Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

Pla d'estudis

Oferta d'assignatures 2019-20

 Estudis i polítiques de joventut 30.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

La joventut en l'era de la globalització (3501MO2706)

Aprofundiment al concepte de joventut des d’una perspectiva històrica i transcultural. Anàlisi del concepte de joventut en les diferents disciplines científiques. Coneixement avançat de les teories sobre la joventut contemporània. La condició juvenil avui: noves formes de transició a la vida adulta. Anàlisi de la globalització i el seu impacte en la vida dels joves. Revisió d'investigacions actuals sobre la condició juvenil. Coneixements avançats sobre moviments i estils juvenils en l’era global.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Polítiques i programes de joventut (3501MO2708)

Fonts de documentació científica i professional i recursos especialitzats per al disseny i l'aplicació de polítiques de joventut. Formació avançada en polítiques de joventut: Les polítiques de joventut en el marc de les polítiques públiques. Perspectives transversal i sectorial. Evolució del discurs teòric i de l'estat actual de les pràctiques i programes de joventut a Catalunya, Espanya i Europa. Coneixements avançats en el disseny i la gestió de plans i programes especialitzats en joventut. Perspectiva multidisciplinària en el treball transversal. Coneixements avançats en l'avaluació de les polítiques de joventut: fonamentació científica i metodológica de les eines i enfocaments específics d'avaluació que s'apliquen. Nous enfocaments en el treball amb joves: Anàlisi i discussió d'experiències i programes innovadors d'intervenció en joventut.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Joventut i Comunicació (3501MO2711)

La imatge dels joves i la construcció d’estereotips en els mitjans (informació, ficció, publicitat). El rol dels mitjans com a agents socialitzadors, diferències segons edat i gènere. La fanfiction i cultura dels fans. Els consums mediàtics i els significats en la construcció de la identitat dels joves. La nova realitat de la identitat digital. Els tòpics sobre la competència audiovisual dels joves. La dimensió cognitiva i mobilitzadora de les emocions: interferències entre dos circuïts cerebrals. La comunicació en el treball social i educatiu amb joves. Anàlisi, disseny i avaluació de propostes d’edu-comunicació. El repte de la educació audiovisual o mediàtica. Continguts avançats en la comunicació interpersonal amb diferents col·lectius. El nou paper de la comunicació en les institucions, les empreses i les associacions juvenils: El pla de comunicació. Criteris especialitzats per a comunicar amb èxit a periodistes i usuaris. Anàlisi i creació de continguts avançats a partir de les eines de la web 3.0 i l’escriptura digital (hipertextualitat, multimèdia i interactivitat) aplicats als serveis de joventut.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Joventut i transicions (3501MO3093)

Enfocaments teòrics i metodològics sobre la joventut. Estudis i recerca en els àmbits geogràfics de la UE, Espanya i Catalunya. Els marcs teòrics de la sociologia de la joventut. El concepte i els ancoratges en els diferents marcs teòrics. La joventut i les transicions Mètodes, enfocaments, models i principals instruments en investigació sobre les trajectòries de la població jove. Els fonaments epistemològics i metodològics de la investigació sobre la joventut. L'enfocament biogràfic dels itineraris formatius, laborals i d'emancipació econòmica i familiar dels joves.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Joventut, educació, lleure i participació (3501MO3094)

Hermenèutica de l'acció educativa amb joves. Comprensió detallada i fonamentada dels límits, possibilitats i problemàtiques específiques dels principals àmbits educatius que treballen amb joves: sistema educatiu formal; animació sociocultural i educació en el lleure, educació de persones adultes, educació social especialitzada. Teories polítiques i pedagògiques sobre la participació social i institucional. Taxonomies sobre tipus, formes i nivells de participació: simple, consultiva, projectiva i metaparticipació. Formació avançada en mètodes i tècniques per promoure i optimitzar la participació en les institucions educatives juvenils. La participació juvenil a nivell local. Associacionisme i joventut. Descripció i anàlisi de bones pràctiques de participació juvenil. La investigació en educació i participació en l'àmbit de la joventut. La investigació participativa. La innovació socioeducativa i els joves. L'aprenentatge servei com a exemple de metodologia educativa essencialment participativa.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Joventut, consums, espai públic i esports (3501MO3095)

Determinants socials i culturals de la salut: coneixement avançat del concepte especialitzat de "processos de salut / malaltia / atenció" i les seves alternatives paradigmàtiques; així com els informes de l'OMS sobre "Determinants socials en salut"; per ser aplicats posteriorment, i en ambdós casos, a la joventut. Població juvenil i salut: coneixement científic profund dels seus aspectes estructurals i dinàmics, tant des d'un punt de vista teòric especialitzat com empíric, focalitzat en aquest últim cas en els nivells Catalunya- Espanya-Europa. Esport, espai públic i identitats juvenils: Coneixement de les discussions multidisciplinàries al voltant del concepte d'estil de vida i els seves relacions amb l’esport i l’espai públic dels joves. Anàlisi de les articulacions entre pràctiques i discursos en les relacions dels joves amb els espais públics a través de l'oci i l’esport. Presentació de diferents casos i metodologies adequades per intervenir en aquestes situacions.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Anàlisi i acció socioeducativa amb joves 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Joventut i territori (3501MO2713)

Anàlisi comparativa de serveis i programes de joventut tant nacionals com internacionals. Anàlisi crítica dels equipaments i serveis de joventut: Necessitats i possibilitats per a la innovació i millora de la intervenció en joves. Els perfils dels professionals de la joventut i el treball inderdisciplinari en el desplegament de les polítiques de joventut. Polítiques de joventut nacionals i internacionals: estructura, organització administrativa i serveis implicats. La transversalitat en les polítiques públiques i en l'acció en joventut des de diferents models nacionals i internacionals. Característiques específiques de grups i col·lectius juvenils.

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Eines i recursos per a l'acció amb joves (3501MO2714)

Coneixements avançats sobre grups juvenils i dinàmica de grups. Els grups juvenils formals i els informals i la relació institucional i educativa amb ells. Comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en la relació educativa amb la joventut i el vincle entre joves: Anàlisi i discussió de les principals aportacions teòriques i experiències aplicades. Aprofundiment en les dinàmiques d'acostament, relació i cohesió en els grups juvenils. Espais, canals i temps d'acció amb joves: perspectiva nacional i internacional.

OBObligatòria 3.00 Semestral

Pràctiques externes (3501MO2715)

Exercici especialitzat de la pràctica professional en centres, projectes o serveis vinculats a l'acció, l'estudi de la joventut o les polítiques de joventut. Anàlisi crític de l'entorn professional del treball amb joves i les figures professionals que hi intervenen: el treball multidisciplinari en el treball en joves. Anàlisi de models organitzatius i d'acció i innovació en el treball amb joves i en les polítiques de joventut. Aprofundiment en les formes de treball i d'organització en aquest sector. Coneixement avançat de les Institucions i serveis especialitzats de joventut (acció i investigació). La responsabilitat social o ètica davant els encàrrecs i la solució de problemes que es plantegin en cada situació (Deontologia professional). Anàlisi de les possibilitats d'inserció professional en aquest sector. Les actituds en l'exercici professional. Implementació i anàlisi de les eines i instruments de la professió.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Eines i recursos per a la recerca amb joves (3501MO3096)

Estat de la investigació en el disseny, avaluació i desenvolupament de les polítiques de joventut i innovacions en els estudis de joventut. Els enfocaments d'investigació en joventut i en polítiques de joventut. Enfocaments, recursos, estratègies i instruments per a la recerca.

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Complements Formatius en Joventut i Societat 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Societat de la informació i del coneixement (3501MO2716)

Horari:

OPOptativa 5.00 AAnual No

Dones i espais - Presencial/ online (3501MO2717)

Horari presencial / Horari online
OPOptativa 5.00 AAnual

Comunicació i interculturalitat (3501MO2718)

Horari

OPOptativa 5.00 AAnual

Substàncies, malestars, subjectes i gestió de riscos (3501MO2719)

Horari

OPOptativa 5.00 AAnual

Metodologia d'investigació en inclusió educativa (3501MO2849)

Horari:

OPOptativa 3.00 SSemestral

Transició a l'edat adulta i vida activa com a via per a la inclusió social (3501MO2853)

Horari:

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació emocional (3501MO3057)

Horari

OPOptativa 6.00 SSemestral

Educació en valors (3501MO3058)

Horari
OPOptativa 6.00 SSemestral

Metodologia i tècniques de recerca social (3501MO3097)

Horari

OPOptativa 5.00 SSemestral

Metodologia avançada de recerca (3501MO3098)

Horari

OPOptativa 5.00 SSemestral

Polítiques socials i àmbits de benestar (3501MO3099)

Horari:

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comunitat, intervenció socioeducativa i desigualtats: Tendències actuals (3501MO3100)

Horari:

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cibercultura i comunicació (3501MO3101)

Horari

OPOptativa 5.00 SSemestral

Mètodes d'investigació quantitativa i experimental en comunicació (3501MO3102)

Horari

OPOptativa 5.00 SSemestral

Interseccions contemporànies entre cinema, televisió i còmic (3501MO3103)

Horari:

OPOptativa 5.00 SSemestral NO

Cruïlles Contemporànies entre Cinema, Televisió, Còmic i Videojoc (3501MO31XX)

Horari

OPOptativa 5.00 SSemestral

Children, Youth and the Media (3501MO3207)

Horari

OPOptativa 7.50 SSemestral

Treball Final de Màster 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball final de màster (3501MO2722)

Aprofundiment en continguts avançats propis de la joventut i societat a partir d'una revisió bibliogràfica exhaustiva o la realització d'un treball experimental fonamentat científicament. Formulació d'hipòtesis i objectius. Descripció de la metodologia i eines a aplicar. Aplicació del mètode científic . Obtenció de resultats. Valoració dels resultats. Elaboració de conclusions. Presentació escrita del treball final. Presentació i defensa oral i pública del treball. El treball final de màster ( TFM ) relaciona les diferents competències assolides en la resta d'assignatures del màster i evidencia la capacitat de creació, síntesi i comunicació de l'estudiant. Ha de garantir també l’autonomia suficient per realitzar projectes d’investigació i col·laboracions científiques en contextos interdisciplinaris i amb un alt component de transferència del coneixement.

OBObligatòria 10.00 AAnual