Màster en Psicologia General Sanitària

Treball final de màster

El TFM es pot presentar en alguna d’aquestes tres modalitats:

A. Treball de recerca

En aquesta modalitat es pretén que l'estudiant realitzi una investigació empírica que haurà de delimitar, dissenyar i dur a terme. En el cas d'investigacions que, pel seu abast, no puguin desenvolupar-se de manera completa s'acceptarà un estudi pilot o un plantejament complet

Aquesta modalitat pot prendre la forma de revisió teòrica-científica l'objectiu de la qual serà investigar sobre l'estat actual d'un tema o problemàtica relacionada amb la psicologia clínica o general sanitari.

B. Treball d'innovació professional

En aquesta modalitat, l'objectiu és que l'estudiant pugui desenvolupar o intervenir en un nou disseny de programa de tractament que presenti una innovació o variant sigui per l'aplicació a un nou collectiu, per l'ampliació o redisseny del protocol, pels instruments d'avaluació implicats, pel contingut i disseny de les sessions del programa o per la creació de materials terapèutics. Pot també oferir-se com un programa complementari a una intervenció terapèutica.

C. Treball de casos clínics

Des del punt de vista de la Psicologia General Sanitària els estudis de casos són una metodologia de gran utilitat, ja que permeten que els psicòlegs puguin analitzar i transmetre d'una manera sistemàtica la vinculació entre els coneixements teòrics i pràctics aplicats. En aquesta modalitat l'estudiant ha d'analitzar en profunditat un mínim de 3 casos clínics en els quals hagi intervingut directament o que hagi pogut observar en la seva estada de pràctiques.