Serveis Tècnics de Recerca

Cromatografia de gasos

La cromatografia de gasos (GC) és una tècnica on la mostra està en fase gas o es volatilitza un cop injectada. La mostra és transportada a una columna cromatogràfica mitjançant un gas portador (fase mòbil). És una tècnica de gran importància ja que permet separar, detectarquantificar mescles d'una gran quantitat de compostos mitjançant el temps de retenció i l'àrea dels pics.

La cromatografia de gasos amb detector d'ionització de flama (GC-FID) permet separar, detectarquantificar mescles de productes volàtils o semivolàtils. El detector FID és selectiu per molècules amb enllaços C-H en la seva estructura química. Com que pràcticament totes les substàncies que s’analitzen per gasos són orgàniques, el detector FID és gairebé universal.

La cromatografia de gasos amb detector de conductivitat tèrmica (GC-TCD) permet  separar, detectarquantificar mescles de  gasos inorgànics i petites molècules d'hidrocarburs.

Sol·licitud de treball

En el cas de les mostres que es vulguin analitzar a través del detector FID, tots els components de la mescla han de ser volàtils a la temperatura de l'injector (300ºC, aprox.), excepte que la mostra es vulgui analitzar utilitzant la tècnica d'espai en cap.

En el cas de les mostres que es vulguin analitzar a través del detector TCD, cal que estiguin en fase gas a temperatura ambient.

Cal informar de la toxicitat i precaucions d’emmagatzematge de la mostra. Un cop entregat l'informe, si no es ve a buscar el restant de la mostra al cap d’una setmana, aquest serà destruït.

Per tal de dur a terme un anàlisis, poseu-vos en contacte amb la responsable de la UEA.

Característiques de l'equip

Cromatògraf de gasos d’Agilent 7890A

Any:
2013
Característiques:

Equipat amb dos tipus de detector: un FID i un TCD (fitxa en pdf).

L’equip disposa d’un automostrejador per a la injecció de mostres líquides de 50 posicions.

La injecció de mostres de gas es fa de forma manual, utilitzant una xeringa.

Com funciona?

La cromatografia de gasos és una tècnica on la mostra, un cop injectada, es volatilitza i és transportada a una columna cromatogràfica mitjançant un gas portador (fase mòbil). El gas portador és un gas inert que no reacciona amb les molècules de l’anàlit, sinó que només el transporta a través de la columna.

La columna cromatogràfica està farcida d’una fase estacionària, la qual reté els anàlits d’interès de la mostra. L’elecció de la fase estacionària adient per a cada tipus d’anàlits és un factor essencial en la cromatografia de gasos.

Degut a la retenció selectiva dels anàlits a la fase estacionària de la columna, aquests surten de la columna separadament. A la sortida de la columna, aquests passen per un detector que dóna una resposta en forma de senyal, i permet la seva quantificació.

Aplicacions / Casos pràctics

El FID és un detector molt versàtil. Està acoblat a la columna cromatogràfica DB-FFAP d’Agilent J&W (30m x 0,32mm, 0.50 µm), que permet la detecció d’àcids grassos volàtils i alcohols en mostres líquides.

En concret, els compostos analitzats són:

  • Metanol, etanol, propanol, butanol, isopropanol i hexanol.
  • Àcid acètic, àcid propiònic, àcid isobutíric, àcid butíric, àcid isovalèric, àcid valèric i àcid hexanoic.

El volum de mostra necessari per a l’anàlisi és de 2 mL de mostra filtrats a 0.2 µm. 

El TCD s’utilitza per a l’anàlisi de mostres gasoses. L'anàlisi es fa amb doble columna empacada (PPU i MS5A) i permet la detecció de gasos permanents en mostres gasoses.

En concret:

  • Hidrogen, oxigen, nitrogen, metà, diòxid de carboni i monòxid de carboni.

El volum de mostra necessari per a l’anàlisi és de 5 mL.