Protecció de dades

Exercici de drets

La Universitat de Girona, en l’exercici de les competències i funcions que li són pròpies, tracta dades de caràcter personal dels membres de la comunitat universitària (personal acadèmic, personal d’administració i serveis, estudiants) i d’altres persones físiques amb les que es relaciona per motius diversos.

La Universitat vol fer conèixer i afavorir l’exercici dels drets que la legislació vigent en matèria de protecció de dades[1] reconeix a cada una d’aquestes persones. Aquests drets figuren expressament reconeguts a la normativa sobre tractament de dades de caràcter personal aprovada per la Universitat, que en detalla a més aspectes referits al procediment per exercir-los.

------
[1] Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP)