Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

UdG: PROMOTORS2019 - Ajuts a la contractació de promotors de recerca i transferència

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts a grups de recerca o agrupacions de grups per a la contractació de promotors de recerca i transferència. Els promotors executaran actuacions orientades a captar projectes de recerca (especialment de gran abast, d’àmbit europeu i col·laboratius), contractes amb empreses i institucions, i a donar suport a la gestió i comunicació de la recerca del grup de recerca o agrupació on s’incorporin.

Sol·licituds

Poden sol·licitar aquest ajut els investigadors responsables dels grups de recerca de la UdG, de forma independent o en forma d’agrupacions; cada grup de recerca pot participar en una única sol·licitud.

Les sol·licituds es presentaran a través d’un formulari telemàtic que romandrà actiu del 12 de novembre al 2 de desembre.

Un cop emplenades totes les dades requerides i tancada la sol·licitud, es generarà un resguard que caldrà imprimir, fer signar pels responsables de tots els grups implicats i presentar a qualsevol de les oficines de registre de la UdG dins el termini establert.

Per tancar la sol·licitud caldrà haver adjuntat 3 documents:

  1. Descripció del grup de recerca o agrupació sol·licitant, amb especial èmfasi en la seva cohesió i missió. Alineament amb el pla estratègic de la UdG.
  2. Justificació de la sol·licitud: objectius i pla de treball del promotor, tot establint indicadors clau mesurables.
  3. Compromís de cofinançament segons model normalitzat.

La Comissió delegada de Recerca, Transferència i Doctorat, amb el suport de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT), serà l’òrgan encarregat de l’avaluació de les sol·licituds d’acord amb els criteris que s’estableixen en el punt 5.3 de les bases. Pel que fa al criteri 1.2 en referència a l’alineament del grup o de l’agrupació de grups amb els grups SGR i amb els instituts i departaments, també es valorarà positivament si la transversalitat dels grups està suficientment argumentada i és coherent.

 

Acceptació de l’ajut

En el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la publicació de la resolució del rector, els beneficiaris dels ajuts hauran de signar un document d’acceptació en el qual es recolliran les obligacions que són:

  • Aportar el cofinançament corresponent per cada any de contracte; la no aportació comportarà la revocació de l’ajut.
  • Iniciar el procediment de contractació del promotor d’acord amb el procediment marcat per la “Normativa de contractació per obra o servei a càrrec de projectes de recerca i transferència i contractes o convenis”, aprovada pel Consell de Govern 09/10, de 25 de novembre de 2010.
  • Al final de cada anualitat hauran de presentar, en un termini màxim d’un mes, una memòria justificativa de les activitats dutes a terme pel promotor contractat, una valoració del nivell d’assoliment dels indicadors clau proposats i la justificació econòmica. També hauran de presentar un llistat de propostes presentades durant aquest període i dels contractes o convenis amb empreses i institucions. En el cas d’agrupacions caldrà especificar quines sol·licituds suposen una col·laboració entre els grups de recerca integrants de l’agrupació. La no presentació de la justificació donarà lloc al retorn, per part del grup de recerca o agrupació, de la subvenció concedida.

 

Característiques dels contractes

Una vegada concedit l’ajut al grup de recerca o agrupació, s’obrirà un termini no superior a un mes perquè es pugui fer la convocatòria de selecció de candidats.

Els ajuts hauran de destinar-se íntegrament al finançament de la contractació d’un promotor durant dos anys. El contracte serà d’un any, prorrogable, un any més. No es podran fer pròrrogues més enllà d’aquest temps.

Aquest contracte podrà ser de tipus PAS L1-u, o PAS L2-u, en funció de la titulació requerida i les tasques i les funcions del promotor*. Els contractes podran ser a temps complet, o parcial amb dedicació horària de 20 hores per setmana.

El finançament sol·licitat en aquesta convocatòria s’estableix d'acord amb el cost d’un contracte PAS laboral de la categoria L2-u** i pot variar entre un 50% i un 75%; l’import que sobrepassi aquesta quantitat anirà a càrrec de recursos del grup de recerca o l'agrupació adjudicatària de l’ajut.

* Pels contractes L1-u es requerirà titulació superior, experiència de 6 anys o més en tasques similars, capacitat provada de direcció de persones, capacitat de prendre decisions operatives i sobre processos; i comptar amb relacions professionals múltiples i importants, tant internes com externes. Pels contractes L2-u es requerirà titulació mitja, experiència de menys de 6 anys en tasques similars, i capacitat de prendre decisions operatives.

** A títol informatiu, el cost aproximat d’un contracte PAS L2-u a temps complet és actualment de 39.375 € anuals; el cost aproximat d’un contracte PAS L1-u a temps complet és actualment de 45.000 € anuals.

La part de retribució del contracte del promotor que aportin els grups de recerca o agrupacions podrà provenir de recursos generats per l’article 83 de la LOU (per exemple, unitats 8000), projectes que permetin despesa en personal (unitats 91), recursos alliberats de projectes ja justificats (unitats 96) o del finançament pels outputs de recerca dels departaments o instituts, sempre que aquestes unitats així ho acordin. No es descarta la possible utilització d’altres unitats de despesa sempre que les seves característiques ho permetin. El rector autoritzarà, en últim terme, la procedència de l’autorització del crèdit d’altres unitats. 

 

Descarregar les bases de la convocatòria

Model compromís de cofinançament

Accés al formulari de sol·licitud

 

Contacte OITT: Pau Blasco - recercaoitt@udg.edu - 972 41 97 46

 

Notícies relacionades