La prevenció de la malaltia coronària

Tesi doctoral de Gabriel Vázquez Oliva: "El síndrome coronario agudo: Tendencias en la magnitud del problema, en el manejo hospitalario y en la aparición de complicaciones en un estudio de base poblacional y mejoras en las estrategias de prevención individual". Direcció: Dr. Roberto Elosua Llanos. CIBERCV. Dr. Alberto Zamora Cervantes i Rafel Ramos Blanes. Departament de Ciències Mèdiques

La malaltia cardiovascular és la causa més freqüent de morbimortalitat en el món i la malaltia coronària la principal responsable individual d'aquesta càrrega de malaltia. Tres cinquenes parts d'aquesta mortalitat es concentra en la població més gran de 74 anys. No obstant això, hi ha molt pocs estudis que hagin analitzat la magnitud del problema de la malaltia coronària, especialment la incidència de l'infart agut de miocardi (IAM), en aquesta franja d'edat.
D'altra banda, la prevenció de la malaltia coronària és vital si volem disminuir la morbimortalitat d'aquesta. Les accions preventives passen per una estimació del risc que permeti una bona estratificació i que permeti aplicar estratègies preventives segons aquest risc. En aquest punt, la millora de les funcions de risc mitjançant la incorporació de nous biomarcadors és una de les línies de recerca més actives.
Els objectius d'aquesta tesi doctoral són determinar les taxes d'incidència i de mortalitat del IAM en la població de més de 74 anys, determinar la mortalitat hospitalària de l'IAM a 28 dies i extrahospitalària, avaluar la variabilitat existent en les característiques clíniques i en el tractament de l'IAM entre els pacients hospitalitzats segons la seva edat i analitzar aquestes possibles les diferències en dos períodes concrets separats per una dècada.
Un altre objectiu és estudiar si els nivells d'albúmina plasmàtica, vitamina D i apolipoproteïnes en sèrum, es relacionen amb l'aparició de la malaltia coronària i si, en aquest cas, milloren la capacitat predictiva de la funció REGICOR.

Lectura de la tesi: 08/02/2019, Sala de graus de la Facultat de Medicina

Notícies relacionades