Màster en advocacia

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2017-2018

La professió de l'advocat6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017-2018

La professió de l'advocat (3501MO2047)

Deontologia professional. Normativa col·legial. Previsió social de l'advocat. Organització i gestió de despatxos d'advocats. Torn d'ofici i assistència al detingut. Servei d'Orientció Jurídica. Retribució dels serveis professionals de l'advocat i minutació. Tributació de l'advocat. Tècniques de comunicació oral i escrita. Recerca documental i bases de dades. Català jurídic.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Assessorament i litigació laboral5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017-2018

Assessorament i litigació laboral (3501MO2048)

Assessorament: Anàlisi en profunditat de la normativa laboral tant en la seva vessant individual com col·lectiva. Anàlisi de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i el seu desenvolupament reglamentari. Anàlisi del sistema de prestacions de la Seguretat Social, incloent el règim de les prestacions d’atur, així com el sistema de responsabilitats dels empresaris i beneficiaris del sistema de protecció social a Espanya. Métodes alternatius de resolució de conflictes en l'àmbit del dret laboral. Litigació: Estudi de la la Jurisdicció d’allò social, així com els processos de caràcter laboral i els recursos.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Assessorament i litigació mercantil5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017-2018

Assessorament i litigació mercantil (3501MO2049)

Empresari, establiment mercantil i activitat empresarial, Dret comprable; Registre mercantil; Dret de la competència i de la Propietat Industrial; Dret de societats; Dret de la contractació mercantil als mercats de bens, serveis, valors, crèdit i assegurances; Dret dels valors i Dret concursal

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria8.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017-2018

Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria (3501MO2050)

Assessorament: Estudi del Dret Administratiu per a l'exercici de l'advocacia. Àmbits materials de defensa: Procediment, acte i recursos administratius (via prèvia a la jurisdicció contenciosa. Sistemes alternatius de resolució de conflictes: Formes de terminació convencional dels procediments i resolució extrajudicial de conflictes en el dret públic. Mercat interior. Lliure prestació de serveis a la UE. Implementació de la directiva de serveis a les administracions públiques. - Litigació: Sistema tutela jurisdiccional. Anàlisi des de l'òptica d'un advocat de la jurisdicció contenciosa administrativa, analitzant les seves diferents fases i habilitats processals. Sistemes alternatius en la resolució de conflictes. - Dret d'estrangeria: La política europea d'immigració. Schengen: el control a les fronteres externes i l'eliminació de les fronteres internes. La lluita contra la immigració irregular. La legislació europea i els principals conflictes judicials sobre les vies d'accés, residència i treball a la UE per part de nacionals de tercers països. II. Drets i Deures dels estrangers a Espanya: Entrada, Situació d'estada i situacions de residència dels estrangers a Espanya; III.

OBObligatòria 8.00 SSemestral

Assessorament civil6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017-2018

Assessorament civil (3501MO2051)

Dret de la persona; contractes i obligacions, Responsabilitat civil; propietat i drets reals. Dret de família. Dret de successions. Dret civil català. Mediació en l'àmbit privat.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Assessorament i litigació tributària5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017-2018

Assessorament i litigació tributària (3501MO2052)

Procediments d'aplicació dels tributs: gestió, inspecció, recaptació i revisió: actuació administrativa i drets dels contribuents; mitjans d'impugnació; actes amb acord i altres mecanismes de prevenció i resolució de conflictes. Impostos estatals directes i indirectes. Impostos autonòmics. Impostos locals.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Litigació civil i especial9.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017-2018

Litigació civil i especial (3501MO2053)

Procés civil de declaració. Jurisdicció i competència. Demanda i contestació. Prova. Recursos. Procés d'execució. Execució provisional. Embargament i fase de constrenyiment. Execució de condemnes no pecuniàries. Mesures cautelars. Procediments especials. Arbitratge. Mediació. Competència judicial internacional; reconeixement i execució de sentències estrangeres. Assistència judicial internacional.Recurs preferent i sumari. Recurs d'empara: demanda, procediment, suspensió de l'acte i reparació de les vulneracions del dret.

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Assessorament i litigació penal10.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017-2018

Assessorament i litigació penal (3501MO2054)

Assessorament: Anàlisi dels fonaments de la responsabilitat penal (Teoria del Delicte) des de la perspectiva del exercici pràctic de l'Advocacia. Anàlisi de les principals figures delictives, des de la perspectiva del exercici pràctic de la advocacia, amb especial èmfasi en les últimes reformes penals. Anàlisi de les qüestions principals relatives a l'execució de la pena. Litigació: El sumari i les diligències prèvies. La imputació. Mesures limitatives de drets fonamentals. L'acció civil derivada de delicte. Mesures cautelars, especialment la detenció i la presó provisional. El sobreseïment. La prova i el judici oral. Les conformitats. Els recursos. Procediments penals especials. El procediment davant el tribunal del jurat. Els judicis ràpids.

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Pràctiques externes I16.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017-2018

Pràctiques externes I (3501MO2055)

Els estudiants hauran d'enfrontar-se a problemes deontològics professionals; familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de les professions d'advocat i procurador, conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de la seva professió; rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió; desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de les professions d'advocat.

OBObligatòria 16.00 SSemestral

Pràctiques externes II14.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017-2018

Pràctiques externes II (3501MO2056)

Els estudiants hauran d'enfrontar-se a problemes deontològics professionals; familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de les professions d'advocat i procurador, conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de la seva professió; rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió; desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de les professions d'advocat.

OBObligatòria 14.00 SSemestral

Treball final de màster6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017-2018

Treball final de màster (3501MO2057)

Consisteix en l'elaboració d'un informe escrit sobre un cas o qüestió jurídica pràctica, que bé pot estar extret de la realitat o haver estat dissenyat ad hoc de manera que plantegi qüestions i problemes de fons en relació amb l'assessoria jurídica o la litigació, i inclourà així mateix la seva defensa oral davant un tribunal.

OBObligatòria 6.00 SSemestral