Millora de la prevenció de les malalties cardiovasculars a atenció primària

Tesi doctoral de Lourdes Camós Llovet: "Factors associated with arterial stiffness in a general Mediterranean population and in a Mediterranean intermediate cardiovascular risk population". Direcció: Dr. Rafel Ramos Balnes i Dra. Ma del Mar García Gil. Departament de Ciències Mèdiques i IDIBGI

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat i morbiditat en el món, provocant un terç de totes les morts i més d'un 10% de la càrrega de malaltia. Donat que la patologia de base de les malalties cardiovasculars normalment és l'aterosclerosi, la detecció precoç de l'aterosclerosi subclínica és important per la prevenció primària d'aquestes. La rigidesa arterial és una mesura d'aterosclerosi subclínica. D'entre els mètodes per a mesurar-la, el cardio-ankle vascular índex (CAVI) és un mètode relativament nou que no depèn de la pressió arterial en el moment de mesurar-lo. En poblacions mediterrànies, però, hi ha poca evidència de quina és la prevalença de la rigidesa arterial patològica (definida com a CAVI≥9) i de quins són els factors relacionats amb aquesta.

Els objectius de la tesi són calcular la prevalença de la rigidesa arterial patològica en una població general mediterrània i en una població mediterrània de risc entremig i avaluar l'associació d'aquesta amb estils de vida, factors de risc cardiovascular i nivell socioeconòmic. Per tal d'aconseguir els objectius, es van dur a terme tres estudis transversals: la variable principal va ser la rigidesa arterial (CAVI). Les variables lligades als estils de vida (dieta, activitat física, tabac, alcohol i problemes amb el son), als factors de risc cardiovascular (hipertensió, diabetis, obesitat i hipercolesterolèmia) i al nivell socioeconòmic (nivell educatiu i classe ocupacional) van ser estudiades com a factors relacionats amb la rigidesa arterial patològica. En ambdues poblacions el CAVI era més gran en homes que no en dones i augmentava amb l'edat. Així mateix, la prevalença de CAVI patològic era més gran en la població de risc entremig que no en la població mediterrània general.
El CAVI patològic s'associà positivament a la hipertensió i la diabetis, i negativament a l'obesitat en les dues poblacions. Només l'activitat física en els homes en la població general estava relacionada amb el CAVI patològic. Cap altre estil de vida no hi estava relacionat. A més, tenir un nivell d'estudis màxim de primària també estava associat a CAVI patològic en homes de la població de risc entremig.

Els nostres resultats fomenten certes estratègies per millorar la prevenció primària de les malalties cardiovasculars a atenció primària. Aquestes inclouen la detecció precoç de rigidesa arterial patològica (amb el CAVI), la realització d'activitats encaminades a controlar la diabetis i la hipertensió i la promoció d'activitat física sobretot en homes de la població general. A més, hauríem d'emfatitzar aquestes activitats preventives en homes que han assolit un nivell màxim d'educació primària en la població de risc entremig.

Lectura de la tesi: 26/02/2019, Sala de Graus de la Facultat de Medicina

 

 

 

Notícies relacionades