Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Màster en Biologia molecular i Biomedicina

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) sintetitza i integra els aprenentatges assolits durant el curs. Atès que és una titulació que dona atribucions professionals, ve regulada pel RD on es defineix el TFM de l’Ordre Ministerial CIN/311/2009: “Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas” .

L’avaluació del Treball Final de Màster la farà un tribunal designat pel Consell d’Estudis del màster a partir de la Memòria del TFM redactada per l’alumne, la defensa pública de la mateixa i un informe confidencial realitzat pel tutor. A continuació s’exposen algunes indicacions per a cadascun d’aquestes tres elements:

  • Memòria del TFM. La memòria ha de tenir entre 25 i 50 pàgines. Es recomana redactar-la com a  treball científic, amb els apartats corresponents: un resum (en català o castellà i en anglès), una introducció i uns objectius, un apartat de metodologia, un apartat de resultats i discussió i un llistat de les referències bibliogràfiques utilitzades. En qualsevol cas, és imprescindible plantejar uns objectius i discutir-ne els resultats (positius o negatius). A més, a la memòria s’ha d’incloure un certificat signat pel tutor o tutors indicant que el treball s’ha realitzat sota la seva direcció i que ha estat revisat prèviament a la seva presentació. 
  • Defensa pública del TFM. El tribunal que avaluarà els TFM estarà constituït per tres membres (un del departament de Biologia, un de l’IdiBGi  i un del departament de Ciències Mèdiques). L’estudiant tindrà 15 minuts per exposar la feina realitzada i hi haurà 10 minuts addicionals pel torn de preguntes del tribunal. La defensa s’ha de basar en l’explicació dels objectius, de les tècniques realitzades i en la discussió dels resultats (tant si han estat positius com negatius), situant-los dins del context del laboratori on s’ha dut a terme el treball. El tribunal avaluarà tant la memòria com la defensa realitzada per l'estudiant. Cada una de les dues qualificacions ponderarà un 35% de la nota fina del TFM.
  • Informe del tutor. El tutor enviarà un informe confidencial sobre els progressos de l'estudiant durant el desenvolupament del treball i qualificarà l'estudiant. Aquesta nota constituirà el 30% restant de la nota del TFM.

Consideracions addicionals per al procés d'avaluació

  • Tant a la memòria com a la presentació cal deixar clar quins experiments ha fet l’estudiant i el temps de durada de les pràctiques.
  • El tribunal valorarà en especial la capacitat de l’estudiant per entendre i exposar els experiments realitzats, definir-ne els objectius i situar-los dins la línia de recerca del laboratori que l’ha acollit.
  • Els estudiants que facin el Mòdul Pràctic i el TFM al mateix laboratori poden presentar els resultats globals de la seva estada.

És convenient que els estudiants que presentin el treball abans del descans hi siguin 15 minuts abans de l'inici de la primera sessió i que els que el presenten després del descans, hi siguin també 15 minuts abans de la primera sessió que continuï al descans per tal de pujar les seves presentacions a l'ordinador de la sala assignada.