Millora contínua en els processos formatius dels professionals docents (Xile)

Tesi doctoral de Marcela Sepúlveda Riveros: "Formación profesional de los titulados de Educación Básica: evaluación de la satisfacción de actores clave para una mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje". Direcció: Dra. Ma. Luisa Pérez Cabaní i Dr. Alejandro Sepúlveda Obreque. Departament de Psicologia i Universidad de Los Lagos (Xile)

L'objectiu d'aquesta investigació és analitzar el grau de satisfacció de titulats, acadèmics i empresaris com a actors clau en el procés de formació de les cohorts 2007 a 2011, respecte al perfil de sortida dels estudis de pedagogia en educació bàsica de la Universidad de Playa Ancha. Basat en aquest perfil, es descriu a més la satisfacció d'aquests actors en relació als sabers professionals considerats en el Marc per a la Bona Ensenyança; als nuclis curriculars del Pla d'estudis de la carrera així com la interpretació dels resultats dels processos d'acreditació com a millora contínua en la formació. Aquesta investigació s'emmarca en una metodologia quantitativa de caràcter descriptiu que va permetre desenvolupar una anàlisi estadística per conèixer el grau de satisfacció dels subjectes respecte al perfil de sortida a partir de diferents variables, així com en una anàlisi qualitativa per a la lectura dels resultats dels acords d'acreditació per a la millora contínua. Els resultats permeten reconèixer menors nivells de satisfacció en temàtiques relacionades amb la integració a l'aula i amb la formació disciplinària. Per contra els actors consultats manifesten major satisfacció pel que fa al desenvolupament de destreses acadèmiques, al rol professional com a agent socialitzador i de canvi així com respecte al desenvolupament personal i en valors. Dels actors clau consultats, l'ocupador manifesta una major satisfacció amb la formació docent, seguit pels acadèmics i titulats. Tot l'anterior, permet la presa de decisions en la formació de professors, de manera que faciliti la millora contínua en els processos formatius.

Lectura de la tesi: 28/02/2019, Sala de Graus de la Facultat de Ciències de l'Eduació i Psicologia

Notícies relacionades