Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

Convocatòria 2019 de Projectes I+D+i del MCIU

Aquesta nova convocatòria engloba les anteriors convocatòries "Retos Investigación" i "Generación de Conocimiento". A continuació en detallem les principals novetats i algunes consideracions prèvies, així com els terminis de sol·licitud. Termini intern UdG: 16 d'octubre a les 9.00 h.

1. Novetats i disposicions generals

  • Enguany les anteriors convocatòries “Generación de Conocimiento” i “Retos Investigación” s’han agrupat en una sola convocatòria.
  • La recerca des d’una perspectiva de gènere adquireix un caràcter transversal i podrà incorporar-se en el desenvolupament d’investigacions orientades a la cerca de solucions dels vuit reptes de la societat que proposa la convocatòria.
  • S’orienta a equips de recerca grans per evitar la fragmentació de grups i afavorir l’associació i coordinació d’equips que permetin assumir projectes més ambiciosos.
  • També es vol fomentar la recerca multidisciplinària i interdisciplinària, capaç de mobilitzar el coneixement complementari de diversos camps científics.
  • El personal que participi en l’Equip de treball tornarà a constar en el formulari de sol·licitud.
  • La memòria científica-tècnica haurà de presentar-se obligatòriament en anglès si el pressupost sol·licitat excedeix els 100.000 €, tant si és individual, com si es tracta de la suma dels subprojectes d’un projecte coordinat.
  • La memòria científica-tècnica no podrà sobrepassar les 20 pàgines en projectes individuals i les 35 pàgines en projectes coordinats.
  • Els membres de l'Equip investigador no hauràn d'aportar el seu CVA, si no que s'emplenarà dins el mateix formulari de sol·licitud.
  • Només l'IP (o IP's) haurà d'aportar el seu Currículum Vitae en format abreviat (CVA), disponible al web de la FECYT, amb una extensió màxima de 4 pàgines. 
  • L'IP (o IP's) i els membres de l'Equip investigador hauran d'informar en el formulari del seu Researcher ID (Web of Science) o Scopus i de l'ORCID; també es recomana aportar aquests codis per aquells membres de l'Equip de treball que en disposin.
  • Projectes amb caràcter general de 3 o 4 anys (excepcionalment podran ser de 2 anys). Els projectes no s’iniciaran abans del 01/01/2020.
  • Serà obligatori presentar un informe d'auditoria per a la justificació de la despesa executada, podent imputar al projecte la despesa d'aquesta auditoria fins un màxim de 1.200€.
  • Els projectes amb implicacions de caràcter ètic han d’iniciar el tràmit per validar la seva recerca per un Comitè d’Ètica competent a partir de la data de presentació de la sol·licitud; aquesta validació s’haurà de fer arribar a l’OITT per al vistiplau del Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la UdG (CEBRUdG). La normativa i els procediments del CEBRUdG estan disponibles en aquest enllaç.

 

2. Modalitats

  • Projectes PGC “Generació de Coneixement”, sense una temàtica definida i que estiguin motivats per la curiositat científica i tinguin l’objectiu de l’avenç del coneixement.
  • Projectes RTI “Reptes Investigació”, orientats a aportar solucions a algun dels vuit grans reptes de la societat que inclou el Pla Estatal.
  • Es classifiquen en dos tipus:
   • Tipus A: projectes liderats per joves investigadors; s’hi inclou els projectes de tipus JIN per a investigadors sense vinculació o vinculació temporal.
   • Tipus B: projectes liderats per investigadors consolidats (s'hi inclouen els RTA per al repte 2. Bioeconomia, però no s'apliquen a universitats). 
  • Projectes JIN (tipus A): aquests projectes hauran de comptar amb la figura d’un facilitador que sí que haurà de complir el requisit de vinculació amb la Universitat durant tot el període d’execució del projecte, que serà de 3 anys. Aquest facilitador garantirà la incorporació de l’IP però no constarà en la sol·licitud ni participarà en el desenvolupament del projecte, per la qual cosa no se li aplicarà el règim de participació i compatibilitat dels IP ni del personal de l’equip investigador. Els projectes tipus JIN no podran formar part d’un projecte coordinat i requeriran un compromís de cofinançament per part del seu departament o institut de recerca.
  • Projectes coordinats: han d’estar formats per de 2 a 6 subprojectes, tots ells de la mateixa modalitat “Reptes Investigació” o “Generació de Coneixement”. El subprojecte coordinador haurà de ser de tipus B. L’àrea temàtica i la durada de tots els subprojectes seran indicats per l’IP del subprojecte coordinador en el moment de la sol·licitud. La memòria científic-tècnica serà única.

 

3. Requisits del/la investigador/a principal (IP)

  • Els projectes poden ser dirigits per un o dos IP, amb l’excepció dels projectes de tipus JIN.
  • La dedicació al projecte serà única.
  • Els IP han d’estar en possessió del títol de doctor/a amb data d’obtenció anterior a l’1 de gener del 2017.
  • Els IP no es poden trobar en situació d’incompatibilitat segons el que s’estableix en l’article 6.2.d (pàg. 14 de la convocatòria).
  • Complir el requisit de vinculació des de la data de tancament del període de sol·licitud fins la fi del període d’execució del projecte: és necessari que l’IP i les persones que formin part de l’equip d’investigació tinguin una relació funcionarial, estatutària, laboral o qualsevol altre vincle professional amb la Universitat. Els contractats del programa Ramón y Cajal hi podran participar si el seu contracte s’ha iniciat amb anterioritat al termini de sol·licitud del projecte d’I+D del i fins a la fi d’aquest (si no es compleix aquest requisit podrà anar acompanyat d’un segon IP que sí compleixi el requisit de vinculació).
  • Els IP dels projectes de tipus JIN no podran tenir cap vincle amb la Universitat a la fi del període de sol·licitud o, si el té, que la seva finalització estigui prevista per abans d’un any (en aquest cas caldrà signar un document de compromís).
  • Els IP de projectes de tipus A, inclosos els JIN, no poden haver participat durant més d’un any com a IP en projectes de convocatòries prèvies, i la data d’obtenció del títol de doctor/a haurà de ser entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre del 2016.

 

4. Requisits de l’Equip investigador i l’Equip de treball

  • Complir el requisit de vinculació des de la data de tancament del període de sol·licitud fins la fi del període d’execució del projecte.
  • Estar en possessió del títol de doctor/a, llicenciat/da, enginyer/a, arquitecte/a o graduat/da.
  • El personal investigador podrà participar en un màxim de dos projectes amb dedicació compartida, d'aquesta convocatòria o de convocatòries anteriors si la data de fi del projecte vigent caba el 31/12/2019.
  • Els professors emèrits poden sol·licitar projectes com a Investigadors Principals o bé figurar en l’Equip investigador, sempre que la seva vinculació laboral amb la UdG abasti tota la durada del projecte.
  • L’equip de treball, que haurà de constar en el formulari de sol·licitud, estarà format per personal tècnic de suport, investigadors/es que pertanyin a entitats de recerca de fora de l’Estat, personal contractat a càrrec d’altres projectes del Plan Estatal d’I+D (amb l’excepció d’aquelles excepcions permeses), el personal predoctoral en formació, professor/es convidats/des i altres col·laboradors/es científics/ques.
  • Autoritzacions: si teniu previst incloure un/a investigador/a de fora de la UdG és imprescindible que ens aporteu un document d'autorització signat pel/per la representant legal de la institució a la que pertany en que es comprometi a mantenir la seva vinculació laboral durant tot el termini d'execució del projecte, seguint aquest model. No tramitarem la sol·licitud del projecte sense comptar amb els documents d'autorització de tots els membres externs a la UdG que hi participin.

 

5. Conceptes susceptibles de finançament

Recomanem que detalleu el pressupost al màxim possible i que relacioneu les partides pressupostàries amb les diferents tasques o fites previstes en la memòria científic-tècnica del projecte. Segons hem observat en convocatòries anteriors, aquest aspecte pot afavorir que l’import obtingut s’aproximi més a l’import sol·licitat.

La Universitat de Girona segueix la modalitat de costos marginals. Això implica que es pot arribar a finançar el 100% de costos marginals del projecte i es podran aplicar als conceptes de costos directes i costos indirectes.

Costos Directes: seran elegibles únicament les despeses que estiguin directament relacionades amb el projecte i s’imputin dins el període d’execució:

   • Personal: personal contractat (s’hi ha d’incloure els costos del salari i les quotes de la seguretat social). No es poden incloure despeses de personal fix ni contractat per l’entitat ni imputar BEQUES de cap tipus. Es refereix a contractes laborals per obra i servei.
   • Desplaçaments: despeses de viatge, dietes, assistència a congressos, visites i estades del personal que participi en l’execució del projecte i que constin en la memòria del projecte. És important tenir-ho previst en la sol·licitud. Es podran imputar les despeses derivades de l’assistència a les jornades de seguiment científic-tècnic de l’AEI.
   • Despeses d’adquisició, lloguer, manteniment o reparació d’equipament científic-tècnic, incloent els equips informàtics i programes d’ordinador de caire tècnic. Material bibliogràfic. No serà elegible l’adquisició d’equipament durant els dos últims mesos de duració dels projectes.
   • Material fungible, subministres i altres productes similars, excloent el material d’oficina.
   • Despeses d’ús i accés a Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) i a les grans Instal·lacions científiques i tècniques
   • Despeses per la sol·licitud i altres despeses de manteniment de drets de la propietat industrial i intel·lectual derivats del projecte, però no els de l'ampliació o renovació d'aquesta. Important tenir-ho previst en la sol·licitud.
   • Despeses de patents i coneixements tècnics adquirits i obtinguts per llicència de fonts externes a preus de mercat.
   • Despeses d’assessorament i suport tècnic.
   • Despeses de publicació i difusió de resultats (que hauran d'incloure la referència de la convocatòria).
   • Despeses derivades de la internacionalització. Important tenir-ho previst en la sol·licitud. No s’admetran les despeses de les quotes a societats científiques nacionals o internacionals.
   • Despeses de formació per a l’execució del projecte i organització d’activitats cientificotècniques. Important tenir-ho previst en la sol·licitud.
   • Despeses de subcontractació fins màxim un 25% de la quantitat total del pressupost.
   • Despeses derivades del preceptiu informe d’auditoria en cas de canvi d’entitat beneficiària, amb un import màxim de 1200 €.
   • Altres despeses relacionades amb el projecte.

Costos Indirectes. Despeses generals que per la seva naturalesa no es poden imputar directament al projecte, equivalen al percentatge del 21% de la suma dels costos directes.

 

6. Resolució de la convocatòria

El termini màxim per a la resolució de la convocatòria és de 6 mesos des de la data de presentació de sol·licituds.

 

7. Sol·licituds

Procediment

   1. Preparar el formulari de sol·licitud i la resta de documentació que caldrà adjuntar (CVA i memòria científica-tècnica)
   2. Enviar per correu electrònic l’esborrany del formulari de sol·licitud a l’OITT per a la seva revisió* (data límit: 15 d’octubre a les 14.00 hores)
   3. Un cop rebut el vist i plau de l’OITT enviar la sol·licitud a definitiva i notificar-ho a l’OITT per correu electrònic (data límit: 16 d’octubre a les 9.00 hores)
   4. Imprimir el formulari de sol·licitud definitiu i recollir les signatures de tots els investigadores que hi constin; finalment, cal entrar el formulari per registre de la UdG (data límit: 24 d’octubre)

*Recomanem que ens envieu l'esborrany del formulari al més aviat possible per tal de tenir marge suficient per aplicar aquelles modificacios que us puguem indicar; tingueu present que hi haurà molts projectes per revisar i registrar.

 

Calendari

Setembre

 

 

 

26

27

28

29

Octubre

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

Període de preparació i revisió de sol·licituds

 

Fi del termini intern UdG (a les 9.00 h)

 

Fi del termini oficial (a les 14.00 h)

 

Període per recollir les signatures al formulari definitiu i entrar-lo per registre de la UdG

 

Terminis

  • El termini oficial de sol·licitud s’obrirà el 26 de setembre i finalitzarà el 17 d’octubre a les 14.00 hores.
  • El termini intern UdG acabarà el dia 16 d’octubre a les 9.00 hores. No tramitarem sol·licituds que ens arribin després d’aquesta data, si no se’ns ha justificat adequadament i amb antelació el motiu del retard.
  • El període de revisió dels projectes serà fins el dia 15 d’octubre a les 14.00 hores. Cal que ens feu arribar un esborrany del formulari de sol·licitudrecercaoitt@udg.edu per a la seva revisió i compliment dels aspectes tècnics, que compti amb les següents dades:
    • Pressupost previst
    • Relació dels membres de l'Equip investigador i l’Equip de treball
    • Al cos del correu cal que ens indiqueu si el projecte serà individual o coordinat i, en aquest segon cas, quin és el termini intern establert per la institució coordinadora

Un cop feta la revisió es notificarà per correu electrònic a l'IP (o IP’s) si el projecte és viable o si és necessari fer alguna modificació que haurà de quedar reflectida en la sol·licitud definitiva. A partir d'aquest moment, l'IP podrà validar i enviar telemàticament la sol·licitud definitiva dins el termini intern UdG.

Seguidament, cal imprimir el document que es genera automàticament i recollir les firmes originals (de l’IP i dels membres de l’equip investigador) que caldrà presentar per registre abans del dia 24 d'octubre a un dels punts següents: 

    • Registre Les Àligues
    • Registre CIAE Campus Montilivi

 

8. Documentació

 

Si teniu previst sol·licitar un ajut en aquesta convocatòria, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres al més aviat possible (Pau Blasco: recercaoitt@udg.edu / 972 41 9746).

Notícies relacionades