Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

AGAUR: FI2020 – contractació predoctoral

Es fan públiques les Bases reguladores i la convocatòria dels ajuts predoctorals FI 2020. El termini per a sol·licitar l'ajut finalitza el dia 14 d’octubre 2019 a les 14:00h (hora local de Barcelona).

L’objecte d’aquests ajuts és la contractació de personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca incorporant-los com a personal investigador predoctoral en formació en grups de recerca i en projectes de recerca, innovació i desenvolupament.

 

Requisits de les persones candidates :

 • Entre l’1 de gener de 2017 i la data de presentació de sol·licituds caldrà haver superat els requisits per accedir al programa de doctorat (si el màster no està finalitzat caldrà tenir superats els crèdits mínims necessaris per accedir al doctorat).
 • També podran sol·licitar l’ajut les persones que hagin superat els requisits d’accés al doctorat a partir de l’1 de gener 2014, si entre l’1 de gener 2014 i el 31 de desembre 2016 han gaudit d’un període de baixa maternal o bé si han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que depenguin de la persona beneficiària i que requereixin una dedicació especial o bé que hagin patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior al sis mesos.
 • En el moment de l’acceptació de l’ajut caldrà estar acceptat a un programa de doctorat.
 • A l’inici del contracte caldrà estar matriculat a un programa de doctorat.
 • En el moment de presentar la sol·licitud no es pot haver gaudit de més de 12 mesos de cap altre contracte de personal investigador predoctoral en formació.
 • No estar en possessió del títol de doctorat.
 • Disposar d’un 6’5 (escala de 0 a 10) de l’expedient acadèmic de la llicenciatura o enginyeria o d’arquitectura o del grau o de diplomatura o enginyeria tècnica o bé d’arquitectura tècnica.

En cas que la qualificació de l’expedient sigui escala de 0 a 4, la nota mitjana s’haurà de calcular d’acord amb el model de declaració de nota mitjana i adjuntar a la sol·licitud.

En cas que els estudis s’hagin cursat a l’estranger, la nota mitjana de l’expedient acadèmic s’haurà de calcular d’acord amb el que disposen les resolucions del Ministeri d’Educació i Formació Professional, tenint cura de reflectir exactament les qualificacions i valors dels crèdits, adjuntant el document resultant degudament signat.

 

Requisits de les persones directores de tesi :

 • Formar part del personal funcionari o vinculat de l’entitat d’adscripció de l’ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral.
 • Formar part d’un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR) vigent durant el període de contractació de la persona candidata.
 • Ser l’IP o membre d’un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència el qual s’incorporarà o vincularà a la persona candidata i caldrà que estigui vigent en el moment de presentar la sol·licitud i en el moment de la incorporació de la persona candidata.
 • Un director de tesi només pot constar en una sol·licitud.

En el cas d’un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement, cal que tingui un valor mínim de 24.000€

Si el projecte, contracte o conveni finalitza o no es renova abans de la incorporació de la persona candidata, es podrà substituir per un nou projecte, contracte o conveni vigent.

No es consideraran projectes de recerca competitius els ajuts SGR ni els ajuts que tenen per objecte la incorporació de personal investigador.

 

Presentació de les sol·licituds :

 • La sol·licitud s’haurà de presentar telemàticament en dues fases :

Primera fase (candidat)

La persona candidata presentarà la sol·licitud a través de l’apartat de “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya, seguint les instruccions que s'hi preveuen.

La sol·licitud consta d’un formulari general en el qual s’haurà de d'indicar les dades següents:

 1. La persona candidata
 2. El centre de vinculació
 3. La tesi doctoral
 4. El gaudiment d’altres ajuts predoctorals
 5. El director/a de tesi
 6. El projecte de recerca i/o conveni o contracte de recerca o transferència.

 Caldrà annexar-hi :

 1. El document annex normalitzat que inclou el CV del candidat/a, el resum del projecte de recerca i dels objectius científics.
 2. En el cas que el projecte, contracte o conveni, s’hagi atorgat a una entitat diferent de l’entitat d’adscripció, caldrà presentar document acreditatiu.
 3. En el cas que s’hagin cursat els estudis de la llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura i dels estudis de màster en un centre diferent de l’entitat d’adscripció, caldrà presentar l’expedient acadèmic el que hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana.
 4. Si s’escau, declaració de nota mitjana, en el cas dels estudis que la nota mitjana estigui calculada de 0 a 4 .
 5. Si s’escau, declaració d’equivalència, en el cas dels estudis que s’hagin cursat a l’estranger, degudament signada.
 6. Documentació adicional

 

Segona fase (centre d’adscripció)

S’obrirà un termini per tal que la UdG confirmi o rebutgi la presentació de les sol·licituds.

 

Termini per la presentació de les sol·licituds : 14 d’octubre 2019 a les 14:00h (hora local de Barcelona).

Sistema i criteris de priorització que s'utilitzaran per la valoració de les sol·licituds que es presentades en aquesta convocatòria.

 

Procés de la sol·licitud :

 • Una vegada revisada la documentació i el compliment dels requisits es procedirà a publicar a través de la Seu electrònica de la UdG la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, i s’obrirà un període d’esmenes a la documentació presentada. S’informarà també, per deferència, a través d’un correu electrònic a les persones candidates i directores de tesi.
 • Revisades les esmenes es publicarà a la Seu electrònica la llista definitiva d’admesos/es i exclsos/es.
 • S’aplicaran els criteris i s’efectuarà l’avaluació per confeccionar la llista provisional de priorització.
 • Un cop publicada la llista provisional de priorització a través de la Seu electrònica de la UdG, s’obrirà el període d’al·legacions. S’informarà també, per deferència, a través d’un correu electrònic a les persones candidates i directores de tesi.
 • Revisades les al·legacions es publicarà la priorització definitiva a través de la Seu electrònica de la UdG. S’informarà, per deferència, a través d’un correu electrònic a les persones candidates i directores de tesi.
 • La UdG comunicarà a l’AGAUR la llista prioritzada definitiva.
 • L’AGAUR publicarà la resolució.

Cal que amplieu la informació amb les Bases reguladores i amb la convocatòria  

 

Persona de contacte OITT : desyree.lopez@udg.edu

 

Notícies relacionades

Investiga