Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

AGAUR: FI_SDUR 2020 – contractació predoctoral a departaments

Es fan públiques les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts predoctorals FI_SDUR 2020. El termini per a sol·licitar l'ajut finalitza el dia 28 de novembre 2019 a les 14:00h (hora local de Barcelona).

L’objecte d’aquests ajuts és donar suport a departaments i unitats de recerca universitaris per contractar personal investigador predoctoral en formació als departaments d’universitats del sistema universitari de Catalunya.

 

Requisits de les persones candidates

 • Entre l’1 de gener de 2017 i la data de presentació de sol·licituds caldrà haver superat els requisits per accedir al programa de doctorat (si el màster no està finalitzat caldrà tenir superats els crèdits mínims necessaris per accedir al doctorat).
 • També podran sol·licitar l’ajut les persones que hagin superat els requisits d’accés al doctorat a partir de l’1 de gener 2014, si entre l’1 de gener 2014 i el 31 de desembre 2016 han gaudit d’un període de baixa maternal o bé si han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que depenguin de la persona beneficiària i que requereixin una dedicació especial o bé que hagin patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior al sis mesos.
 • En el moment de l’acceptació de l’ajut caldrà estar acceptat a un programa de doctorat.
 • A l’inici del contracte caldrà estar matriculat a un programa de doctorat del curs 19-20.
 • En el moment de presentar la sol·licitud no es pot haver gaudit de més de 12 mesos de cap altre contracte de personal investigador predoctoral en formació, ni haver gaudit de cap ajut FI ni total ni parcialment.
 • No estar en possessió del títol de doctorat.
 • Incorporar o vincular l’activitat a un projecte de recerca competitiu o a un contracte o conveni de receca o de transferencia de coneixement, d’acord amb la base 4.2, afavorint la tesi doctoral i la formació en recerca.
 • Disposar mínim d’una nota de 6’5 (escala de 0 a 10) de l’expedient acadèmic de la llicenciatura o enginyeria o d’arquitectura o del grau o de diplomatura o enginyeria tècnica o bé d’arquitectura tècnica.

En cas que la qualificació de l’expedient sigui escala de 0 a 4, la nota mitjana s’haurà de calcular d’acord amb el model de declaració de nota mitjana i caldrà adjuntar-ho a la sol·licitud.

En cas que els estudis s’hagin cursat a l’estranger, la nota mitjana de l’expedient acadèmic s’haurà de calcular d’acord amb el que disposen les resolucions del Ministeri d’Educació i Formació Professional, tenint cura de reflectir exactament les qualificacions i valors dels crèdits, adjuntant el document resultant degudament signat. En cas de dubte sobre l’escala a aplicar cal contactar amb el Ministerio.

 

Requisits de les persones directores de tesi

 • Formar part del personal funcionari o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, als departaments de les universitats detallats a l’apartat II de les bases. Aquesta adscripció ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral.
 • Formar part d’un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR) vigent durant el període de contractació de la persona candidata.
 • Ser l’IP o membre d’un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència al qual s’incorporarà o vincularà a la persona candidata i caldrà que estigui vigent en el moment de presentar la sol·licitud i en el moment de la incorporació de la persona candidata.
 • Un director de tesi només pot constar en una sol·licitud.

En el cas d’un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement, cal que tingui un valor mínim de 24.000€ (IVA exclòs)

Si el projecte, contracte o conveni finalitza o no es renova abans de la incorporació de la persona candidata, es podrà substituir per un nou projecte, contracte o conveni vigent, i caldrà informar-ho en el momento de la incorporació.

No es consideraran projectes de recerca competitius els ajuts SGR ni els ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador.

 

 Dotació dels ajuts

 • Les despeses contractuals durant 3 anys i inclou els costos del salari i de la quota patronal de Seguretat Social. La retribució és la prevista a l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació (EPIPF).
 • Un ajut de 3.000€ per activitats formatives per als tres anys.
 • Els costos de direcció, tutela i avaluació continuada de la matrícula del doctorat durant la vigència de la contractació.

 

Presentació de les sol·licituds

Termini per la presentació de les sol·licituds : 28 de noviembre de 2019 a les 14:00h (hora local de Barcelona).

La sol·licitud s’haurà de presentar telemàticament en dues fases:

Primera fase (candidat)

La persona candidata presentarà la sol·licitud a través de l’apartat de “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya, seguint les instruccions que s'hi preveuen.

La sol·licitud consta d’un formulari general en el qual s’haurà de d'indicar les dades següents:

 1. La persona candidata
 2. El centre de vinculació
 3. La tesi doctoral
 4. El gaudiment d’altres ajuts predoctorals
 5. El director/a de tesi
 6. El projecte de recerca i/o conveni o contracte de recerca o transferència.

 Caldrà annexar-hi:

 1. El document annex normalitzat que inclou el CV breu del candidat/a, el resum del projecte de recerca i dels objectius científics.
 2. En el cas que el projecte, contracte o conveni, s’hagi atorgat a una entitat diferent de l’entitat d’adscripció, caldrà presentar document acreditatiu.
 3. En el cas que s’hagin cursat els estudis de la llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura i dels estudis de màster en un centre diferent de l’entitat d’adscripció, caldrà presentar l’expedient acadèmic en el que hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana.
 4. Si s’escau, declaració de nota mitjana, en el cas dels estudis que la nota mitjana estigui calculada de 0 a 4 .
 5. Si s’escau, declaració d’equivalència, en el cas dels estudis que s’hagin cursat a l’estranger, degudament signada.
 6. Documentació addicional:
  1. En cas que es disposi de la nota de la promoció dels estudis cursats, el document que ho acrediti emès per la universitat corresponent. En cas contrari s’aplicarà la dels estudis impartits a la UdG amb més afinitat.
  2. El model de compromís del/de la director/a de tesi i del/de la candidat/a, segons model normalitzat

 

Segona fase (centre d’adscripció)

S’obrirà un termini per tal que la UdG confirmi o rebutgi la presentació de les sol·licituds (del 2 al 12/12/2019).

 

El sistema i criteris de priorització que s'utilitzaran per la valoració de les sol·licituds es publicaran a la seu electrónica de la UdG properament, un cop aprovats pels Consells de Departament, la Comissió delegada de Recerca, Transferència i Doctorat, el Rector i l’AGAUR. 

Procés de la sol·licitud

 • Una vegada revisada la documentació i el compliment dels requisits es procedirà a publicar a través de la seu electrònica de la UdG la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, i s’obrirà un període d’esmenes a la documentació presentada. S’informarà també, per deferència, a través d’un correu electrònic a les persones candidates i directores de tesi.
 • Revisades les esmenes es publicarà a la seu electrònica la llista definitiva d’admesos/es i exclsos/es.
 • S’aplicaran els criteris de priorització establerts pels departaments i s’efectuarà l’avaluació per confeccionar la llista provisional de priorització.
 • Un cop publicada la llista provisional de priorització a través de la seu electrònica de la UdG, s’obrirà el període d’al·legacions. S’informarà també, per deferència, a través d’un correu electrònic a les persones candidates i directores de tesi.
 • Revisades les al·legacions es publicarà la priorització definitiva a través de la seu electrònica de la UdG, com a molt tard el dia 20/2/2019. S’informarà, per deferència, a través d’un correu electrònic a les persones candidates i directores de tesi.
 • La UdG comunicarà a l’AGAUR la llista prioritzada definitiva.
 • L’AGAUR publicarà la resolució.

Cal que amplieu la informació amb les bases reguladores i amb la convocatòria.

 

Persona de contacte OITT: Pepa Lara - maria.lara@udg.edu

 

 

Notícies relacionades