Màster en Biomolecular i Biomedicina

Pla d'acció tutorial

El seguiment i tutorització dels estudiants del màster és responsabilitat del coordinador del màster i dels tutors del Treball final de Màster i, si s’escau, dels tutors del Mòdul Pràctic i de les Pràctiques en Empresa. La tutorització de cada estudiant tindrà lloc a diferents moments del curs:

De manera prèvia a la matriculació

Els futurs estudiants poden sol·licitar informació sobre el màster a la Unitat Tècnica de Màsters i al coordinador d’aquest estudi. Aquests oferiran informació sobre l’estudi en quant a la seva estructura, els objectius formatius i sortides professionals.

Tutoria de matriculació

Aquesta tutoria té lloc en el moment previ a la matrícula (juliol o setembre). És una tutoria a nivell individual amb el coordinador i en ella s’informa de l’estructura general del curs, de les característiques de les diferents assignatures i dels objectius formatius. Si s’escau, també es dóna informació sobre els serveis d’atenció a l’estudiant i de cerca d’habitatge de que disposa la UdG. El coordinador s’informarà sobre si l’estudiant pot necessitar algun tipus de suport addicional en base al seu perfil de coneixements previs per tal que, en escollir les assignatures sàpiga quines dificultats pot tenir i així se’l pugui orientar en com encarar-les. També se l’informarà de les normes de permanència i sobre les diferents beques a les que pot optar.

Tutoria d’acollida

Es tracta d’una sessió informativa lloc durant el mes d’octubre al conjunt de tots els estudiants dirigida pel coordinador. En ella es dóna informació sobre les ofertes de pràctiques (TFM, mòdul pràctic i pràctiques en empresa), com realitzar el conveni de les pràctiques, sobre el procés de selecció de les ofertes de pràctiques i sobre el procés d’avaluació d’aquestes assignatures. A l’alumne se li facilita informació sobre quins projectes de TFM s’ofereixen, qui serà el seu tutor en cada cas i quines tècniques tindrà l’oportunitat d’aprendre. Aquesta informació serà accessible a la web del màster.

Tutories amb el tutor de pràctiques

Tenen lloc a partir del moment en que l’estudiant s’incorpora a un laboratori per començar el seu TFM. Aquestes trobades són diàries o setmanals, segons quedi especificat en el conveni pactat entre l’estudiant i el seu tutor. En la primera reunió del tutor amb l’estudiant es defineix l’objectiu i el calendari del TFM i a partir d’aquí hi ha una tutorització sobre els avenços i aprenentatges de l’estudiant. En el cas que l’estudiant realitzi l’assignatura del Mòdul Pràctic en un laboratori diferent al del TFM, el tutor del Mòdul Pràctic realitzarà el seguiment de l’estudiant durant l’estada d’aquest al seu laboratori. Aquells estudiants que realitzin Pràctiques en Empresa tindran assignat un tutor que en farà el seguiment durant la seva estada a la institució/empresa. L’estudiant pot recórrer també al coordinador per a qualsevol problema que pugui tenir.

Taller ocupacional

Des de l’Estudi es programa anualment un taller ocupacional organitzat per la Borsa de Treball per ajudar a encarar la cerca de feina un cop finalitzat el Màster