Serveis Tècnics de Recerca

Cromatografia iònica

La cromatografia iònica (IC) està relacionada amb la cromatografia líquida d’alt rendiment. El mètode utilitzat es basa en l’ús de resines d’intercanvi iònic. Amb aquesta tècnica, els anions i cations presents a la mostra es separen degut a les diferents retencions que es donen al posar-se en contacte amb la fase estacionària de les columnes analítiques. Un cop separada, la mostra passa a través d’un detector, en el nostre cas, conductimètric, a on es registra la senyal obtinguda respecte el temps de retenció. El resultat són uns cromatogrames a on la posició del pic ens indica l’ió present (caràcter qualitatiu) i la seva àrea ens indica la quantitat de cada ió (caràcter quantitatiu).

Sol·licitud de treball

Per tal de dur a terme un anàlisis, poseu-vos en contacte amb la responsable de la UEA.

El volum de mostra necessari és de 2 mL (filtrats a 0,2 µm).

Cal informar de la toxicitat i precaucions d’emmagatzematge de la mostra. Un cop entregat l'informe, si no es ve a buscar el restant de la mostra al cap d’una setmana, aquest serà destruït.

Característiques de l'equip

Cromatògraf iònic Dionex ICS-5000 DP

Any :
2010
Característiques:
L'equip disposa d’un automostrejador amb capacitat per a 120 mostres. També disposa d’un generador electroquímic d'eluents que permet una gran reproductibilitat en les separacions isocràtiques i en gradient, així com un consum mínim d'eluents (fitxa en pdf).

Com funciona?

El principi del mètode és la separació de ions per cromatografia en fase líquida mitjançant una columna de separació. La fase estacionària és un intercanviador iònic (aniònic o catiònic) i, la fase mòbil (eluent) és una solució aquosa en medi bàsic (per eluir anions), o en medi àcid (per eluir els cations). El detector utilitzat és de conductivitat.

En aquest cas, és essencial que els eluents tinguin una conductivitat suficientment baixa. Per aquesta raó, el nostre sistema combina el detector de conductivitat amb un sistema supressor electroquímic que disminueix la conductivitat de fons causada per l’eluent i augmenta la conductivitat dels ions anàlits. La concentració dels diferents ions es determina calibrant el procediment en el seu conjunt.

Aplicacions / Casos pràctics

El cromatògraf està equipat amb una columna per l'anàlisi d'anions (IonPac  AS19 de Thermo Scientific) i una columna per l'anàlisi de cations (Ion Pac CS16 de Thermo Scientific). La configuració de l'equip permet l'anàlisi simultani de cations i anions.

El mètode utilitzat permet determinar la concentració d’anions i cations dissolts en mostres líquides. En concret, permet la determinació dels següents anions i cations:

    • Bromur, clorur, nitrat, nitrit, ortofosfat i sulfat.
    • Liti, sodi, potassi, magnesi, calci i amoni.

El volum de mostra necessari és de 2 mL (filtrats a 0,2 µm).