Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Accés, admissió i matrícula

Accés al Màster

Adreçat a l'estudiant que estigui en possessió d’un títol de doctorat, d’una enginyeria, d’una arquitectura, d’una llicenciatura, o d’un grau i que vulgui ser professor/a d'ensenyament secundaris (ESO, batxillerat i formació professional).

La titulació ha d'haver estat expedida per una universitat de l'espai europeu d'educació superior (EEES). En el cas de titulacions expedides per universitats no compreses en l'EEES, cal que el títol estranger acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol, i que faculti per a l'accés a estudis de postgrau en el país d'expedició.

L’accés a les diverses especialitats docents d’aquest màster es fa en funció de la titulació exigida per a l’ingrés als diferents cossos docents. El Departament d’Ensenyament en cada curs escolar confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir, interinament,  llocs de treball vacants en centres educatius.

El web del Departament d'Ensenyament té habilitades dues taules on es pot consultar la relació entre especialitats del màster, especialitats docents i titulacions:

Preinscripció

L’Oficina d’Accés a la Universitat gestiona la preinscripció i l’accés al màster de les persones que disposin d'una llicenciatura, arquitectura, enginyeria o estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

La preinscripció es fa per internet mitjançant al portal http://accesnet.gencat.cat.

Documentació que cal presentar

La documentació que caldrà presentar dins del termini de preinscripció a l'OAU serà la següent:

 • Certificat oficial de notes dels estudis universitaris amb el càlcul de la nota mitjana entre 0-10 segons el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre. En el cas dels estudiants de sistemes educatius estrangers, es recomana que presentin el certificat amb el càlcul de la nota mitjana sol·licitat a l'ANECA.
 •  Títol o el resguard de pagament dels drets d'expedició del títol.
 • Certificat del nivell B1 d'una tercera llengua.

Acreditació de llengües

a) Acreditació del nivell de la tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià)

D'acord amb la normativa, en el moment de fer la preinscripció cal acreditar amb el certificat corresponent, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), el nivell B1 o superior, d'una de les quatre llengües següents: anglès, francès, alemany o italià. A diferència del que passa amb els estudiants amb títols de llicenciat anteriors a l'EEES, els estudiants que presentin un títol de grau expedit per alguna de les dotze universitats catalanes no caldrà que acreditin el nivell B1 d'una tercera llengua. Sí que caldrà, obligatòriament, acreditar el nivell B1 d'una de les quatre llengües esmentades quan el títol de grau hagi estat expedit per universitats de fora de Catalunya.

Els certificats vàlids per acreditar el coneixement requerit de l'idioma es publiquen a la Resolució ECO/1134/2015, de 13 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres (modificada per la correcció d'errada publicada al DOGC de 5/06/2015).
Per acreditar el nivell B1 de la tercera llengua exigit per entrar al màster, a més de les titulacions especificades a la taula d'equivalències entre els nivells del MECR i els certificats reconeguts per accedir al màster de professorat, s'admetran també les certificacions següents:

 • Titulacions d'universitats estrangeres cursades en anglès, francès, italià o alemany.
 • Certificat d'assoliment d'ensenyaments secundaris expedit per una escola que imparteixi la formació en llengua francesa, italiana, anglesa o alemanya.
 • Titulació d'una filologia, traducció i interpretació o equivalent, en una de les quatre llengües estrangeres que es demanen per accedir al màster.
 • Certificació d'haver cursat almenys el 10% d'assignatures d'estudis universitaris (grau, màster o programa de doctorat) en una de les quatre llengües esmentades.
 • Certificats d'assoliment de coneixements lingüístics de nivell B1 o superiors, expedits per les escoles d'idiomes de qualsevol universitat espanyola.
 • b) Acreditació de llengües oficials (català i castellà)

  L'estudiant estranger haurà d'acreditar com a mínim una de les llengües oficials, ja sigui el castellà o el català, a un nivell mínim de B1 en el moment de realitzar la preinscripció, i haurà d'assolir un nivell de suficiència d'una de les dues (nivell B2) en finalitzar el màster.
  Podeu consultar les equivalències entre les acreditacions del nivell B1 de llengua catalana i els certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística a la Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

  Els estudiants admesos poden realitzar l'automatrícula en el següent enllaç