Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

Línies de recerca

Línies de recerca
Diversitat, dinàmica i activitat de microorganismes en ecosistemes aquàtics continentals.
Caracterització de microorganismes útils en biotecnologia i enginyeria ambiental.
Estudis sobre el plegament proteic i l’oligomerització emprant com a model ribonucleases pancreàtiques
Disseny, obtenció i caracterització de variants citotòxiques de ribonucleases pancreàtiques; Estudi de les bases moleculars del mecanisme de citotoxicitat de les ribonucleases.
Desenvolupament de noves tecnologies basades en el tall y unió de proteïnes aplicades al disseny d’agents terapèutics i biosensors.
Biologia molecular de la formació del suro.
Criopreservació espermàtica
Anàlisi de la qualitat espermàtica
Determinació de la patogènia en mostres seminals
Traçabilitat i proves de parentiu
Tècniques de reproducció assistida
Desenvolupament de mètodes d’anàlisi per la determinació de contaminants orgànics (plaguicides, antibiòtics i derivats fenòlics) i metalls en el medi ambient (aigües, sòls i sediments)
Estudi dels processos de transport i degradació de contaminants orgànics i metalls en diferent tipus de sòls
Caracterització de vins i taps de suro: traçabilitat en vins, defectes sensorials i millora del procés de fabricació de taps de suro
Determinació de components orgànics volàtils (VOC’s) en alè humà i la seva aplicació en la detecció precoç de malaties
Cartografia geològica (materials i processos)
Geofísica
Geotècnia i Mecànica de sòls
Hidrogeologia
Recursos i riscos geològics
Estudi i cartografia de les comunitats vegetals i dels hàbitats de les comarques de Girona
Estudi, conservació i gestió de la flora vascular amenaçada
Taxonomia d'algues vermelles
Ecofisiologia d’algues bentòniques marines
Ecologia i conservació de peixos continentals a rius, llacs, embassaments i zones humides
Ictiologia. Reproducció de peixos. Pesca
Pertorbacions ecològiques i comunitats animals terrestres
Enginyeria Molecular Quàntica:estudis i desenvolupament de les metodologies QSAR i QSPR
Enginyeria Molecular Quàntica: fonaments matemàtics de la química quàntica
Enginyeria Molecular Quàntica: Semblança Molecular Quàntica
Fisica i tecnologia de materials: pulverimetal.lúrgia, memoria de forma
Anàlisi tèrmica i estructural: materials, aliments, biologia, farmacia
Anàlisi tèrmica de la sintesi d'òxids complexes a partir de precursors metalorgànics
Anàlisi estadística de les dades composicionals
Anàlisi factorial de dades
Disseny i tractament d'enquestes
Mètodes estadístics aplicats a la medicina
Aplicacions de la lògica a la informàtica
Enginyeria del Software / e-learning
Sistemes distribuïts, scheduling i optimitzacio de recursos
Disseny, operació i control de processos avançats pel tractament biològic d'aigües residuals urbanes i industrials
Sistemes d’ajuda a la decisió aplicats a dominis ambientals
Processos d’adsorció/oxidació pel tractament d’efluents
Valorització energètica de la biomassa
Epidemiologia i control de malalties de les plantes
Bioplaguicides i biofertilitzants microbians pel control de malalties de les plantes
Efectes de l'ús, canvi d'ús i abandonament de les terres en paràmetres de qualitat física, química i biològica del sòl
Aprofitament de residus de la indústria agroalimentària
Contaminació del sòl per metalls pesants
Desenvolupament d’ingredients alimentaris funcionals i/o nutricionals a partir de sang porcina
Plantes modificades genèticament (MG): caracterització, traçabilitat i coexistència; efectes no intencionats del transgén i producció de pèptids antimicrobians en plantes biofactoria
Aprofitament de residus industrials per a la concentració i eliminació de metalls tòxics de dissolucions aquoses
Avaluació de la toxicitat d’ions metàl.lics mitjançant la utilització de diferents models biològics
Construcció i avaluació d’elèctrodes selectius d’ions
Enginyeria i Gestió del Reg
Eficiència tècnica i econòmica en els sistemes de producció animal
Desenvolupament de macroestructures i química supramolecular
Processos catalítics
Bioinorgànica
Promoció de la Salut, Serveis Sanitaris
Vellesa, cuidadors
Dona, gènere i salut
Emergències sanitàries
Benestar i qualitat de vida
Planificació de processos i integració amb la planificació de la producció
Hidrodinàmica i turbulència
Núvols, radiació a l’atmosfera i clima
Anàlisi numèrica i experimental de materials i d'estructures
Materials compòsits per a estructures aeronàutiques: simulació avançada i caracterització experimental
Páncrees artificial: Modelat i control del metabolisme de la glucosa
Modelat, identificació i control de sistemes complexos
Detecció i diagnosi de falles en sistemes dinàmics basada en models.
Estudi dels models de xarxes creixents i de processos dinàmics definits sobre xarxes
Equacions en derivades parcials per a la dinàmica de poblacions estructurades, i dinàmica adaptativa en models de dinàmica de poblacions
Estudi de sistemes dinàmics discrets
Desenvolupament i l’anàlisi de tècniques d'Intel·ligència Artificial (AI) amb sistemes multiagent
Síntesi de pèptids, peptidomimètics i compostos relacionats.
Disseny i Síntesi de compostos bioactius
Productes naturals
Fenòmens de transport en l'enginyeria de fluids
Lubricació i enginyeria del manteniment
Acústica i confort ambiental
Màquines i motors tèrmics
Eficiència tèrmica d'edificacions
Desenvolupament de robots submarins autònoms i teleoperats. Navegació, localització i creació de mapes. Creació de fotomosaics (mapes visuals) a partir de múltiples imatges
Anàlisi de la imatge. Segmentació, detecció i reconeixement d'objectes.
Percepció 3D
Tecnologia Paperera
Reciclatge de paper
Pastes cel.lulòsiques
Fibres naturals com a reforç de materials compostos
Preparació de biomaterials polimèrics pel seu ús en enginyeria de teixits
Anàlisi del procés constructiu; raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació
Microbiologia de la malaltia inflamatòria intestinal
Diversitat microbiana en els processos infecciosos (malaties infeccioses)
Sistemes complexes i biofísica
Flames de combustió
Benestar i ciutat
Comerç de proximitat i estructura urbana
Creació d’algorismes per a la il·luminació global d’entorns virtuals (videojocs, animació, disseny d’interiors, entorns arquitectònics)
Videojocs: la millora del realisme gràfic, la seva aplicació a realitat virtual i sistemes de simulació, i escenaris virtuals per cinema i televisió
Imatge mèdica: investigar solucions eficients pels problemes tècnics i clínics desenvolupant noves eines de suport a la diagnosi
Visualització científica: tècniques de visualització i simplificació per a l’exploració de models 3D de dades mèdiques, moleculars i financeres
Selecció de punts de vista: reconeixement d’objectes que s’aplica a l’obtenció de mesures de la qualitat d’un punt de vista, informació i 'saliency' de la malla, i descriptors de forma per calcular la similaritat entre objectes de grans bases de dades
Estètica computacional: mesures d’estètica informacional per quantificar l’ordre, la complexitat i la informació en imatges, pintures i escultures
Geometria computacional
Desenvolupament vegetal
Respostes ecofisiològiques de les plantes al canvi climàtic
Comprendre en profunditat el paper de la genètica en la malaltia cardiovascular, per a millorar-ne la diagnosi, la prevenció i les teràpies
Translació del coneixement per a la presa de decisions sanitàries a nivell micro, meso o macro
Avaluació de recerca mèdica i de resultats de salut per a la presa de decisions sanitàries
Formació de professorat i d'educadors per a la sostenibilitat
Ambientalització curricular dels estudis universitaris i de l'ensenyament obligatori
Avaluació de programes educatius formals i no formals en els àmbits de coneixement del medi (natural i social) i d'educació per a la sostenibilitat
Educació científica, innovació i millora en la didàctica de les ciències experimentals
Educació artística, contextos socials i identitats. Perspectives multiculturals, ecològiques i inclusives
Didàctica de les arts i interdisciplinarietat
Arts i construcció del coneixement. Creativitat i comunicació
Contemporaneïtat estètico-artística i literacitat
Arts i intervenció social. Aportacions de les arts a l’aprenentatge- servei. (ApS)
Desenvolupament del pensament lògicmatemàtic
Procediments, recursos i estratègies en l'estimació mètrica
Visualització i procediments manipulatius
Formació inicial i permanent del professorat
Ambientalització curricular en l'educació matemàtica
Dret de la responsabilitat civil: europeu i comparat
Dret de família: europeu i comparat
Models de distribució territorial del poder
Protecció i regulació dels drets lingüístics en els Estats compostos
Investigació operativa: tècniques matemàtiques per al tractament de la incertesa en l'economia i la gestió d'empreses
Filosofia política contemporània: anàlisi filosòfica i la repercussió ideològica, política i social del conservadorisme i del neoconservadorisme, desenvolupats principalment per autors nord-americans
Filosofia de les ciències cognitives
El pensament contemporani, especialment centrat en les obres de Wittgenstein, Foucault i Dewey
Gramàtica descriptiva, gramàtica comparada, tipologia lingüística i lingüística teòrica.
Llengua, immigració i adquisició de segones llengües.
Contacte de llengües i gestió lingüística
Lingüística Teòrica i Aplicada: Un dels aspectes centrals de recerca teòrica és l'aportació dels indicis acústics a la construcció de les entitats fonològiques, per tal de definir els que són determinants en el procés d'identificació i adquisició dels fonemes i dels fenòmens de neutralització i contrast perceptiu. Quant a la Lingüística aplicada: Síntesi de la parla. Adquisició de la fonologia. Fonètica forense i Patologia del llenguatge
Lingüística del català: En aquest àmbit, es realitza recerca, en primer lloc, en fonologia prosòdica del català a partir de l’estudi dels constituents prosòdics principals -les síl•labes i els peus mètrics- i les relacions que s'estableixen amb els límits morfològics i amb les propietats dels segments
Relacions entre la lingüística i la literatura: En aquest tercer bloc i aprofitant una bona part de la recerca ja esmentada en prosòdia, estem investigant en la mètrica dels versos i en l’elocució tant de la prosa com el vers
Teoria i mètodes per al desenvolupament local
Anàlisi dels processos contemporanis d’urbanització i definició dels sistemes urbans
Avaluació dels instruments de planificació i gestió del territori i del medi ambient
Territori, medi ambient i gènere
L’art de l’època moderna a Catalunya
La cultura visual de l'`epoca moderna a Catalunya
Art en l’època moderna: destrucció i salvaguarda
Anàlisi i gestió del paisatge
Canvis en els usos y les cobertes del sòl
Teoria del paisatge
Turisme en espais litorals
Teoria de l'art
Història de l'art contemporani
Història de l'art contemporani a Catalunya
Història i teoria del cinema
Estudis comparats de processos de canvi històric de les societats rurals, de l'època medieval fins al segle XXI
Història de la literatura medieval
Vida i obra de Francesc Eiximenis
La literatura dels trobadors
Atenció educativa de les persones amb necessitats educatives especials en l'etapa escolar
Processos d'escolarització de l'alumnat d'origen africà a Catalunya
Inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Anàlisi de les variables socioeducatives que intervenen en aquests processos.
Propostes de millora i disseny de programes formatius per a professionals de l'educació
Els recursos tecnològics com a factors de canvi en la vida de les persones
Integració curricular de les TIC a qualsevol nivell educatiu
Disseny i implementació de recursos multimèdia educatius
Dinamització de projectes col·laboratius mitjançant recursos tecnològics
Formació del professorat
Estratègies d’ensenyament-aprenentatge i avaluació.
Assessorament curricular estratègic
Educació bilingüe i bilingüisme
Identitat
Els drets dels infants i la seva participació social des de la perspectiva dels propis nois/es, els progenitors i els mestres
Els mitjans audiovisuals entre els adolescents i els adults
Benestar personal, satisfacció vital i valors aspirats
Infància, adolescència, risc i sistema de protecció social.
Benestar personal i envelliment actiu i satisfactori.
Gestió de pesqueries
Associacionisme pesquer
Patrimoni marítim pesquer
Història de la pesca marítima
Cooperació, desenvolupament, sostenibilitat, competitivitat i responsabilitat social corporativa
Planificació, gestió i polítiques de destinacions i productes turístics
Noves tecnologies, demandes i productes turístics
Funcionament del sistema penal
Estrangers i sistema penal
Penologia (presó i penes alternatives)
Mecanismes alternatius de resolucions de conflictes (perspectiva criminològica)
Política criminal
Prevenció del delicte
Sistema penal i opinió pública
Filosofia del Dret Penal y la responsabilidad penal
Ètica en els negocis
Mediació i altres mitjans alternatius de resolució de conflictes
Interpretació i aplicació del dret
Problemes relatius al procés judicial
Hisenda autonòmica i local
Procediments tributaris
Fiscalitat de l'esport
Fiscalitat comunitària (Unió Europea)
Fiscalitat internacional
Anàlisi i estudi dels processos migratoris i la seva repercussió en els àmbits socials i educatius (tant escolars com extraescolars)
Educació en el lleure i animació sociocultural
Joves i polítiques de joventut
Escola rural: educació i territori
El magisteri públic de Catalunya: de la República a la democràcia
Anàlisi de les desigualtats socials i amb les condicions de vida, comportament, usos i costums dels diferents grups socials
Anàlisi i gestió de riscos naturals
Canvi ambiental i ecologia del paisatge
Dimensió socioterritorial de la gestió de l'aigua
Evolució i gestió dels espais agraris
Biogeografia i gestió d'espais naturals
Relacions laborals i Ocupació
Estadística i Epidemologia Espacial
Econometria de la Salut
Estadística, Econometria i Qualitat de Dades d'Enquesta
Direcció de centres
Convivència escolar
Millora de les relacions humanes a les organitzacions: clima i cultura.
Orientació professional a l'educació secundària
Utilització de les Noves Tecnologies en educació
Empresa familiar i competitivitat
Innovació: polítiques i gestió
Decisió i elecció col·lectiva
Dret patrimonial romà
Procés civil romà
Arbitratge privat romà
Història de la cultura jurídica
Formació histórica del dret privat català contemporani
Dret de societats
Dret concursal
Dret urbanístic
Dret del Medi Ambient
TEORIA DE LA LITERATURA
Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge. Recursos innovadors per a una intervenció neuropsicopedagògica eficaç.
Desenvolupament Social, Empresarial i Territorial. Anàlisi i estudi de diferents temes relacionats amb aquests àmbits, tant des d'un punt de vista qualitatiu com quantitatiu
Estudi de la història de la cultura escrita, la cultura visual i la morfogènesi arquitectònica en les èpoques medieval i moderna
Estudi històric dels processos de construcció d'identitats i de les formes de consens polític i de repressió, especialment en època moderna i contemporània
Globalització, subjectivitats i memòria: crítica postcolonial feminista a la quotidïanitat, les produccions socioculturals, artístiques i científiques.
Deconstrucció de la Psicopatologia del gènere i les sexualitats
Estudi dels models lingüístics catalans des dels orígens fins a l'actualitat
Història social de la llengua catalana
Unitat i diversitat lingüístiques
Estudi diacrònic i crític de la literatura de l'edat moderna
Models de llengua literària
Història de la llengua i de la cultura
Crítica textual
Investigació arqueològica
Patrimoni cultural.
Dret penal econòmic
Psicopatologia infanto-juvenil: personalitat i altres factors psicològics implicats en la gènesi i manteniment dels trastorns emocionals i del comportament
Ús i abús d'Internet i la telefonia mòbil en nens i adolsecents; alteracions del comportament i conseqüències emocionals
Trastorn Multisistèmic del Desenvolupament
Estudi de les interrelacions entre la formació d'identitats, tradicions i cultures polítiques en l'àmbit català i espanyol
Estudi de les formes de consens i repressió i les seves conseqüències sobre la població, especialment en els casos de deportacions i exilis, des d'una perspectiva europea comparada
Anàlisi de les relacions entre la historiografia europea contemporània, la memòria i la difusió del coneixement històric
Neuropsicologia i psicopatologia de les demències
Adaptació i validació d'instruments psicomètrics en l'àmbit de l'envelliment, la discapacitat i la salut mental
Epidemiologia de les demències i de l'envelliment: fragilitat i dependència
Motivació i processos d'adaptació
Comunicació i memòria humanes
Psicopatologia d'adults i de la vellesa
Economia del medi ambient i dels recursos naturals
Comunicació Institucional
Evolució històrica dels mitjans de comunicació
Comunicació política, social i cultural entre Catalunya i Amèrica
Anàlisis dels processos de recepció del discurs mediàtic a les noves interficies audiovisuals
Ètica de la publicitat
Representació de gènere a la publicitat
Comunicació audiovisual i educació
Pensament del professorat i acció docent en educació física i esport
Cognició social
Adquisició del llenguatge
Gramàtica comparada de les llengües romàniques
Gramàtica històrica
Interacció entre canvi lingüístic, variació i adquisició (fonètica, fonologia, morfologia i sintaxi)
La introducció del concepte d'unitat/diversitat en el currículum d'infantil i primària, en una visió globalitzadora o interdisciplinar
Treball amb grups de mestres, seguint la metodologia de la investigació-acció; actualització dels temes de coneixement del medi des d'aquesta perspectiva
Procedència dels infants, les migracions, l'alimentació i la família
Fiscalitat Internacional
Hisenda local
Hisenda autonòmica
IVA i impostos duaners
Tributació de l'energia
Evolució cultural
Teoria de jocs
Didàctiques específiques a les primeres edats des d'una perspectiva interdisciplinar
Formació inicial del professorat de matemàtiques
Formació permanent del professorat de matemàtiques
Gestió de la qualitat
Gestió de la producció i de la cadena de suministrament
Envelliment, cultura i Qualitat de vida
Entorns rurals i intervenció social comunitaria
Promoció de la salut i foment de l'autonomia
Serveis Sociosanitaris: l’Avaluació centrada en els usuaris.
Educar en un món heterogeni
Sistema de mercats municipal i estructura urbana
Ecologia d'algues bentòniques marines
Marcadors tumorals
Mecanismes moleculars responsables dels canvis en la glicosilació en tumors
Mecanismes de resistència tumoral.
Nous agents antitumorals. Derivats del EGF i de metalls
Caracterització de processos de fabricació
Metodlogies de disseny
Fabricació aditiva
Epidemiologia ambiental y del cáncer
Economia pública
Reactivitat química i catàlisi
Interaccions i propietats moleculars
Fotoquímica i transferència de càrrega
Noves i tradicionals tipologies turístiques: turisme de litoral, cultural, rural, ecoturisme i altres
Turisme cultural
Imatge turística
Exercici físic i qualitat de vida
comportaments sexuals de risc
Gestió pública, territori i finançament
Impactes econòmics, socials, ambientals, tecnològics i culturals del turisme
Análisis económico de políticas educativas
Estrès, dolor i qualitat de vida
Llengües, cultures, immigració i salut
Comportaments de risc i de prevenció dels usuaris de vehicles i els vianants
Deducció automàtica
Addicció a substàncies
Processos de pèrdua i dol
Psicologia de la Salut i la Qualitat de Vida durant l'Envelliment
Processat de la Geometria
Anàlisis de regles d’elecció col·lectiva
Protecció a l'ocupació i dinàmica del mercat de treball
Dret processal civil i penal comparat
Tendències harmonitzadores en el procés penal i civil europeu
Metodologia processal i teoria del procés
Les reformes processals penals a Amèrica LLatina
La protecció de les víctimes menors d'edat (aspectes processals)
Justícia de Proximitat i Mecanismes alternatius a la justícia (ADR)
Arbitratge
Mesures Cautelars
La prova
Aplicacions estadístiques de CODA a les ciències i les humanitats
Economia del turisme
Crítica i estètica de l'art contemporani
Turisme cultural
Història i estètica de la música
Modelatge procedural
Visualització en temps real
Modelatge de l’aparença de materials
Recerca en agents físics.
Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà. Vincle afectiu a l'edat adulta i desordres de la personalitat.
Vincle afectiu i psicopatologia del desenvolupament, abús i maltractament infantil. Programes d'intervenció per a famílies d'alt ris social. Acolliments i Adopció.
Interacció mare-infant, intersubjectivitat i joc compartit.
Ecologia fluvial i ecotoxicologia
Limnologia de llacunes temporànies
Limnologia de llacunes costaneres i maresmes
Anàlisi de l'estructura de comunitats aquàtiques
Conservació i gestió d'ecosistemes aquàtics
Invasions biològiques a les aïgues continentals: rutes i vectors d'introducció, cicles vitals i impactes biològics
Organismes d'aigua dolça com a indicadors biològics: algues, invertebrats i peixos
Ecologia estadística
Modelització matemàtica de processos d’adsorció i sistemes mediambientals
Ensenyament / Aprenentatge assistit per ordinador. Generació i correcció automàtica d'activitats complexes. Avaluació basada en l'ordinador. Plataformes de e-learning
Simulació del transport de la llum
Fotografia computacional
Problemes inversos d'il·luminació
Propagació de flama en combustibles sòlids i gasos.
Els nous formats i gèneres audiovisuals (Ràdio i TV)
Incidència de la dinàmica física en la qualitat de l’aigua i en l’ecologia dels sistemes naturals
Ràdio: experimentació, aplicacions i anàlisis.
Cinètica de transformacions en fase sòlida, anàlisi tèrmica
Anàlisi tèrmica de silici amorf i variants nanoestructurades del silici amorf
LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA
LITERATURA COMPARADA I ESTUDIS CULTURALS
LITERATURA I PERIODISME
TEORIA DE LA TRADUCCIÓ
copagament
Nanomaterials cel.lulòsics
Mecànica celeste
Desigualtats socials (gènere, classe i edat) i participació ciutadana
Violència masclista/violència institucional (salut, educació,...)/micromasclismes: dimensions psicosociològiques
Estudi del canvis cel•lulars i moleculars induïts per estimulació intracranial profunda (DBS), una tècnica aplicada en la malaltia de Parkinson
Estudi dels canvis cel.lulars i moleculars produïts per l’autoestimulació intracranial (ICSS), una tècnica que facilita l’aprenentatge i la memòria.
Dret i organització universitària
Govern corporatiu
Dret de la competencia
Anàlisi econòmic del Dret mercantil
Estudi de les empreses cooperatives i l'economia social
Tecnologia, Innovació empresarial i territori
Clusters,districtes industrials i sistemes productius locals
Didàctica de les corbes
Educació i comunitat
El rerefons biopolític de la bioètica
Drets de propietat i formes d'explotació del treball pagès (segles XII-XX)
Dinàmiques socials i canvi històric en les societats rurals (segles XII-XX)
Les relacions camp-ciutat al llarg de la HIstòria
Memòria, discursos i historiografia a l'entorn de les societats rurals
Condicions ambientals i desenvolupament agrari (segles XII-XX)
Història, territori i representacions socials i polítiques
Industrialització i món rural
Els usos de l'aigua en la història
Disseny i desenvolupament de politiques publiques socials i culturals
Direcció i avaluació d’institucions i programes socials i culturals
Finançament de les polítiques socials i culturals
La participació ciutadana en el disseny de polítiques públiques
Serveis Socials (anàlisi i aplicació de la legislació social, historia, etc.)
Treball social: desenvolupament teòric, metodologia, sociologia del treball social.
Desenvolupament comunitari
Gestió cultural
Politiques culturals i polítiques educatives
Cultura i cooperació desenvolupament
Ferrater Mora i la història del pensament català (segles XVIII-XX)
Mètodes i eines basades en l’anàlisi intervalar
Edició de textos i crítica textual
Patrimoni cultural i canvi històric en el món rural català
Estudi de la prosa de ficció hispànica (segles XIII-XVI)
La lírica catalana i castellana medieval i la seva transmissió manuscrita
Narrativa en vers romànica medieval
Codicologia i bibliografia textual
Cadastre i topografia
Gestió de platges i dunes
Ecologia del paisatge: corredors ecologics i paisatgístics
Boscos i societat
Geografia de la vegetació mediterrània
Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) aplicats a l'anàlisi i la gestió ambiental
Mètodes per a la monitoritzacio i el suport a la presa de decisions basats en dades
Neuropsicologia cognitiva
Caracterització de gens candidats del fel•lema al periderm de patata.
Anàlisis química i estructural de la suberina.
Innovació docent aplicada
Estética i percepció dels productes
Recerca acció participativa (IAP) i didàctiques comparades.
Responsabilitat Social del Producte i dels Dissenyadors
Innovació en productes i processos
Museus i societat. Projectes col·laboratius
Desenvolupament de nous ingredients actius per al control de malalties de les plantes
Valorització del patrimoni geològic
El Poder Judicial en els Estats compostos
Protecció dels drets dels pobles indígenes en Estats compostos
Processos d'ensenyament i aprenentatge en educació física i l'esport
Genètica de peixos continentals
Genètica d'organismes marins explotats
Competència motriu i esportiva en infants i joves
Genètica de la conservació
Dret de la Seguretat Social
Genètica de les invasions biològiques
Treball i immigració. Gestió de la diversitat
Règim jurídic de l'estrangeria. Drets i llibertats dels estrangers i la seva integració.
Espai de llibertat, seguretat i justícia
Lliure circulació de persones i prestació de serveis
Plurilingüisme literari
Inventaris bibliogràfics i codicològics
El dret fonamental a la llibertat de pensament, de consciència i de religió
Fet social religiós i ideològic i poders públics
Obra literària de Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648)
Història dels estils literaris
Història de la ciència
Història política
Política y literatura
Aspectes comptables de la concentració empresarial
Tecnologies de la construcció i sostenibilitat
Estudis de les Dones
Federalisme i protecció de drets. En especial, els drets econòmics, socials i culturals
Dret contractual europeu
Dret privat turístic
Robòtica mòbil
Art d'època moderna a Catalunya i les seve relacions amb el context europeu
Estudi de la història de la cultura visual i la morfogènesi arquitectònica en l’ època medieval.
Estudi de la construcció d’identitats i d’algunes formes de consens polític i de repressió en el sí de la societat catalana dels segles XIX i XX.
Pràctica educativa i educació lingüística
cultura escolar i cultura familiar
Gestió i Control de Qualitat de Servei en xarxes de comunicacions
Sistemes distribuits
Sistemes Hipermedia Adaptatius
Intervenció comunitària i empoderament social i individual
Seguretat Alimentària. Detecció molecular de bacteris patògens en aliments.
Translació del coneixement per a la presa de decisions sanitàries a nivell micro, meso o macro.
Genètica cardiovascular
Isquèmia cerebral
Innovació i millora en la didàctica de les ciències socials
Reparació i regeneració de la medul·la espinal.
Mecanismes moleculars de mort i supervivència neural.
Embriologia causal i caracterització morfo-funcional dels efectes teratogènics de terapies farmacocel·lulars.
Caracterització morfològica i ultraestructural de la lesió cerebral adquirida.
Utilització de l'anatomia com a predictor de millores en la realització de procediment medicoquirúrgics.
Patrons de modelització matemàtica i per imatge tridimensional anatòmica.
Xarxes Relacionals a les organitzacions
Gestió de la innovació i el coneixement en el sector turístic
Gestió de destinacions
Anàlisi transfronterer
Síntesi de compostos heterocíclics
Governança i lideratge
Dinàmica organitzacional y gestió del canvi
Patrimoni cultural, interpretació, educació i formació
Narratives, històries de vida i cartografies socials en les arts: visuals, musicals, corporals, literàries i intermèdia