Serveis Tècnics de Recerca

Anàlisi Termomecànica (TMA)

L'Anàlisi Termomecànica (TMA) (Veure fitxa) permet mesurar les variacions en les dimensions d'una mostra, en funció de la temperatura, quan es sotmet a una càrrega no oscil·lant.

La mesura pot correspondre tant a una dilatació si la càrrega no provoca una deformació de la mostra, com a una mesura de la deformació a causa de la càrrega aplicada, o bé a una variació de les dimensions provocada per la temperatura i la càrrega.

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra per TMA, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip.

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregat l’informe si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, després d’aquest termini el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

SETARAM Setsys Evolution 16

Any :
2004Rang de temperatura:
temperatura ambient fins a 1000ºC.
Dos rangs de mesura:
±0,2 mm i ±2 mm
Resolució del rang inferior:
0,0004μm.
Resolució del rang superior:
0,004μm.
Força electromagnètica del suport:
150 g / -20 g.
Força mecànica addicional del suport:
200 g.
Mida màxima de les mostres:
L = 200 mm (Ø10mm)

Com funciona?

En la tècnica de TMA, la mostra es col·loca en un suport de quars (baix coeficient d’expansió tèrmica), a la vegada la mostra es troba en contacte amb una sonda, també de quars. Depenent del mode d’assaig mecànic (compressió, flexió o tracció) s’utilitza un suport i sonda adients. El conjunt s’introdueix dins d’un forn de temperatura programable.

Quan s’executa el programa de temperatures, la mostra experimenta un canvi en les seves dimensions, ja sigui una expansió o una retracció. Aquest canvi provocarà un desplaçament de la sonda (ambdues estan en contacte) que serà mesurat per un sensor LVDT.

En la gràfica resultant de l’assaig TMA s’obté la variació de les dimensions de la mostra en funció de la temperatura.

Els instruments de TMA permeten aplicar una força controlada a la mostra a través de la sonda. Quan no s’aplica cap força o el valor d’aquesta és molt baix (únicament per assegurar bon contacte amb la mostra), l’assaig serveix per obtenir el coeficient d’expansió tèrmica (coeficient de dilatació) del material. Aplicant força sobre la mostra es poden realitzar estudis de creep-recovery.

Aplicacions / Casos pràctics

Aquesta tècnica és particularment apropiada per mesurar variacions en les dimensions de sòlids o pólvores.

La TMA s'utilitza per caracteritzar polímers i compostos (reblaniment, transició vítria, degradació, entrecreuament) sotmesos a diferents esforços.

També s'utilitza per estudiar films i fibres, sinterització de ceràmiques, comportament tèrmic d'aliatges i, de manera més general, per mesurar el coeficient de dilatació.

Més informació:

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801.