Convocatòria 2019-20

Erasmus+ d'estudis per a països europeus

Convocatòria de mobilitat internacional d'estudis 2019-2020 (Erasmus+ d'estudis a Països Europeus i Prometeu)

Informació

Termini de sol·licituds

Es podran fer sol·licituds des del 10 de gener de 2018 FINS EL 18 DE FEBRER DE 2019 a través de la plataforma MOBOUT .

Durada de la convocatòria

Les mobilitats 2019-2020 es podran realitzar des de l'1 de juny de 2019 fins al 30 de setembre de 2020.

Durada de l’estada

La mobilitat d'estudis podrà tenir una durada mínima de 3 mesos i fins a un màxim de 12 mesos, entre l'1 de juny de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

Un mateix estudiant podrà realitzar diferents períodes de mobilitat Erasmus+ que sumin fins a un total de 12 mesos per cicle d’estudis, independentment del número i el tipus d’activitat (estudis o pràctiques).

En el cas de que l’estudiant tingui una experiència prèvia en el programa LLP Erasmus o Erasmus+ (sigui per mobilitat d’estudis o pràctiques), la durada es descomptarà dels 12 mesos disponibles, sempre que es tracti de mobilitats en el mateix cicle d’estudis.

Requisits dels estudiants

Podran optar a aquests ajuts els estudiants que:

a) Tinguin la nacionalitat d’un país participant del Programa Erasmus+ (veure taula de països de més avall) o la de tercers països. En cas d’estudiants de nacionalitat no espanyola, aquests hauran d’acreditar que estan en possessió d’una autorització de residència vàlida per romandre a Espanya durant el període que duri l'estada (NIE).

b) Estiguin matriculats a la Universitat de Girona per cursar estudis oficials reconeguts de grau, de màster o de doctorat (o equivalents).

c) Compleixin els requisits de la Normativa de Programes de Mobilitat de la UdG, com és per exemple tenir acreditat a l’expedient acadèmic un B2.1 d’una tercera llengua en el moment de fer la sol·licitud. Es pot consultar l'Aprovació de la normativa per a la participació en programes de mobilitat internacional en estudis de graus i de màster de la UdG , eBOU-517, la Modificació de l'article 2 de la Normativa per a la participació dels estudiants en programes de mobilitat internacional durant els seus estudis de grau i /o màster de la Universitat de Girona  , eBOU-790 i l'Aprovació de la modificació de la Normativa per a la participació dels estudiants en programes de mobilitat internacional en estudis de grau i de màster de la Universitat de Girona , eBOU-819.

d) En el cas de que hagin estat beneficiaris anteriorment al programa LLP Erasmus o Erasmus+ (sigui per mobilitats d’estudis i/o pràctiques), cal que la suma de mesos de les mobilitats anteriors i la nova no superi els 12 mesos, sempre que es tracti de mobilitats en el mateix nivell d’estudis en què s’està demanant la participació.

f) durant les mateixes dates en què desitgin realitzar la mobilitat no estiguin gaudint de cap programa de mobilitat o d’ajuts que també provinguin de fons de la Unió Europea. 

Destinacions possibles

Els països de destí possibles es detallen en aquesta taula: 

GRUPS

PAÏSOS PARTICIPANTS AL PROGRAMA ERASMUS+

GRUP 1

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia.

GRUP 2

Àustria, Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Grècia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre.

GRUP 3

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia.

Consulta aquí els convenis que té la UdG amb altres universitats dins el marc Erasmus+ d'estudis a Països Europeus: 

On puc anar?

Què puc fer?

Reconeixement acadèmic

L’estudiant ha de realitzar com a mínim la correspondència de 15 crèdits ECTS i si l’estada supera el semestre acadèmic, el mínim de crèdits a matricular serà de 30. Si l’estada es destina a la realització del Treball Final de Grau o Treball Final de Màster, es podrà aplicar una correspondència menor.

A més, les estades de mobilitat donen dret a crèdits de reconeixement que no es podran computar en els crèdits descrits en el paràgraf anterior. es tracta de 1,5 ECTS de reconeixement acadèmic per mes complet d'estada a l'estranger a tots aquells estudiants de grau participants en el programa de mobilitat Erasmus , fins a un màxim de 6 ECTS (per totes les mobilitats que puguin realitzar durant els seus estudis).

Criteris de selecció

  • Expedient acadèmic
  • L’ordre de preferència de les sol·licituds presentades
  • El coneixement de llengües més enllà de les requerides a la Normativa revisada i aprovada en Consell de Govern (sessió 07/2015 de data 04/12/2015)
  • El nombre de crèdits superats