Serveis Tècnics de Recerca

Anàlisi Dinamomecànica (DMA)

L’Anàlisi Dinamomecànica (DMA) (Veure fitxa) s’utilitza per a mesurar les propietats mecàniques i viscoelàstiques dels materials en funció de la temperatura, el temps i la freqüència quan aquests es sotmeten a un esforç periòdic.

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra per DMA, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip.

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregat l’informe si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, després d’aquest termini el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

METTLER TOLEDO DMA/SDTA861e

Any :
2008Temperatura:
 • Rang: -150 ºC a 500 ºC
 • Resolució tècnica: 0,003 K
 • Exactitud: 0,5 K

 


 Freqüència:
 • Rang: 0,001 Hz a 300 Hz
 • Resolució tècnica: 0,000001
 • Exactitud (Δf): 0,0001


Modes de mesura:
 • Flexió a tres punts
 • Dual cantilever
 • Single cantilever
 • Tensió

Com funciona?

Certs materials, com per exemple els polímers, mostren una combinació de comportament elàstic i viscós quan són deformats. Aquests materials s’anomenen viscoelàstics i poden ser estudiats mitjançant la DMA.

En la DMA s’aplica una força dinàmica (en forma d’oscil·lació sinusoïdal) sobre una proveta de dimensions conegudes i es mesura la deformació provocada sobre aquesta. En un material perfectament elàstic els màxims de força i deformació coincideixen (les oscil·lacions estan en fase), en canvi en un material  viscós existeix un desfasament de 90º entre les oscil·lacions de força i deformació. En el cas d’un material viscoelàstic l’angle de desfasament estarà comprès entre 0º i 90º.

En l’instrument de DMA la proveta de mostra es fixa emprant un utillatge específic depenent del tipus d’assaig mecànic a realitzar (flexió, tracció o tallant). El conjunt s’introdueix dins d’un forn amb control precís de la temperatura.

La proporció entre comportament elàstic/comportament viscós del material depèn de dos paràmetres: la temperatura a la que es troba la mostra i la freqüència a la que s’aplica la força oscil·lant. És per això que el programa d’anàlisi es podrà realitzar en dues modalitats: establint una freqüència constant i realitzant un escombrat de temperatures o bé fixant una temperatura i variant la freqüència a la que s’aplica la força.

Aplicacions / Casos pràctics

La següent llista enumera algunes de les propietats que poden ser estudiades mitjançant l’Anàlisi Dinamomecànic:

 • Comportament viscoelàstic
 • Transició vítria
 • Mòdul mecànic
 • Capacitat d’esmorteïment
 • Flux viscós
 • Gelació
 • Canvis en la morfologia
 • Reaccions de curat
 • Cristal·lització i fusió
 • Separació de fases
 • Composició de barreges
Aplicacions

Les àrees d’aplicació més importants inclouen:

 •  Termoplàstics
 • Termostables
 • Elastòmers
 • Adhesius
 • Pintures i laques
 •  Films i fibres
 • Composites
 • Productes farmacèutics 
 • Greixos i olis 
 • Materials ceràmics 
 • Materials per a la construcció 
 • Metalls

Més informació:

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801.

Logos: Gobierno de España - Ministerio de Ciencia e Innovación; Unión Europea - Fondo Europeo de Desarrollo Regional