Ajudes de la Fundación Biodiversidad per a projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic

L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a la realització d’activitats relacionades amb el medi ambient, la biodiversitat terrestre i marina/litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental, l’economia i l’ocupabilitat verda i les relacions internacionals. Termini intern: 24 de gener del 2019.

Els projectes susceptibles de ser finançats han de reunir, almenys, una de les següents condicions:

 • Desenvolupar-se en un àmbit més ampli que una sola comunitat autònoma; és a dir, ha d’abastar més d’una comunitat autònoma.
 • Desenvolupar-se en el medi marí.
 • Tractar sobre espècies o espais protegits definits i regulats amb caràcter bàsic en la legislació estatal, sempre que aquests formin part d’una xarxa d’àmbit estatal o comunitari.
 • Estar directament vinculats als plans i estratègies de caràcter nacional.

 

La dotació màxima global de la convocatòria és de 2.000.000 € i s’estableix una dotació màxima per cadascuna de les següents línies d’actuació:

 1. 800.000 € per a projecte de generació i anàlisis de coneixement en matèria d’avaluació d’impactes, vulnerabilitat i adaptació en sectors, sistemes, recursos i territoris geogràfics en el PNACC.
 2. 600.000 € per a projectes de generació i anàlisis de coneixement en matèria d’informació, comunicació, educació, participació pública, governança i percepció, actituds i comportaments socials en matèria de canvi climàtic.
 3. 600.000 € per al desenvolupament de projectes demostratius i d’aprenentatge en matèria d’adaptació al canvi climàtic en els sectors, sistemes, recursos i territoris geogràfics considerats al PNACC.

L’import màxim que es pot concedir per cada sol·licitud és de 120.000 €; l’import màxim concedit no podrà superar el 70% del pressupost del projecte, que podrà arribar al 80% en el cas de projectes relacionats amb temes prioritaris (veure taula 2 de la convocatòria).

 

El termini d’execució dels projectes serà d’un màxim de dos anys, pròrrogues incloses, i han d’haver finalitzat abans del 30 de juny de 2021.

 

El termini oficial de sol·licitud és fins al 31 de gener de 2019; el termini intern de la UdG és el 24 de gener (necessitem aquest marge per revisar la documentació de la sol·licitud i gestionar la signatura de la Vicerectora, si s’escau).

 

El procés de sol·licitud consta de dues fases:

1a fase: cal aportar la següent documentació:

 1. Declaració responsable signada pel/la representant legal de la institució
 2. Formulari de sol·licitud disponible (disponible al web de la Fundación Biodiversidad)
 3. Marc lògic (veure exemple)
 4. Pressupost detallat
 5. Recursos humans previstos
 6. Cronograma del projecte
 7. Addicionalment, també es podran incloure en la sol·licitud aportar cartes de suport al projecte

 

2a fase: si el projecte resulta preseleccionat, caldrà aportar la següent documentació:

 1. Carta d’acceptació de l’ajuda signada pel/la representant legal
 2. Estatuts de la institució i document d’inscripció al registre corresponent
 3. Document acreditatiu de la representació amb què s’actua
 4. Formulari de sol·licitud de la fase 2
 5. Marc lògic 2 ajustat als requeriments de la Fundación Biodiversidad
 6. Pressupost detallat 2
 7. Cronograma detallat 2
 8. Recursos humans 2
 9. Permisos administratius corresponents en cas que sigui necessari
 10. Certificat positiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries

 

Si teniu previs presentar-vos en aquesta convocatòria, us demanem que us poseu en contacte al més aviat possible amb en Pau Blasco de la secció d’ajuts a la recerca de l’OITT a través del correu recercaoitt@udg.edu

Notícies relacionades