Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

Màsters oficials: Màster Universitari en Joventut i Societat (IU)


Memòria vigent:
Memòria (2014)
Documentació Procés Any
Autoinforme Acreditació 2018
Autoinforme Curs 15-16 Seguiment 2017
Informe Consejo de Universidades Verificació 2014
Informe AQU Catalunya Verificació 2014
Memòria Verificació 2014

Informació General

Indicadors