Màster en Biomolecular i Biomedicina

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) sintetitza i integra els aprenentatges assolits en l’estudi. Atès que és una titulació que dóna atribucions professionals ve regulada pel RD on es defineix el TFM de l’Orden Ministerial CIN/311/2009: “Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas”.

L’avaluació del Treball Final de Màster (TFM) la farà un tribunal designat per el Consell d’Estudis del Màster a partir de la Memòria del TFM redactada per l’alumne, la Defensa pública de la mateixa i un Informe confidencial realitzat per el tutor. A continuació s’exposen algunes indicacions per a cadascun d’aquestes tres elements:

  • Memòria del TFM. La memòria ha de tenir entre 25 i 50 pàgines. Es recomana redactar-la com a  treball científic, amb els apartats corresponents: un resum (en català o castellà i en anglès), una introducció i objectius, un apartat de metodologia, un apartat de resultats i discussió i un llistat de les referències bibliogràfiques utilitzades. En qualsevol cas, és imprescindible plantejar uns objectius i discutir els resultats (positius o negatius). A més, a la memòria s’ha d’incloure un certificat signat pel tutor o tutors indicant que el treball s’ha realitzat sota la seva direcció i que ha estat revisat prèviament a la seva presentació. 
  • Defensa pública del TFM. El tribunal que avaluarà els TFM estarà constituït per tres membres (un del departament de Biologia, un de l’IDIBGi i un del departament de Ciències Mèdiques). L’estudiant tindrà uns 15 minuts per exposar la feina realitzada i hi haurà 10 minuts addicionals pel torn de preguntes del tribunal. La defensa s’han de basar en l’explicació dels objectius, de les tècniques realitzades i en la discussió dels resultats (tant si han estat positius com negatius), situant-los dins del context del laboratori on s’ha dut a terme el treball. El tribunal avaluarà tant la memòria com la defensa realitzada per l'estudiant. Cada una de les dues qualifacions ponderarà un 35% de la nota fina del TFMl.
  • Informe del tutor. El tutor enviarà un informe confidencial sobre els progressos de l'estudiant durant el desenvolupament del treball i qualificarà l'estudiant. Aquesta nota constituirà el 30% restant de la nota del TFM.

Consideracions addicionals per al procés d'avaluació

  • Tant a la memòria com a la presentació cal deixar clar quins experiments ha fet l’estudiant i el temps de durada de les pràctiques.
  • El tribunal valorarà en especial la capacitat de l’estudiant per entendre i exposar els experiments realitzats, definir-ne els objectius i situar-los dins la línia de recerca del laboratori que l’ha acollit.
  • Els estudiants que facin el mòdul pràctic i el TFM al mateix laboratori poden presentar els resultats globals de la seva estada.

És convenient que els estudiants que presentin el treball abans del descans estiguin 15 minuts abans de l'inici de la primera sessió i que els que el presenten després del descans, estiguin també 15 minuts abans de la primera sesssió que continui al descans per tal de carregar les seves presentacions a l'ordinador de la sala assignada.