Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Sortides professionals

La formació rebuda en el Màster acredita la formació exigida a l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, que capacita i és requisit per exercir professionalment en centres d'educació secundària, batxillerat, formació professional i escoles d'idiomes, tant públics com privats (Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, LOE).