Preguntes freqüents

Outgoing - Erasmus

La resolució de la convocatòria es fa pública aproximadament a partir de la segona quinzena de març. La informació es publica al web de Mobilitat i Intercanvi de la UdG.

En aquell moment els estudiants que han obtingut plaça hauran d'acceptar-la expressament accedint a l'aplicació de sol·licituds i, a partir d'aquell moment, preparar la documentació necessària seguint els passos i instruccions que trobaran a la pestanya de Checklist del programa per al qual han obtingut plaça.

El més normal és arribar a temps per començar les classes de les assignatures que vols fer-hi, en la data d'inici prevista.

Moltes universitats ofereixen cursos de llengua i/o cultura del país, que acostumen a celebrar-se abans de començar el curs: si t'interessa assistir-hi (a més de comunicar-ho a la universitat de destí) hauràs de tenir-ho en compte al programar el viatge.

Un cop se t'ha atorgat la plaça, la Universitat de Girona comunica a la universitat de destí que hi aniràs.

Normalment, la universitat de destí es posarà en contacte amb tu per demanar-te dades personals i/o acadèmiques i facilitar-te informació pràctica (allotjament, etc.).

En altres casos, tenen preparades aquestes informacions als seus webs: consulta'ls.

Sigui per una o altra via, és necessari que t'hagis posat en contacte amb ells abans de marxar.

Els beneficiaris de les beques del MECD, segons la informació que tenim a data d’avui, rebran la beca des del propi MECD.

Quant a les beques de l’OAPEE les gestiona la UdG.

Per al pagament de les beques:

 • L’estudiant abans de marxar a la seva destinació ha d’haver:
  • signat el Convenio de Subvención Erasmus+ Educación Superior para ESTUDIOS ERASMUS+ STUDENT MOBILITY FOR STUDIES (SMS),
  • realitzat la primera part de la prova “on-line” de nivell lingüístic que la Comissió Europea ha imposat.
 • En arribar a la seva destinació:
 • L’estudiant en tornar, per poder cobrar el 30% restant de l'ajut de l’OAPEE ha de:
  • presentar el certificat d'estada degudament emplenat i signat a l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE) ,
  • realitzar la segona part de la prova “on-line” de nivell lingüístic que la Comissió Europea ha imposat,
  • respondre l’enquesta “on-line” de valoració de l’estada Erasmus+ que rebran de la Comissió Europea.
   *En el cas dels estudiants amb beca del MECD, malgrat ja hagin cobrat tota la beca tenen l’obligació de fer igualment els mateixos procediments no només per poder fer el tancament del seu expedient de mobilitat sinó també perquè la Comissió Europea ho sol·licita.

És molt important que visitis regularment el web de l'ORE, concretament la pestanya de check-list del programa Erasmus, ja que pràcticament totes les comunicacions t’arribaran per aquesta via i allà és on també trobaràs els documents necessaris.

Pots sol·licitar un màxim de tres places ordenades segons la teva preferència.

En cas d'estudis afins als teus, pots sol·licitar plaça d'un centre que no sigui el teu. En aquest cas has de posar-te en contacte amb la persona responsable de Relacions Internacionals d'aquest centre, perquè valori prèviament les possibilitats de compatibilitzar els teus estudis amb els de la plaça que ofereix el centre.

Segons la normativa de programes de mobilitat, per poder sol·licitar una plaça Erasmus+ caldrà certificar un nivell B2.1 d’una tercera llengua de les següents: anglès, francès, italià i alemany.

Quant als nivells de llengua que s’estableixen en els convenis, com a requerits per les universitats de destí, fan referència a nivells recomanats i no obligatoris.

Podeu consultar el quadre d'equivalències.

Un cop finalitzada la vostra estada, recordeu que en arribar a la UdG encara caldrà que feu unes últimes gestions per tal de donar per tancada la mobilitat Erasmus. Aquestes gestions són:

Amb l'Oficina de Relacions Exteriors

 1. Lliurar el certificat d'estada (original) abans del dia 30 de setembre de l'any acadèmic en curs. Cal que hi constin les dates d'arribada i sortida. La presentació d'aquest certificat, degudament emplenat, signat i segellat:
  1. permet donar per finalitzada la vostra mobilitat a nivell administratiu i acadèmic;
  2. dóna dret a cobrar el 30% restant del total de la beca, en el cas dels beneficiats amb l’ajut econòmic de la UE (OAPEE).
 2. Respondre l'enquesta on-line que la UE exigeix a tots els estudiants que han fet una mobilitat dins el programa Erasmus+. L’enquesta la rebreu per correu electrònic i s’ha de respondre dins d’un termini de 30 dies naturals posteriors a la seva recepció.

3. Realitzar la segona part de la prova on-line de nivell lingüístic que la Comissió Europea ha imposat.

Amb la secretaria acadèmica de la teva facultat o escola

 1. Lliurar l'acord d'estudis (la proposta inicial si no hi ha hagut modificacions. En cas de modificacions, caldrà que presenteu tant l'acord d'estudis inicial com el definitiu). Aquests documents cal que estiguin signats per l'estudiant, el responsable acadèmic de la vostra facultat o escola, el responsable acadèmic de la institució de destinació i el cap de la secretaria acadèmica de la vostra facultat o escola. 
 2. Lliurar el certificat de notes (transcript of records) en cas que ja en disposeu perquè us l'hagin lliurat abans de la tornada. En cas contrari, i atès que moltes universitats els envien directament a la secretaria acadèmica del centre, cal que us assegureu que les vostres notes arribaran a la vostra facultat o escola.

Erasmus Placement

Sí. Els estudiants amb algun tipus de discapacitat, podran beneficiar-se d'uns ajuts que s'assignaran després de l'estudi individualitzat de cada sol · licitud. Informa-te’n a la teva institució d'origen.

És obligatori que omplis, signis i lliuris l'Informe Final a la teva institució en els 30 dies posteriors a la finalització de la mobilitat, segons el model de l’Annex III del Conveni de Subvenció de mobilitat d'estudiants per a pràctiques en empreses.

A més, prèviament a la mobilitat, hauràs de signar el conveni de formació i el acord de pràctiques. És imprescindible que aquests documents estiguin signats abans de la realització de les pràctiques.

Hauràs signar els següents documents:

Abans de la mobilitat

 • Conveni de subvenció, en el qual s'inclouen les condicions del contracte.
 • Acord de Pràctiques, format per l'Acord de Formació i el Compromís de Qualitat per a les pràctiques d'estudiants Erasmus

Després de la mobilitat

 • Informe Final de l'estudiant

Tots els estudiants han de dur cobertura sanitària (targeta sanitària europea), un assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d'accidents. El tipus d'assegurança pot ser diferent depenent del tipus de pràctiques. Sobre la gestió de l'assegurança has informar-te a la institució d'origen o en l'empresa d'acollida. Pot ser que per la especificitat de les pràctiques que es realitzaran, l'empresa d'acollida sol·liciti un assegurança addicional. És recomanable comparar les ofertes de diverses companyies asseguradores ja que hi ha diferències notables entre les tarifes d'unes i altres.

No, els cursos de preparació lingüística són per aprofitar millor les pràctiques en empresa. En el cas de no realitzar les pràctiques, la quantitat abonada pel EILC haurà ser retornada.

Sí, existeixen els anomenats EILC (Erasmus Intensive Language Courses), una acció finançada per la Comissió Europea. Són cursos especialitzats de les llengües menys utilitzades i menys ensenyades de la Unió Europea. Els EILC ofereixen als estudiants Erasmus l'oportunitat d'estudiar in situ l'idioma del país amfitrió durant un període màxim de sis setmanes, abans de començar el període de pràctiques. 

Rebràs l'ajuda directament al teu compte bancari. L'ingrés serà realitzat per la institució d'origen.

L'Agència Nacional (OAPEE) publica cada any en la Convocatòria Nacional la quantia dels ajuts inclosos dins el programa Erasmus procedents del finançament de la Comissió Europea. Pots consultar aquesta informació a la seva pàgina web: www.oapee.es. En la convocatòria de 2011 la quantia va ascendir a 290 € / mes. Aquests ajuts no són "beques" que cobreixin totes les despeses de l'estada, sinó que són ajudes a la mobilitat de l'estudiant, per cobrir part de les despeses de viatge, allotjament, manutenció i assegurança. A més, poden existir ajudes complementàries procedents de la pròpia institució d'origen, d'administracions estatals (com el Ministeri d'Educació), autonòmiques (com les Conselleries d'Educació) i locals, o d'entitats bancàries. En la convocatòria 2011 el Ministeri d'Educació cofinança a tots els estudiants Erasmus amb una ajuda lineal de 105 Euros i a més els estudiants que hagin estat beneficiaris d'una beca de caràcter General concedida pel Ministeri d'Educació durant el curs 2010-2011 rebran un ajut addicional de 304 Euros. L'ajuda Erasmus és compatible amb qualsevol altre tipus d'ajut o beca procedent de fons no comunitaris (UE).

Sí, obligatòriament cal presentar l'expedient amb les activitats realitzades, expedit per l'empresa d'acollida i el Certificat d'Estada (Certificate of Attendance). El Certificat d’Estada és un document signat i segellat per l'empresa d'acollida en el qual es reflecteixen les dates exactes d'inici i finalització del període de pràctiques. També has d'emplenar un Informe Final, que és un qüestionari en què es reflecteix la teva opinió sobre diversos aspectes de la teva estada.

Sí, hauràs de retornar tots els fons encara que ja hagis començat la mobilitat, llevat si la renúncia es deu a una causa de força major, en aquest cas, la institució de origen sol·licitarà la devolució només del període de pràctiques no realitzat, i mantenir l'ajuda del període realitzat, encara que sigui menor que el període mínim establert.

Sí, la institució d'origen està obligada a dur a terme el "reconeixement acadèmic" del període de pràctiques, sempre i quan assoleixis els objectius requerits per l'empresa de acollida o si compleixes les condicions exigides per la institució i l'empresa participants. S’ha de fer el reconeixement preferiblement a través de crèdits ECTS, però com a mínim mitjançant el registre d'aquest període al Suplement Europeu al Títol o amb el Certificat de Mobilitat Europass.

Pots canviar-la sempre que hi hagi una causa de força major i prèvia autorització de la institució d'origen.

Pots realitzar mobilitats Erasmus en els 27 estats membres de la Unió Europea, en els tres països integrants de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i a Turquia, Croàcia i Suïssa (a partir de la convocatòria 2011).

No és obligatori, però l'empresa pot considerar alguna ajuda addicional en  concepte de gratificació, abonaments de transport, de menjar, descomptes en allotjament, etc. Aquest ajut és compatible amb la beca Erasmus.

No, no tens per què pagar per realitzar les pràctiques. De tota manera, hauries
de consultar-ho amb l'empresa d'acollida abans d'iniciar la teva estada, per si demana alguna quantitat per una assegurança addicional, allotjament, etc.

L'empresa no està obligada a facilitar allotjament. No obstant això, algunes empreses solen proporcionar informació, i, en alguns casos, ofereixen fins i tot places en les seves pròpies residències, pel que és aconsellable que et posis en contacte amb el responsable de gestió de pràctiques de l'empresa o amb el coordinador Erasmus de la teva institució d'origen.

No necessàriament. Has de consultar a la institució d'origen l'oferta d'empreses disponible. En cas de trobar personalment l'empresa, tingues en compte que és la institució d'origen la que pren la decisió de considerar aquesta institució com a vàlida.

No. Només es permet que una pràctica es realitzi en diferents llocs:

 • Si l'empresa d'acollida que signa l'Acord de Formació es responsabilitza de la durada total de les pràctiques. Això implica que existeix una relació entre les diverses empreses d'acollida (per exemple: si es tracta de l'oficina central i les seves sucursals, situades en el mateix o en diferents països) i que s'ha signat un únic Acord de Formació.
 • Tots els períodes de mobilitat que transcorrin en més d'un lloc (en el mateix país o en un altre) com a part d'una única activitat de mobilitat, en principi, hauran complir la durada mínima en cada lloc. La durada d'un període de mobilitat a un lloc com a part d'una única activitat de mobilitat només pot ser inferior a la durada mínima si existís una justificació, per motius professionals, de pes. En aquest cas, la durada total de la mobilitat no pot ser inferior a tres mesos, o dos mesos en SMP per als Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior.
 • La mobilitat s'ha de fer en períodes consecutius.

No són elegibles com a organitzacions d'acollida: les institucions de la UE i altres organismes de la UE; organitzacions que gestionen programes de la UE (per evitar possibles conflictes d'interessos i / o una doble subvenció) ni representacions diplomàtiques nacionals (ambaixades o consolats) del país d'origen de l'estudiant.

Hi ha una enorme varietat de tipus d'empresa que es poden escollir. En qualsevol cas, han d’ajustar-se a la definició d'empresa del PAP (art. 2, n º 25) per ser elegibles: "Empresa significa qualsevol organització que realitzi una activitat econòmica en el sector públic o privat, sigui quina sigui la seva grandària, el seu estatus jurídic, el sector econòmic en el que exerceixi la seva activitat, inclosa l'economia social". Aquesta definició d'empresa s'aplica no només a les companyies o empreses en el sentit tradicional del terme, sinó també a institucions d'ensenyament, centres de recerca i laboratoris, autònoms, empreses familiars i associacions dedicades regularment a una activitat econòmica. El factor determinant és l'activitat econòmica, no la seva forma legal.

És obligatori posseir un coneixement suficient de l'idioma en què es rebrà la formació al país d'acollida (que no ha de coincidir necessàriament amb el del país de destinació). La institució d'origen estableix el mètode per valorar el nivell de coneixements d'idiomes per a la selecció d'estudiants: poden ser proves de nivell, presentació de títols oficials, etc.

És el document equivalent al "Learning Agreement" per a estudis. És un document personalitzat que inclou: la feina o programa de treball a realitzar, els resultats en termes de coneixement, competències i capacitats a adquirir, les activitats de tutoria, el reconeixement a obtenir després de la realització de les pràctiques, etc.

El Compromiso de Calidad (Quality Commitment) forma part integrant de l'Acord de Pràctiques i és el document en el qual s'estableixen les funcions i responsabilitats de les parts (institució, empresa i estudiant) en relació amb les pràctiques.

Sí. Tens dues opcions:

a) Realitzar una mobilitat d'estudis i de pràctiques de forma consecutiva, és a dir, realitzar una mobilitat d'estudis i a continuació una de pràctiques o a l'inrevés. Per això, has de considerar el següent:

 • Han de ser períodes tancats i independents, finalitzar-ne un i començar l'altre.
 • Cadascun dels períodes de mobilitat (de pràctiques i d'estudis) haurà de complir tots els requisits mínims que s'exigeixen en el programa. Com a beneficiari de la beca, rebràs la documentació corresponent a cada mobilitat de manera separada.

b) Realitzar una mobilitat d'estudis i pràctiques combinada. Es pot combinar un període de pràctiques amb un període d'estudis en un únic període de mobilitat per "estudis" al país d'acollida. Un únic període significa que:

 • Les pràctiques s'han de celebrar sota la supervisió de la mateixa institució de acollida en la qual realitzis els teus estudis;
 • La quantia dels ajuts corresponents al "període combinat" serà la que correspongui a la mobilitat per a estudis.

No, només pots gaudir d'una beca de pràctiques una única vegada, encara que hagis canviat l'àrea o àmbit d'estudis, d'universitat o de país de residència.

No, la beca de pràctiques només es concedeix una vegada per nivell educatiu, és a dir, que no es pot gaudir de dues beques de pràctiques o d'estudis en el mateix nivell ja sigui de grau mitjà o de grau superior. Si ja has gaudit d'una beca per a pràctiques en el programa Leonardo da Vinci, no podràs obtenir una altra beca de mobilitat per a pràctiques Erasmus si aquesta es correspon amb el mateix nivell educatiu (ensenyaments de Formació Professional de Grau Superior).

El període de mobilitat podrà ser interromput si l'empresa està tancada per vacances. La beca no s'interromprà durant aquest període de tancament, però aquest temps no comptabilitzarà en la durada mínima del període de pràctiques.

Un cop. Durant dels teus estudis superiors, dins del programa Erasmus pots realitzar una mobilitat per a estudis i una mobilitat per a pràctiques. Excepcionalment, en cas d'haver interromput una mobilitat per causa de força major i que la mobilitat resultant no arribi a la durada mínima establerta (3 mesos, 2 mesos per CFGS), podràs tornar a participar en el programa Erasmus.

Sí, pots participar en el programa si tens la nacionalitat d'un país participant en el PAP o de tercers països, en aquest cas hauràs d'acreditar que estàs en possessió d'un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

Has d'estar matriculat en una institució d'ensenyament superior titular d'una Carta Universitària Erasmus (EUCX-ampliada o eUCP - de pràctiques), sigui quina sigui la teva àrea o àmbit d'estudis, per cursar estudis d'ensenyament superior que et permetin obtenir un títol universitari oficial de qualsevol nivell (grau, màster o doctorat) o un altre títol oficial de nivell superior, inclosos els cicles formatius de grau superior de formació professional, els ensenyaments artístics superiors (música i dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, arts plàstiques i disseny), el grau superior d'arts plàstiques i disseny i, els estudis de tècnic esportiu de grau superior.

La unitat de càlcul és 1 mes. El mes es divideix en 4 parts. Com que el mes pot tenir 31 dies, 0,25 no coincideix amb la setmana de calendari. Per realitzar aquests càlculs la teva institució agafarà la data reflectida en el certificat d'estada que ha emplenat l'empresa on has realitzat les pràctiques i la taula que figura a continuació:

 

Anada de l'estudiant

Tornada de l'estudiant

Dies

Mes

Mes

1 al 8

1,00

0,25

9 al 15

0,75

0,50

16 al 23

0,50

0,75

24 al 28/29/30/31

0,25

1,00

Recorda que en la mobilitat de pràctiques el període mínim d'estades és de 3 mesos, o de 2 per als Cicles Formatius de Grau Superior. A partir d'aquí, les estades poden ser de 3,25 mesos, 3,50 mesos, 3,75 mesos, etc., o 2,25 mesos, 2,50 mesos, 2,75, etc.

Cas pràctic

Un alumne realitza la seva mobilitat del 7 de gener al 15 de març. Còmput de la mobilitat:

 • Mes de gener: Veure columna "anada de l'estudiant", fila "dies" de l’1 al 8: computa com si al gener hi estigués 1 mes sencer.
 • Mes de febrer: computa 1 mes.
 • Mes de març: Veure columna "tornada de l'estudiant", fila "dies" del 9 al 15: computa 0,50

DURADA TOTAL DE LA MOBILITAT: 2, 50 mesos

Sí sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Ho autoritzin prèviament la institució d'origen i l'empresa de destinació durant el període de mobilitat en curs,
 • L'ampliació sigui immediatament posterior al període Erasmus en curs i estigui dins el mateix any acadèmic. No podrà haver-hi interrupcions (les vacances i els tancaments de la institució no es consideren "interrupcions")
 • La durada màxima no superi els 12 mesos
 • Cap període de mobilitat, inclosa qualsevol ampliació concedida, podrà allargar-se més enllà del 30 de setembre (o allargar-se més enllà del final) de l'any acadèmic en què hagi començat.

Cal tenir en compte que l'ampliació ha de comptar amb el "reconeixement acadèmic" corresponent. En FP no es pot ampliar més enllà del període de FCT.

Si curses els estudis en una institució d'ensenyament superior universitari, pots realitzar pràctiques de 3 a 12 mesos. En els casos d'estudiants matriculats en un Cicle de Formació Professional de Grau Superior, la durada mínima és de 2 mesos.

Les mobilitats Erasmus no se sol·liciten de forma individual sinó a través d'una institució educativa (en anglès Higher Education Institution, HEI). Per participar en el programa, la teva institució educativa ha de tenir concedida una Carta Universitària Erasmus (EUC). Si curses ensenyaments superiors universitaris pots demanar informació a l'Oficina de Relacions Internacionals i, si curses ensenyaments superiors no universitaris, et pots adreçar al coordinador Erasmus de la teva institució.

Convenis d'intercanvi i/o mobilitat

Les propostes es poden fer en qualsevol moment de l’any, però heu de tenir present que perquè pugui oferir en un determinat any acadèmic, haurà d’estar enllestit, com més tard, el novembre de l’any anterior. És a dir, que si s’ha d’oferir per al curs acadèmic 2011-12, ha d’estar enllestit el novembre del 2010.

Les propostes es poden fer en qualsevol moment de l’any, però heu de tenir present que perquè pugui oferir en un determinat any acadèmic, haurà d’estar enllestit, com més tard, el novembre de l’any anterior. És a dir, que si s’ha d’oferir per al curs acadèmic 2011-12, ha d’estar enllestit el novembre del 2010.

En línies generals recomanem no signar cap conveni marc que no vagi acompanyat d’un conveni específic. Per signar un conveni marc cal que entreu les dades de la institució contrapart i les dades que haurà de tenir en el formulari GEA de l’ORE i l’ORE el confeccionarà i el tramitarà.  Cal tenir present però que això no es podrà fer fins que no hi feu arribar la impressió de la vostra sol·licitud signada pel responsable de Relacions Internacionals del vostre centre.

Per signar un acord bilateral Erasmus cal que entreu les dades de la institució contrapart i les dades que haurà de tenir en el formulari GEA de l’ORE i l’ORE el confeccionarà i el tramitarà.  Cal tenir present però que això no es podrà fer fins que no hi feu arribar la impressió de la vostra sol·licitud signada pel responsable de Relacions Internacionals del vostre centre.

Per tal que l’acord que se signa es pugui oferir en un determinat any acadèmic, haurà d’estar enllestit, com més tard, el novembre de l’any anterior.
Fes una pregunta

Si has consultat les FAQ's i a l'apartat corresponent no has trobat resposta a la teva pregunta, pots exposar-nos els dubtes que tinguis mitjançant un correu electrònic.

Depenent de la categoria sobre la qual voleu formular la consulta, caldrà que us adreceu a:

Mobilitat de sortida
(programes de mobilitat, beques i ajuts, informacions pràctiques)
outgoing.ore@udg.edu
Incoming mobility
(mobility programs, grants, practical informations)
incoming.ore@udg.edu
Mobilidad de entrada
(programas de mobilidad, becas y ayudas, informaciones prácticas)
incoming.ore@udg.edu
Erasmus Placements
placements.ore@udg.edu
Convenis d'intercanvi
convenis.ore@udg.edu
Xarxes internacionals
convenis.ore@udg.edu
Projectes internacionals
projectes.ore@udg.edu
Programes (Tempus, Alfa, PCI...)
projectes.ore@udg.edu