Relació del flux de l'artèria cerebral mitjana i la pressió en l'artèria caròtida interna

Tesi doctoral de Patricia Rodríguez Cabeza: "Relación entre el flujo de la arteria cerebral media y la presión en la arteria carótida interna durante la endarterectomía carotídea". Direcció: Dr. Joaquín Serena Leal i Dra. Yolanda Silva Blas. Departament de Ciències Mèdiques

L’endarterectomia carotídia és una intervenció quirúrgica orientada a la prevenció d'ictus en pacients amb estenosi carotídia. El risc de hipoperfusió cerebral durant el clampatge arterial és el principal factor limitant d'aquesta tècnica a causa de la morbiditat perioperatòria que condiciona. El shunt és un dispositiu que permet mantenir parcialment la perfusió cerebral durant el clampatge però el seu ús no està lliure de complicacions.
El nostre estudi pretén analitzar el comportament hemodinàmic de les artèries cerebral mitja i caròtida interna ipsilaterals durant la intervenció i avaluar les indicacions de col·locació del shunt com a mètode de prevenció de la isquèmia per clampatge carotidi. A aquest efecte s'ha realitzat un estudi preoperatori de l'hemodinàmia intracerebral mitjançant dúplex transcranial codificat en color (DTCC) juntament amb un monitoratge continu ecogràfic transcranial de l’artèria cerebral mitja intraoperatòria i una mesura de la pressió cruenta de les artèries caròtida comú i caròtida interna durant l’endarterectomia carotídia. S'analitza la relació entre la situació hemodinàmica intracerebral pre-quirúrgica i durant les diferents fases de la intervenció (preclampatge, clampatge, shunt i postclampatge carotidi immediat i tardà) amb les pressions invasives intraoperatòries en artèries caròtida comú i interna.

Hem observat una relació positiva significativa entre la presència o absència de circulació col·lateral en l'estudi prequirúrgic mitjançant DTCC i el manteniment tant de pressions carotídies com de velocitats en l'artèria cerebral mitja durant la intervenció. L'anàlisi dels patrons de circulació col·lateral ens permet identificar els pacients amb major risc de presentar isquèmia cerebral intraoperatòria i de requerir la utilització de shunt durant el clampatge.

Lectura de la tesi: 03/10/2017, Sala de Graus de la Facultat de Medicina

 

Notícies relacionades