Serveis Tècnics de Recerca

Espectroscòpia infraroja amb transformada de Fourier (FT-IR)

L’espectroscòpia infraroja permet obtenir l'espectre vibracional de la mostra i, com altres tècniques espectroscòpiques o en combinació amb elles, s'utilitza per a caracteritzar un compost o investigar la composició d’una mostra.

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra per IR, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip.

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregat l’informe si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, després d’aquest termini el restant d’aquesta serà destruïda.

Imprès de sol·licitud de treball per a FT-IR:


Versió en Català
English version

Format.pdfFormat.docx


Característiques de l'equip

Bruker Alpha FT-IR spectrometer (FT-IR)

Any :
2012


Interval de mesura :
375-7500 cm-1
Resolució :
> 2cm-1

 Precisió en la longitud d’ona:
 0.01 cm-1
Detector :
DTGS

ACCESSORIS:

  •  Adaptador Universal sampling module.
  •  Adaptador Platinum ATR de Bruker: Mòdul de Reflectància Total Atenuda amb suport amb cristall de diamant. Permet mesurar mostres sòlides i líquides directament sense necessitat de tractament previ de la mostra.

NOVETAT!!

Cel·la de flux per anàlisi de dissolucions, ideal per seguiment de reaccions. Possibilitat de treballar en condicions anaeròbiques.


Com funciona?

Els diferents estats vibracionals possibles d'una molècula es tradueixen en un conjunt de nivells d'energia. La separació entre aquests nivells d'energia cau dins la regió infraroja de l'espectre electromagnètic. Per obtenir l'espectre d’IR, es fa interaccionar el raig de llum infraroja amb la mostra, i es registra la quantitat d’energia absorbida a cada longitud d’ona.

Amb l’excepció dels enantiòmers, no hi ha dues molècules que tinguin el mateix espectre d’IR. Podem distingir dues zones a l’espectre d’IR segons les vibracions que s’hi observen:

  • Entre 4000 i 1300 cm-1: se solen observar una sèrie de bandes d’absorció provocades per vibracions de tensió senzilles, és a dir entre dos àtoms de la molècula. Identifiquen a grups funcionals.
  • Entre 1400 i 600 cm-1: se solen observar bandes d’absorció de vibracions moleculars, l’assignació de les quals és més difícil, ja que cadascuna d’elles està generada per absorcions individuals sumades (vibracions complexes). Per altra banda, a aquesta zona, les petites diferències en l’estructura de la molècula donen lloc a variacions importants en els màxims d’absorció. Per tant, són característiques d’un compost determinat i és per això que aquesta zona de l’espectre rep el nom d’empremta dactilar.

Aplicacions / Casos pràctics

L'FT-IR és una de les tècniques espectroscòpiques més versàtils i de major aplicació en la caracterització i identificació de materials (polímers, plàstics, sòlids inorgànics), anàlisi de productes farmacèutics i de síntesi, anàlisi de contaminants, ciència forense, biomedicina, agricultura i alimentació entre d’altres.

Més informació: