Serveis Tècnics de Recerca

Anàlisi Termogravimètrica (TGA)

L’anàlisi termogravimètrica (Veure fitxa) és una tècnica que mesura el canvi de pes d’una mostra quan aquesta es escalfada, refredada o mantinguda a una temperatura constant. El seu ús principal és caracteritzar la composició de materials. Les àrees d’aplicació inclouen plàstics, elastòmers i termostables, metalls, compostos minerals i ceràmics així com un ampli rang d’anàlisi en les indústries químiques i farmacèutiques.

Sovint l'anàlisi termogravimètrica va acompanyada amb un espectròmetre de masses, que realitza una anàlisi qualitativa dels gasos despresos en la reacció.

 

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra per TGA, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip.

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregat l’informe si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, després d’aquest termini el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

METTLER TOLEDO TGA/DSC 1

Any :
2014
Temperatura màxima del forn:
1600 ºC
 Exactitud temperatura:
± 0.5ºC
Precisió temperatura:
± 0.3ºC
 Rang de pesada:
≤ 5g
Resolució pesada:
0.1 microg

SETARAM Setsys Evolution 16

Any:
2004
Temperatura màxima del forn:
1600ºC
Dos rangs de mesura:
±20mg i ±200mg
Resolució de rang inferior i superior:
0,004μg i 0,4μg respectivament

Com funciona?

La mostra a ser analitzada es situa sobre el plat d’una microbalança i s’introdueix dins d’un forn amb un control de temperatura molt precís.

Es crea un programa de temperatures en funció del procés a monitorar (pèrdua de volàtils, descomposició,...). En el cas d’un programa dinàmic, generalment un escalfament, cal especificar la temperatura inicial, la temperatura final i la velocitat a la que es vol fer l’escalfament (ºC/ minut). En el cas d’un programa isoterm, cal especificar la temperatura de la isoterma i la seva duració.

Per l’interior del forn es fa circular un cabal de gas que pot ser oxidant (aire o oxigen pur) o inert (nitrogen o argó) depenent de si es volen estudiar processos oxidatius o no.

Durant l’aplicació del programa de temperatures, la microbalança registra en continu el pes de la mostra. D’aquesta forma s’obté una gràfica on es representa el pes de mostra en funció de la temperatura o temps.


Aplicacions / Casos pràctics

Exemples de processos tèrmics que poden ser mesurats mitjançant l’Anàlisi Termogravimètrica:

  • Adsorció i desorció de gasos
  • Anàlisi quantitatiu (humitat, càrregues, contingut en polímer, materials, etc.
  • Cinètiques dels processos de descomposició
  • Sublimació i evaporació
  • Estabilitat tèrmica
  • Reaccions d’oxidació i estabilitat a l’oxidació
  • Pseudopolimorfisme
  • Determinació de la temperatura de Curie

Més informació

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801.
logo ministerio