Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

Pla d'estudis

Oferta d'assignatures 2018-19

Estudis i polítiques de joventut30.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La joventut en l'era de la globalització (3501MO2706)

Aprofundiment al concepte de joventut des d’una perspectiva històrica i transcultural. Anàlisi del concepte de joventut en les diferents disciplines científiques. Coneixement avançat de les teories sobre la joventut contemporània. La condició juvenil avui: noves formes de transició a la vida adulta. Anàlisi de la globalització i el seu impacte en la vida dels joves. Revisió d'investigacions actuals sobre la condició juvenil. Coneixements avançats sobre moviments i estils juvenils en l’era global.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Polítiques i programes de joventut (3501MO2708)

Fonts de documentació científica i professional i recursos especialitzats per al disseny i l'aplicació de polítiques de joventut. Formació avançada en polítiques de joventut: Les polítiques de joventut en el marc de les polítiques públiques. Perspectives transversal i sectorial. Evolució del discurs teòric i de l'estat actual de les pràctiques i programes de joventut a Catalunya, Espanya i Europa. Coneixements avançats en el disseny i la gestió de plans i programes especialitzats en joventut. Perspectiva multidisciplinària en el treball transversal. Coneixements avançats en l'avaluació de les polítiques de joventut: fonamentació científica i metodológica de les eines i enfocaments específics d'avaluació que s'apliquen. Nous enfocaments en el treball amb joves: Anàlisi i discussió d'experiències i programes innovadors d'intervenció en joventut.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Joventut i Comunicació (3501MO2711)

La imatge dels joves i la construcció d’estereotips en els mitjans (informació, ficció, publicitat). El rol dels mitjans com a agents socialitzadors, diferències segons edat i gènere. La fanfiction i cultura dels fans. Els consums mediàtics i els significats en la construcció de la identitat dels joves. La nova realitat de la identitat digital. Els tòpics sobre la competència audiovisual dels joves. La dimensió cognitiva i mobilitzadora de les emocions: interferències entre dos circuïts cerebrals. La comunicació en el treball social i educatiu amb joves. Anàlisi, disseny i avaluació de propostes d’edu-comunicació. El repte de la educació audiovisual o mediàtica. Continguts avançats en la comunicació interpersonal amb diferents col·lectius. El nou paper de la comunicació en les institucions, les empreses i les associacions juvenils: El pla de comunicació. Criteris especialitzats per a comunicar amb èxit a periodistes i usuaris. Anàlisi i creació de continguts avançats a partir de les eines de la web 3.0 i l’escriptura digital (hipertextualitat, multimèdia i interactivitat) aplicats als serveis de joventut.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Joventut i transicions (3501MO3093)

Enfocaments teòrics i metodològics sobre la joventut. Estudis i recerca en els àmbits geogràfics de la UE, Espanya i Catalunya. Els marcs teòrics de la sociologia de la joventut. El concepte i els ancoratges en els diferents marcs teòrics. La joventut i les transicions Mètodes, enfocaments, models i principals instruments en investigació sobre les trajectòries de la població jove. Els fonaments epistemològics i metodològics de la investigació sobre la joventut. L'enfocament biogràfic dels itineraris formatius, laborals i d'emancipació econòmica i familiar dels joves.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Joventut, educació, lleure i participació (3501MO3094)

Hermenèutica de l'acció educativa amb joves. Comprensió detallada i fonamentada dels límits, possibilitats i problemàtiques específiques dels principals àmbits educatius que treballen amb joves: sistema educatiu formal; animació sociocultural i educació en el lleure, educació de persones adultes, educació social especialitzada. Teories polítiques i pedagògiques sobre la participació social i institucional. Taxonomies sobre tipus, formes i nivells de participació: simple, consultiva, projectiva i metaparticipació. Formació avançada en mètodes i tècniques per promoure i optimitzar la participació en les institucions educatives juvenils. La participació juvenil a nivell local. Associacionisme i joventut. Descripció i anàlisi de bones pràctiques de participació juvenil. La investigació en educació i participació en l'àmbit de la joventut. La investigació participativa. La innovació socioeducativa i els joves. L'aprenentatge servei com a exemple de metodologia educativa essencialment participativa.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Joventut, consums, espai públic i esports (3501MO3095)

Determinants socials i culturals de la salut: coneixement avançat del concepte especialitzat de "processos de salut / malaltia / atenció" i les seves alternatives paradigmàtiques; així com els informes de l'OMS sobre "Determinants socials en salut"; per ser aplicats posteriorment, i en ambdós casos, a la joventut. Població juvenil i salut: coneixement científic profund dels seus aspectes estructurals i dinàmics, tant des d'un punt de vista teòric especialitzat com empíric, focalitzat en aquest últim cas en els nivells Catalunya- Espanya-Europa. Esport, espai públic i identitats juvenils: Coneixement de les discussions multidisciplinàries al voltant del concepte d'estil de vida i els seves relacions amb l’esport i l’espai públic dels joves. Anàlisi de les articulacions entre pràctiques i discursos en les relacions dels joves amb els espais públics a través de l'oci i l’esport. Presentació de diferents casos i metodologies adequades per intervenir en aquestes situacions.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Anàlisi i acció socioeducativa amb joves15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Joventut i territori (3501MO2713)

Anàlisi comparativa de serveis i programes de joventut tant nacionals com internacionals. Anàlisi crítica dels equipaments i serveis de joventut: Necessitats i possibilitats per a la innovació i millora de la intervenció en joves. Els perfils dels professionals de la joventut i el treball inderdisciplinari en el desplegament de les polítiques de joventut. Polítiques de joventut nacionals i internacionals: estructura, organització administrativa i serveis implicats. La transversalitat en les polítiques públiques i en l'acció en joventut des de diferents models nacionals i internacionals. Característiques específiques de grups i col·lectius juvenils.

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Eines i recursos per a l'acció amb joves (3501MO2714)

Coneixements avançats sobre grups juvenils i dinàmica de grups. Els grups juvenils formals i els informals i la relació institucional i educativa amb ells. Comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en la relació educativa amb la joventut i el vincle entre joves: Anàlisi i discussió de les principals aportacions teòriques i experiències aplicades. Aprofundiment en les dinàmiques d'acostament, relació i cohesió en els grups juvenils. Espais, canals i temps d'acció amb joves: perspectiva nacional i internacional.

OBObligatòria 3.00 AAnual

Pràctiques externes (3501MO2715)

Exercici especialitzat de la pràctica professional en centres, projectes o serveis vinculats a l'acció, l'estudi de la joventut o les polítiques de joventut. Anàlisi crític de l'entorn professional del treball amb joves i les figures professionals que hi intervenen: el treball multidisciplinari en el treball en joves. Anàlisi de models organitzatius i d'acció i innovació en el treball amb joves i en les polítiques de joventut. Aprofundiment en les formes de treball i d'organització en aquest sector. Coneixement avançat de les Institucions i serveis especialitzats de joventut (acció i investigació). La responsabilitat social o ètica davant els encàrrecs i la solució de problemes que es plantegin en cada situació (Deontologia professional). Anàlisi de les possibilitats d'inserció professional en aquest sector. Les actituds en l'exercici professional. Implementació i anàlisi de les eines i instruments de la professió.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Eines i recursos per a la recerca amb joves (3501MO3096)

Estat de la investigació en el disseny, avaluació i desenvolupament de les polítiques de joventut i innovacions en els estudis de joventut. Els enfocaments d'investigació en joventut i en polítiques de joventut. Enfocaments, recursos, estratègies i instruments per a la recerca.

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Complements Formatius en Joventut i Societat5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Societat de la informació i del coneixement (3501MO2716)

Els orígens de la societat actual. Característiques i diferències de la societat actual i de les antecessores. La influència dels canvis socials en la concepció de la societat i en la investigació. De la modernitat a la modernitat actual. La postmodernitat. La incidència de la modernitat actual en el coneixement científic. La construcció del coneixement i el coneixement científic. De l'epistemologia clàssica a l'epistemologia postmoderna. Les aportacions del construccionisme. El pensament complex. La incidència de l'epistemologia en la investigació. La construcció de teories. El paper de les teories en la investigació. De la metateoria a la teoria: propostes i discussions.

OPOptativa 5.00 AAnual

Dones i espais (3501MO2717)

Formació avançada en geografia i gènere: aproximacions teòriques i metodològiques. Gènere, espai i vida quotidiana en àrees rurals: principals temàtiques d'estudis i anàlisi en relació a les activitats socioeconòmiques. Gènere, espai i vida quotidiana en àrees urbanes. Reflexions teòriques entorn la ciutat i el gènere. Gènere i espais públics: noves perspectives d’intervenció. Gènere i medi ambient. Gènere, percepció i consciència ambiental. Ecofeminisme: dones i medi ambient.

OPOptativa 5.00 AAnual

Comunicació i interculturalitat (3501MO2718)

Coneixements avançats sobre multiculturalitat i interculturalitat com a conceptes i com a objectes d’investigació. Cultura, emoció i expressió: fenòmens, objectes d’estudi i investigacions. Un enfocament intercultural per a l’estudi dels rols de gènere i sexe. Teoria, pràctica i investigació. Etnocentrisme: Veure i analitzar el món des d’on estem. Interculturalitat. Diferències i similituds com a objecte d’estudi en la ficció, la publicitat i la informació. Les investigacions sobre la interculturalitat. Les dificultats en l’estudi de la interculturalitat en els mitjans. Conceptes, teories i mitjans. Aproximacions teòriques. Delimitació de les identitats. Operativització d’objecte d’estudi. Propostes d’investigació. La recepció com a pràctica intercultural i com a estratègia d’anàlisi.

OPOptativa 5.00 AAnual

Substàncies, malestars, subjectes i gestió de riscos (3501MO2719)

Drogues, alguns conceptes bàsics: Usos de drogues, Drogodependències, Funcions de les drogues, Classificacions. Substàncies, subjectes i contextos. Construcció social "problema droga": Condicions històriques massificació usos. Models bàsics percepció i gestió. Associació drogues - exclusió social. Percepcions socials i polítiques sobre drogues. Context històric i polítiques públiques: Percepcions, estratègies, polítiques i programes. Gobalización i drogues. Del prohibicionisme a les Polítiques de Reducció de Riscos i Danys. Conflicte social i drogues: cap a noves formes de control social '. Riscos, danys, plaers ..., de què parlem? Entre els usuaris i els experts. Governabilitat i drogues: la Gestió dels Riscos a debat. Aspectes metodològics: Experiències de treball de camp en drogues i joves. Metodologies d'intervenció.

OPOptativa 5.00 AAnual

Metodologia d'investigació en inclusió educativa (3501MO2849)

• Enfocaments actuals de la recerca i el seu paper en la millora de l’educació inclusiva. • Recursos informàtics i actualització en tècniques quantitatives d’anàlisi de dades. o Anàlisi Factorial Confirmatori i models causals amb AMOS o Models d’Anàlisi de Correspondències amb R. • La qualitat dels instruments de recollida d’informació. Validesa i fiabilitat. Elaboració i processos de validació d’instruments de recollida de la informació. • Disseny etnogràfic, estudi de cas i disseny biogràfic-narratiu. • Actualització de mètodes i tècniques d’anàlisi qualitatiu de dades. Unitats d’anàlisi, codificació, categorització. Procés d’interpretació. Programes informàtic de suport a l’anàlisi qualitatiu: Nvivo, Atlas-ti.

OPOptativa 3.00 SSemestral

Transició a l'edat adulta i vida activa com a via per a la inclusió social (3501MO2853)

• El procés de transició a l’edat adulta i vida activa. Relacions i discrepàncies entre els escenaris, programes i dispositius de transició. • La planificació d’accions de millora dels processos de transició a la vida adulta. Lideratge, distribució de funcions i coordinació inter-serveis i interprofessional. • Estratègies i recursos per recolzar la construcció de projectes de vida personals en la comunitat: emancipació, inclusió laboral i participació comunitària. Plantejaments curriculars, processos de participació de família i agents de la comunitat.

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació emocional (3501MO3057)

Fonaments de l'educació emocional competències emocionals Organització i Planificació de l'educació emocional Seqüenciació, aplicacions i recursos de l'educació emocional Desenvolupament personal i professional

OPOptativa 6.00 SSemestral

Educació en valors (3501MO3058)

Teories sobre l'educació moral i en valors. Principals debats en relació als l'educació en valors. Conceptes de l'educació moral com a construcció: intel·ligència i cultura moral, dinamismes relacionals i Pràctiques morals.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Metodologia i tècniques de recerca social (3501MO3097)

Disseny de la investigació. Anàlisi qualitativa. Anàlisi quantitatiu.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Metodologia avançada de recerca (3501MO3098)

Anàlisi multivariable de dades estadístiques. Anàlisi qualitativa avançada. Anàlisi de xarxes socials. Simulació social computacional.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Polítiques socials i àmbits de benestar (3501MO3099)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comunitat, intervenció socioeducativa i desigualtats: Tendències actuals (3501MO3100)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cibercultura i comunicació (3501MO3101)

Cibercultura i Comunicació és una assignatura temàtica que té com objectiu la identificació i anàlisi dels processos culturals generats a partir de la difusió de les tecnologies digitals de comunicació i l'expansió de les xarxes d'informació. L'assignatura es basarà en el desplegament d'estratègies d'anàlisi històrica, cultural, semiòtica, tecnològica i comunicacional aplicades als fenòmens ciberculturals. L'assignatura cobrirà un ampli espectre de fenòmens ciberculturals, des de les transformacions en la forma de representació fins a la cultura de l'arxiu, passant per les realitats virtuals, l'evolució de les interfícies digitals i les noves estructures narratives hipertextuals i hipermedials. D'altra banda, a partir de la concepció del cyborg, de la capacitat de transformació de la naturalesa humana mitjançant la projecció d'una segona naturalesa tecnològic-comunicacional plantejada per la cibernètica, l'assignatura revisarà les diferents formes i excepcions que el binomi cibercultura i comunicació han plantejat històricament per aprofundir en els seus significats actuals.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Mètodes d'investigació quantitativa i experimental en comunicació (3501MO3102)

L'objectiu del curs és introduir als estudiants els mètodes i les eines de recerca quantitativa que els permetin dur a terme recerques i anàlisis estadístiques en el camp de la comunicació. El curs es centra principalment en la proposta de preguntes de recerca rellevants per a la investigació quantitativa, la definició de variables, l'aplicació dels mètodes estadístics adequats i la interpretació dels resultats. Un segon objectiu del curs és introduir els estudiants al programari estadístic SPSS.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Interseccions contemporànies entre cinema, televisió i còmic (3501MO3103)

El cinema, el còmic o les sèries televisives no només són un reflex dels canvis socials i culturals sinó que també són un dels motors d'aquestes transformacions. Partint sempre de l'apropament concret a les pel·lícules, còmics, videojocs i peces televisives mitjançant visionats, es farà una exploració de l'imaginari postmodern dels nous formats audiovisuals en relació amb els àmbits expressius analitzats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Treball Final de Màster10.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de màster (3501MO2722)

Aprofundiment en continguts avançats propis de la joventut i societat a partir d'una revisió bibliogràfica exhaustiva o la realització d'un treball experimental fonamentat científicament. Formulació d'hipòtesis i objectius. Descripció de la metodologia i eines a aplicar. Aplicació del mètode científic . Obtenció de resultats. Valoració dels resultats. Elaboració de conclusions. Presentació escrita del treball final. Presentació i defensa oral i pública del treball. El treball final de màster ( TFM ) relaciona les diferents competències assolides en la resta d'assignatures del màster i evidencia la capacitat de creació, síntesi i comunicació de l'estudiant. Ha de garantir també l’autonomia suficient per realitzar projectes d’investigació i col·laboracions científiques en contextos interdisciplinaris i amb un alt component de transferència del coneixement.

OBObligatòria 10.00 AAnual

INFORMACIÓ OPTATIVES MIJS

UdG

UB

UAB

UPF

URV

  • Màster Interuniversitari en Antropologia Mèdica i Salut Global
    • URV - Substàncies, malestars, subjectes i gestió de riscos