Ajuts Tecniospring INDUSTRY 2019

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) obre una nova convocatòria d’ajuts per a facilitar a les entitats amb acreditació TECNIO la mobilitat i contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

ACCIÓ obre una nova línia d’ajuts amb l’objectiu d’atreure talent investigador d’alt nivell a Catalunya. La contractació de l'investigador/a anirà lligada a un projecte de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.

Aquests ajuts s'emmarquen dins les Accions Marie Skłodowska-Curie del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. Tecniospring INDUSTRY ha estat aprovat a la convocatòria H2020-MSCA-COFUND-2017 (Decisió de la Comissió Europea C (2016) 4614 de 25 de juliol de 2016)), i formalitzat mitjançant acord de subvenció número 801342 entre ACCIÓ i l'Agència Executiva de Recerca de la Comissió Europea.

Dues modalitats diferents d’ajuts

A) SORTIDA A L'ESTRANGER + RETORN (MODALITAT A):

Per a investigadors de qualsevol nacionalitat  i que compleixi els requisits de les bases 4.1.1. i 4.1.2 de la convocatòria. La durada de l'ajut és de 24 mesos. Durant els primers 12 mesos haurà de realitzar una estada a una entitat d'acollida fora d’Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d'R+D d'una empresa). Els 12 mesos restants, el beneficiari retornarà a l’entitat beneficiària de l'ajut, per finalitzar el projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger. 
Quan l'entitat d'acollida no sigui un estat membre de la UE o país associat del programa Horitzó 2020, l'investigador/a haurà de ser nacional o resident de llarga durada d'un país de la UE o país associat DEL PROGRAMA Horitzó 2020.

B) INCORPORACIÓ A UNA EMPRESA AMB ESTABLIMENT OPERATIU A CATALUNYA O A UNA ENTITAT ACREDITADA TECNIO (MOBILITAT B)

Per a investigadors de qualsevol nacionalitat i que compleixi els requisits de les bases 4.1.1. i 4.1.2 de la convocatòria. La durada de l'ajut és de 24 mesos. L'investigador/a candidat/a farà una estada de 2 anys a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o una entitat acreditada TECNIO, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència orientat a la transferència tecnològica. 

REQUISITS

* Nivell d'experiència (base 4 de les bases reguladores): l'experiència requerida és la mateixa per a les dues modalitats

Estar en possessió del títol de doctor/a i tenir 2 anys d'experiència addicional en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) després d'obtenir el títol de doctor/a; o tenir com a mínim 6 anys d'experiència en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) després d'haver obtingut el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat sigui a Europa o al país que acollirà a l'investigador/a.

* Regla de mobilitat de l'investigador/a (base 4.1.2 de les bases reguladores)

Modalitat A
- No haver residit o realitzat l'activitat principal (laboral, estudis) en el país de l'entitat d'acollida a l'estranger durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors al tancament d'aquesta convocatòria.

Modalitat B

- No haver residit o realitzat l'activitat principal (laboral, estudis) a Espanya durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors al tancament d'aquesta convocatòria. 

Excepcionalment, i només en casos perfectament documentats i justificats d'interrupció de la carrera investigadora (permís de maternitat/paternitat, malaltia, atenció d'algun familiar, situació d'atur o situacions anàlogues), seran elegibles els investigadors/investigadores experimentats/experimentades que no hagin residit o portat a terme la seva activitat principal (treball, estudis) en el país de l'entitat d'acollida durant més de 3 anys en els 5 anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

Les estades inferiors a 45 dies, com ara les vacances, no es tenen en compte.

Es considerarà que hi ha hagut una interrupció de la carrera investigadora quan l'investigador/la investigadora no ha estat actiu/activa en recerca durant un període continuat d'almenys 12 mesos en els 18 mesos immediatament anteriors a la data de presentació de propostes.

* El projecte

En qualsevol tipologia (Mobilitat A i B).  l'investigador/ra haurà de desenvolupar un projecte supervisat i tutelat per un/a supervisor/a, que en cap cas podrà coincidir amb l'investigador/la investigadora, tant en l'entitat d'acollida a l'estranger (Mobilitat A) com en l'entitat beneficiària (empresa amb establiment operatiu a Catalunya o entitat acreditada TECNIO).

El projecte haurà de ser de recerca aplicada i/o transferència tecnològica i s'haurà de circumscriure, per una banda, en una o diverses tecnologies facilitadores transversals identificades a l'estratègia RIS3CAT (TIC, Nanotecnologia, Materials Avançats, Fotònica, Biotecnologia i Manufactura Avançada), i, per una altra, en un o diversos àmbits sectorials d'impacte del projecte dins dels sectors identificats en l'estratègia RIS3CAT (Química, energia i recursos, Alimentació, Sistemes industrials, Mobilitat sostenible, Indústries de disseny, Indústries de la salut, Indústries basades en l'experiència). Es pot consultar aquesta documentació al següent enllaç

IMPORT DE L’AJUT per a les dues modalitats (base 6 de les bases reguladores)

 •  117.000 euros del cost total empresa pels 2 anys de durada del projecte pel salari brut anual i la quota patronal. Només per a la modalitat A: el primer any s’aplicarà un coeficient de correcció segons el país de destí (annex 2 bases de la convocatòria)
 • Un ajut per a despeses vinculades, directament i exclusivament, al projecte d’un màxim de 15.240 euros  pels dos anys.
 • Un ajut per a despeses de mobilitat d’un màxim de 1.920 euros  pels 2 anys.
 • Un ajut d'un màxim de 3.000 euros  pels dos anys de durada del projecte destinat a despeses de difusió corresponents a la difusió de resultats del projecte i despeses relacionades amb Accés Obert de publicacions i dades de recerca.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

1.Terminis

Terminis oficials: des del dia  23/07/2019 fins les 14:00 hores  del dia 30/09/2019

Com a novetat, la documentació la tramitarem electrònicament des de la UdG a través de  l’EACAT i per tant serà necessari que ens la feu arribar abans del termini intern 23 de setembre de 2019, ja que cal la revisió de la documentació, la gestió de la signatura institucional i la tramitació electrònica de tota la documentació abans de les 14.00 hores de la data fi  de termini oficial 30 de setembre de 2019. No podrem assegurar la tramitació de les sol·licituds no presentades dins el termini intern del dia 23 de setembre de 2019.

 1. Procediment de sol·licitud

Complimentar l'annex específic del formulari de sol·licitud i la Memòria tècnica que es podran obtenir a la pàgina web de Tecniospring INDUSTRY (www.tecniospring.com).

Podreu accedir a descarregar  també la documentació  i consultar més informació a través d’aquest enllaç

Posteriorment la UdG presentarà per internet el formulari de sol·licitud genèric, a través de l'extranet de les administracions catalanes l'EACAT i adjuntarem tota la documentació que ens haureu fet arribar.  (La sol·licitud es considerarà desistida si no es presenta l’annex específic del formulari de sol·licitud).

 Documentació necessària (base 2.8 annex 1 de les bases reguladores)

 • Annex específic del formulari de sol·licitud.(web. Tecniospring INDUSTRY)
 • Memòria tècnica del projecte.
 • Declaració responsable signada pel/per la representant legal de l’entitat (el representant legal serà la Vicerectora de recerca, en delegació de signatura del rector per facilitar la signatura electrònica de la sol·licitud),conforme aquesta, en cas de concessió de l’ajut, aplicarà en la contractació de l’investigador/la investigadora els principis recollits a la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter); o bé aportar còpia del certificat de l’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R) (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r).
 • Dues cartes de recomanació d’acord amb el punt 1 de la memòria tècnica.
 • Per a les dues modalitats de mobilitat (A i B), en el cas de realitzar una estada curta d’acord amb el que s’estableix a la base 5.2 de l’annex 1, carta de compromís de l’entitat o empresa on l’investigador/la investigadora realitzarà l’estada curta.
 • En la modalitat de mobilitat A, addicionalment, carta de compromís de l’entitat estrangera per acollir durant un any a l’investigador/la investigadora en el cas d’atorgament. Tant les cartes de recomanació com la carta de compromís han de ser del mateix any de publicació de la convocatòria.
 • Còpia de l'últim contracte laboral del candidat, contracte laboral vigent o informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social del mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Si la sol·licitant és una empresa, informe de plantilla mitja de treballadors en situació d’alta, que emet la Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent al mes anterior de la presentació de la sol·licitud.
 • Si la sol·licitant és una empresa i disposa d’autònoms dependents, contracte en el qual l'autònom figura com a TRADE (registrat a les oficines d’ocupació) i darrer rebut d’autònoms.
 • Titulació que es demana en els requisits de la convocatòria. (base 4 de les bases reguladores)

Caldrà enviar tota la documentació  abans del la data fi del termini intern (23/09/2019) a la següent adreça electrònica  recerca.oitt@udg.edu  a  l'OITT (Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica de la UdG) 

Informació addicional

Bases Reguladores de la Convocatòria

Convocatòria

Online application form

Guide for applicants 

FAQS

Salary 1st-year-Correction-Coefficients_TECNIOspring_2019

Persona de contacte

Mariló Graciano. 

recercaoitt@udg.edu

tel. 972 418024

Notícies relacionades