Serveis Tècnics de Recerca

Microcalorimetria Diferencial de Rastreig

La Microcalorimetria Diferencial de Rastreig (microDSC) (Veure fitxaestà especialment dissenyada per a determinar l’estabilitat tèrmica i la calor específica de proteïnes i altres biomacromolècules en dissolucions diluïdes on la sensibilitat de la DSC convencional no és suficient

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra per NanoDSC, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip.

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregat l’informe si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, després d’aquest termini el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

TA INSTRUMENTS Nano DSC

Any :
2010Tipus de mesura del calor:
Compensació de potència
Rang de temperatures:
-10ºC fins a 130ºC
Velocitat d’escalfament: :
de 0.0001K/min fins a 2K/min
Soroll:
0.015 μW
Reproductibilitat de la línia base:
 0.028 μW
Temps de resposta:
5 s
 Volum de la cel·la:
0.33 mL

Com funciona?

Com en el cas de la DSC convencional, en la microDSC es mesura la calor absorbida o despresa per una mostra quan aquesta es sotmet a un programa de temperatures. No obstant, la sensibilitat de la microDSC és molt superior a la del DSC convencional, fent-la apropiada per a l’estudi de processos poc energètics.

A nivell instrumental/operacional, les principals diferencies entre ambdues tècniques són la forma com es mesura el flux de calor i el tipus de mostra analitzada.

A diferència dels DSC convencionals de la UAT, l’equip de microDSC opera segons el principi de “compensació de potència”. L’equip disposa de dos forns independents, un per la mostra i un altre per a la referència. El mateix programa de temperatures s’aplica als dos forns, però quan la mostra experimenta un procés exotèrmic o endotèrmic, la temperatura mesurada diferirà de la programada. L’instrument regularà la potència elèctrica aplicada al forn de la mostra per tal de mantenir la mateixa temperatura als dos forns. Aquesta diferència de potència respecte al forn de referència serà directament el flux de calor mesurat.

Per microDSC s’analitzen mostres biològiques en dissolució. A diferència del cas del DSC convencional, on les mostres s’encapsulen, en microDSC tant la dissolució de mostra com la referència s’injecten directament en un capil·lar que actua com a cel·la de mesura.

Aplicacions / Casos pràctics

La microcalorimetria s’utilitza àmpliament en l’estudi de mostres biològiques, on la sensibilitat de la DSC clàssica no és suficient. Entre d’altres, és poden citar les següents aplicacions:

• Estudis de la unió entre lligands i proteïnes
• Caracterització de l’estabilitat de biomacromolècules
• Caracterització de l’estructura de proteïnes
• Estudi de lípids i interacció o canvis de fase en membranes lipídiques
• Caracterització d’àcids nucleics, per exemple transicions B-Z en DNA

Més informació:

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801.