Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Treball final de màster

El treball de final de màster consisteix a elaborar un treball escrit, en format d'article científic, que integra anàlisi i reflexió teòrica i realitza una aportació relacionada amb l'atenció a la diversitat i l'educació inclusiva. per a la seva elaboració existeixen diversos enfocaments possibles, tots ells d'acord amb els plantejaments del màster. Així, l'article es pot basar en

  1. El disseny i/o desenvolupament d'un programa educatiu.
  2. El desenvolupament d'una recerca sobre algun dels temes tractats en el màster.
  3. L'anàlisi i l'avaluació d'una organització, d'un projecte o d'un programa destinats a millorar l'atenció a les necessitats educatives i la inclusió educativa.
  4. El desenvolupament de processos d'assessorament i d'orientació professional.

Amb la realització del Treball de Final de Màster es pretén que l'estudiant:

  • Apliqui els coneixements adquirits a l'elaboració i disseny d'un programa d'intervenció educativa en elm arc de l'educació inclusiva.
  • Posi en marxa habilitats per obtenir i analitzar críticament la informació científica i construir un marc teòric que fonamenti conceptualment un programa d'intervenció o una investigació educativa.
  • Dissenyi i dugui a terme una investigació educativa relacionada amb l'educació inclusiva.

El seguiment del Treball de Final de Màster el fa el tutor o tutora de la universitat que la coordinació d'estudis assigna a cada estudiant.

La presentació pública del treball de final de màster es fa en format jornades, amb la participació dels estudiants i del professorat del màster.