Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Cromatografia de gasos i espectrometria de masses4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Cromatografia de gasos i espectrometria de massesCromatografía de gases y espectrometría de masasGas Chromatography and Mass Spectrometry (3501MO2569)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cromatografia de líquids4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Cromatografia de líquidsCromatografía de líquidosLiquid Chromatography (3501MO2570)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques de tractament de mostres4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Tècniques de tractament de mostresTécnicas de tratamiento de muestrasSample Treatment Techniques (3501MO2571)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Aplicacions de les tècniques cromatogràfiquesAplicaciones de las técnicas cromatográficasApplications of Chromatographic Techniques (3501MO2572)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Gestió de qualitat al laboratori químic4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Gestió de qualitat al laboratori químicGestión de calidad en el laboratorio químicoQuality Management in the Analytical Laboratory (3501MO2573)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Pràctiques de laboratori10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques de laboratoriPrácticas de laboratorioLaboratory Practicals (3501MO2574)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Treball fi de màster30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball fi de màsterTrabajo fin de másterMaster’s Project (3501MO2575)

OBObligatòria 30.00 SSemestral

On s'imparteixen les assignatures

El màster s'estructura en 7 assignatures (de caràcter obligatori), de les quals 5 són matèries teòriques de 4 crèdits. Cadascuna d'aquestes assignatures teòriques s'imparteix durant 3 setmanes en una de les universitats participants, la primera setmana en règim presencial i els dos restants de treball tutoritzat de l'estudiant. Així mateix, el pla d'estudis conté 10 crèdits de pràctiques de laboratori i 30 crèdits del Treball Final de Màster.

Nom de l’assignatura

CRÈDITS

UNIVERSITAT

Cromatografia de gasos i espectrometria de masses

4

UJI

Cromatografia de líquids

4

URV

Tècniques de tractament de mostres

4

UdG

Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques

4

UdG

Gestió de qualitat al laboratori químic

4

UJI

Pràctiques de laboratori

10

UdG-URV-UJI

Treball fi de màster

30

Industries o centres d’investigació

UJI: Universitat Jaume I URV:Universitat Rovira i Virgili UdG: Universitat de Girona