Nous possibles biomarcadors epigenètics en el tractament de càncer de mama

Tesi doctoral de Sònia Palomeras Pairet: "DNA methylome in HER2-positive resistant breast càncer". Direcció: Dra. Teresa Puig Miquel. Departament de Ciències Mèdiques

Aproximadament el 15-20% dels pacients amb càncer de mama presenten sobreexpressió i/o amplificació d'una proteïna denominada Receptor 2 del factor de creixement epidèrmic humà (HER2), que afavoreix el creixement de les cèl·lules canceroses. Tot i els grans avanços terapèutics desenvolupats al llarg dels anys pel tractament d'aquest tipus de càncer, un nombre elevat de pacients desenvolupen resistència al cap d'un any. Actualment sabem que el càncer és una malaltia genètica però també epigenètica. L'epigenètica, derivat del grec "més enllà de la genètica", es tracta d'un conjunt de mecanismes que permeten regular l'expressió dels gens, és a dir, actua com un interruptor "d'encès" i "apagat" sense alterar l'ADN. La metilació de l'ADN és un dels mecanismes epigenètics més estudiats en mamífers. Es tracta d'un procés químic capaç "d'apagar" l'expressió de gens supressors de tumors que, en condicions normals, actuen frenant el procés cancerós evitant que les cèl·lules es divideixin descontroladament. Actualment, l'estudi d'aquesta marca epigenètica ha esdevingut molt interessant en part, gràcies al seu potencial per ser utilitzat com a biomarcador, especialment en les biòpsies líquides.

L'objectiu principal de la tesi va ser analitzar la implicació del patró de metilació de l'ADN en càncer de mama HER2-positiu resistent a les teràpies actuals (trastuzumab i/o lapatinib) mitjançant models pre-clínics. L'estudi d'aquesta marca epigenètica en les regions reguladores de l'expressió gènica ens ha permès identificar potencials biomarcadors de resistència a trastuzumab i/o lapatinib. Específicament, s'ha identificat la possible implicació de la metilació del gen TGFBI (factor de creixement beta induït) en la resistència a trastuzumab en models cel·lulars i en una cohort petita de mostres tumorals humanes. Tot i que més estudis són necessaris, els nostres resultats suggereixen la metilació del gen TGFBI com a potencial biomarcador de resposta al tractament amb trastuzumab en càncer de mama HER2-positiu. En conclusió, en aquesta tesi hem obert el camí a l'estudi de nous possibles biomarcadors epigenètics molt necessaris en la pràctica clínica per predir i/o monitorar la resposta a la teràpia amb la finalitat de prevenir el desenvolupament de resistència al tractament.

Lectura de la tesi: 27/02/2019, Sala de Graus de la Facultat de Medicina

Notícies relacionades