Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Convocatòria d'ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya 2019

L'objectiu d'aquesta convocatòria és finançar projectes de recerca que contribueixin en el coneixement de la realitat actual en matèria de joventut de Catalunya. El termini intern finalitzar el dia 30 de setembre.

Els projectes finançats per aquesta convocatòria tindran una durada màxima d'un any a comptar de la data d'acceptació d'aquest. 

Atenció: la sol·licitud s'ha de remetre electrònicament i en paper signada pel/la investigador/a responsable i la Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement; per aquest motiu s'estableix que el termini intern per tal de cursar les sol·licituds finalitza el dilluns dia 30 de setembre.

L'import màxim per cada ajut serà de 10.000 €, el pressupost total de la convocatòria és de 20.000€

Els ajuts s'han de destinar als conceptes següents:

  1. Retribucions i quotes de Seguretat Social del personal de recerca, que s'ha d'incorporar mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal i/o becari o becària, d'acord amb la normativa que sigui aplicable a l'entitat que rep l'ajut. No són subvencionables les retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment als centres sol·licitants o participants en la convocatòria.
  2. Adquisició de material bibliogràfic i documental, fins a un màxim de 500 euros.
  3. Adquisició de material fungible, fins a un màxim de 500 euros.
  4. Altres despeses, com ara la utilització de serveis de suport o desplaçaments, les quals s'han de justificar degudament, amb un màxim del 20% de l'import atorgat.

Aquestes bases permeten la subcontractació de serveis o activitats relacionats amb l'objecte de l'ajut i que no puguin ser assumits directament per l'equip de recerca, sempre que s'indiqui prèviament en el pressupost i
no superi el 30% de l'import atorgat. No es pot subcontractar l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció, i s'ha de poder acreditar, si escau, que les activitats subcontractades no les pot assumir l'equip de recerca.

L'import atorgat no es pot destinar a les despeses següents:

  1. Despeses de difusió, com ara l'edició de materials.
  2. Assistència a jornades, congressos o seminaris amb qualsevol finalitat.
  3. Adquisició de maquinari, programari i/o llicències informàtiques.
  4. Despeses i/o costos indirectes.

 

Documentació

 

Si teniu interès a sol·licitar un ajut en aquesta convocatòria poseu-vos en contacte amb nosaltres al més aviat possible al 972 41 9746 o per correu a recercaoitt@udg.edu.

Notícies relacionades

Investiga