Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)

Pla d'Acció Tutorial

Accés al document

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) del màster interuniversitari en Polítiques per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge de la Facultat de Lletres de la UdG recull les accions d'assessorament, suport i guiatge dels estudiants al llarg del seu procés formatiu. El PAT parteix de l’experiència de les primeres edicions del màster i té en compte que les dimensions de la FL i la proximitat entre estudiants i professorat permeten una atenció sovintejada i molt propera.

Es preveu que el PAT del màster s’integri al PAT de la Facultat de Lletres, actualment en procés d’elaboració.

El PAT de l'IPPCEL consta de les accions següents:

1. Acció tutorial prèvia a la matrícula

El procés de tutorització s’inicia prèviament a la matrícula. El coordinador/a és l’encarregat d’aquesta tasca, de manera que atén i informa a aquells estudiants que, sense estar necessàriament preinscrits, demanen informació sobre el màster (informació acadèmica, beques, etc.). La via de contacte principal amb l’estudiant és el correu electrònic i, si s’escau, es poden fer videoconferències o trucades per telèfon. En el cas dels estudiants locals se sol concertar també una entrevista.

El Centre de Postgraus informa els estudiants sobre tots aquells temes relacionats amb la documentació requerida per a la preinscripció i aspectes rellevants del procés de matrícula: preu, calendari de matrícula, i altres informacions importants per a un nou estudiant (allotjament, beques, etc).

2. Acció tutorial del procés de matrícula

Un cop acceptats per la Comissió d’Admissió del màster, el Centre de Postgraus informa els estudiants sobre el tràmit de la matrícula, que inclou una tutoria prèvia a la matrícula que l’estudiant ha de concertar obligatòriament amb el coordinador.

El coordinador/a fa la tutoria prèvia a la matrícula individualment, de forma presencial, telefònica, per correu electrònic o, si és necessari, per videoconferència. En aquesta tutoria es resolen els dubtes i es comenten les assignatures obligatòries i optatives que s’han de matricular, així com la possibilitat d’una matrícula a temps parcial. Un cop realitzada aquesta tutoria, el coordinador/a activa l’opció per tal que l’estudiant pugui matricular-se en línia o presencialment.

3. Sessió de benvinguda als estudiants

El primer dia de classe del primer curs, el coordinador organitza una sessió de benvinguda amb tots els estudiants, en la qual els informa de tots els aspectes acadèmics i es posa a la seva disposició en qualsevol moment del curs. Durant aquesta sessió informa també que en les properes setmanes hauran de triar un delegat, que serà el representant de la promoció en el consell d’estudis i la persona de contacte amb el coordinador/a per a temes que afectin tot el grup.

4. Acció tutorial de seguiment dels estudiants durant el curs

Al llarg dels dos cursos el coordinador/a està a disposició dels estudiants del màster per a qualsevol aspecte que vulguin comentar i poden demanar una tutoria individual sempre que calgui. Per a qüestions ràpides, el mitjà per comunicar-se és el correu electrònic, mentre que per a temes més complexos es concerta una reunió.

A cada curs s’estableixen dues tutories obligatòries amb el coordinador/a, en petits grups o col·lectives. Per al primer curs, la primera es programa durant el mes de novembre, per parlar del desenvolupament del curs, preveure problemes, etc. La segona té lloc durant el mes de febrer, per fer una valoració general del primer semestre i assessorar sobre el segon curs. En el segon curs les tutories es programen en funció del calendari acadèmic de les universitats on els alumnes cursaran els 30 crèdits optatius.

5. Acció tutorial acadèmica a cada assignatura:

Els professors de cada assignatura tenen hores de tutoria individual tant per resoldre dubtes dels continguts com per a suport en la realització dels treballs i pràctiques de l’assignatura. Els professors també donen suport a aquells estudiants que per la seva titulació de procedència requereixin una atenció suplementària.

6. Acció tutorial sobre el treball final de màster

Els estudiants reben, en el moment de matricular-se del segon curs, informació detallada sobre les característiques i el protocol del TFM, que inclou el procés d’assignació del tutor. A començaments del segon semestre té lloc una sessió informativa específica sobre el TFM on s’estableixen les pautes del treball.

El director o tutor del TFM assignat és l’encarregat de fer-ne el seguiment segons el protocol de TFM.

7. Acció tutorial sobre les pràctiques externes

Els estudiants reben, en el moment de matricular-se del segon curs informació detallada de les característiques de les pràctiques i el procés d’assignació. A partir del mes de febrer l’estudiant s’adreça al coordinador de màster i conjuntament (a partir de l’oferta que hi hagi cada any o de la proposta que porti l’estudiant) valoren i estudien les opcions. A partir d’aquesta valoració el coordinador/a gestiona tant els llocs on es poden portar a terme les pràctiques com l’assignació de tutors per part de la Universitat i de les empreses que en faran el seguiment. El tutor de pràctiques de la Universitat farà un seguiment molt exhaustiu, i es comunica amb l’estudiant cada 15 dies.

També pot decidir que les pràctiques es duguin a terme en una empresa vinculada a una de les universitat estrangeres consorciades.

8. Activitats d’orientació professional

La coordinació del màster col·labora amb la Facultat de Lletres en les accions d’orientació professional organitzades cada curs.

Acció tutorial

Responsable

Calendari

Sessions

Informació prèvia a la matrícula

Centre de Postgraus/ coordinador del màster

Durant tot el període de preinscripció   

Tutories individuals, tantes com calgui

Procés de matrícula

Centre de Postgraus/ coordinador del màster

Durant tots els períodes de matrícula

Una per estudiant que es matricula.

Sessió de benvinguda

Coordinador del màster

Primer dia del curs (setembre o octubre)

Una

Tutories de seguiment

Coordinador del màster

Tutories col·lectives obligatòries i tutories individuals al llarg del curs

Dues tutories col·lectives i les tutories individuals que calgui

Tutories amb els professors de les assignatures

Professors

En l’horari de tutoria de cada professor

Tantes com calgui

Orientació sobre el TFM

Coordinador del màster/ professors

Moment de matricular-se el segon curs i sessió especifica el mes de febrer

Dues tutories col·lectives i les tutories individuals que calgui

Tutories seguiment TFM

Tutor del TFM

Segons protocol TFM

Mínim de quatre

Assessorament assignació i  pràctiques externes

Coordinador del màster

Moment de matricular-se al segon curs i sessió especifica el mes de febrer

Dues

Tutories seguiment pràctiques externes

Tutor UdG i empresa

Segons protocol Pràctiques externes

Una tutoria col·lectiva i les tutories individuals cada 15 dies