Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)

Assignatures i fotografies

Assignatures disponibles per al proper curs:

Planificació i gestió urbana, territorial i del paisatge (9 crèdits)

Tècniques per a la planificació (6 crèdits)

Laboratori, projecció i gestió del medi ambient (9 crèdits)

Taller: Eines per a l'adaptació al canvi climàtic (3 crèdits)
Es treballa directament una problemàtica real en un espai real. Els estudiants treballaran en grup i interactuant amb els agents socials, econòmics i ambientals implicats. L'objectiu és que els alumnes siguin capaços de diagnosticar la problemàtica i dissenyar les accions d'adaptació. Durant les pràctiques, els estudiants es desplacen al lloc estudiat, de tal manera que es realitzen de forma intensiva.

Impacte i adaptació a l'activitat humana, el territori i el paisatge (9 crèdits)
S'analitzarà la situació actual dels impactes, l'adaptació, les estratègies i polítiques en els diferents sectors econòmics (agricultura, indústria i turisme), les ciutats, el territori i el paisatge.
Anàlisi multivariable de dades ambientals (3 crèdits)
Coneixements d'anàlisi estadística multivariable, fent èmfasi en la seva aplicació.

Polítiques urbanes i canvi ambiental (18 crèdits)

Impactes sobre el medi natural en àrees urbanes (9 crèdits)
Anàlisi dels impactes del canvi global en els ecosistemes i les espècies que els formen.
Bases científiques del canvi ambiental (9 crèdits)
Anàlisi del sistema climàtic, descripció dels seus elements i factors que el configuren. Variabilitat espai temporal i modelització climàtica.

Gestió del territori (12 crèdits)

Adaptació i mitigació. Dimensió geopolítica i instruments públics de regulació (3 crèdits)
Anàlisi de la dimensió política i geopolítica de les principals estratègies i actuacions que es plantegen en l'abordatge de la mitigació/adaptació al canvi ambiental.
Eines per a la biologia de la conservació (3 crèdits)
Avaluació i priorització en biologia de la conservació: criteris i índexs de conservació.
Fauna: adaptació i gestió (3 crèdits)
Adaptacions morfològiques, fisiològiques i de comportament de la fauna marina, terrestre i d'aigües epicontinentals als canvis ambientals.
Gestió energètica (3 crèdits)
Eficiència i diversificació de fonts d'energia com a instruments determinats en la gestió energètica, que tindrà un paper fonamental en el futur de l'evolució global.