Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Institut de Medi Ambient

Línies de recerca

Institut de Medi Ambient

Aigua

Objectius:

Dins d'aquest àmbit es tracta l'aigua com a recurs però també com un medi determinant per la vida sobre la Terra. En aquest sentit l'estudi de la seva interacció amb l'atmosfera és un tema clau per a l'estudi del clima. D'altra banda, a partir de la dècada dels anys 70 comença la preocupació seriosa per l'aigua com a recurs limitat i de qualitat minvant. De la visió particular inicial s'ha passat en el present a un tractament integrat que solament pot ser exitós si es compte amb uns recursos humans heterogenis i complementaris. La gestió del cicle de l'aigua necessita avui una consideració a diversos nivells i una aproximació interdisciplinar. Per aquesta raó és el nostre objectiu que l'aportació dels membres i col·laboradors de l'IMA de diferents disciplines amb visions i experiències complementaries, puguin oferir a la societat un suport de gran abast en la temàtica de l'aigua.

Línies de recerca:

 • Anàlisi i gestió de l'ús dels recursos hídrics
 • Anàlisi i gestió d'inundacions i sequeres.
 • Hidrodinàmica aplicada
 • Transport i barreja en sistemes aquàtics naturals
 • Gestió de conques fluvials
 • Selecció de les tecnologies més apropiades
 • Tractaments avançats d'aigües residuals
 • Control i presa de decisions en la gestió
 • Monitoratge i control de la qualitat de les aigües
 • Estudi de la capa superficial oceànica i la plataforma litoral.

Experiències rellevants:

 • Cartografia dels espais inundables a escales 1:25.000 i 1:10.000 i l'anàlisi del risc d'inundació del patrimoni cultural a la conca del riu Fluvià. Agència Catalana de l'Aigua.
 • Pla d'ordenació integral del riu Ter. Consorci AlbaTer.
 • Desenvolupament de un sistema de control i supervisió aplicat a un reactor seqüencial per càrregues (SBR) per l'eliminació de matèria, nitrogen i fòsfor. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Estudi de la hidrodinàmica i el seus efectes sobre les distribucions de partícules en embassaments com a factor de qualitat de l'aigua. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Estudi integrat del cicle de l'aigua. El caso de la conca del riu Muga (Girona). Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 •  L'eficiència de les mesures de política mediambiental en l'agricultura. Anàlisi de las aigües i l'erosió del sòl. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • STREAMES (STream REach Management, an Expert System) Human effects on nutrien cycling in fluvial ecosystems: The development of an Expert System to assess stream water quality manangement at reach scale. Unió Europea

Biodiversitat, biologia de la conservació i ecologia del paisatge

Objectius:

Aprofundir en el coneixement de la diversitat biològica, analitzar les pertorbacions d'origen antropogènic més freqüents, les seves conseqüències, les possibles actuacions i impulsar la recerca relacionada amb la conservació del nostre patrimoni natural amb una especial atenció i utilització dels principis i mètodes desenvolupats des de la biologia de la conservació i l'ecologia del paisatge.

Línies de recerca:

 • Espècies amenaçades i conservació: flora vascular, vegetació d'aiguamolls, algues bentòniques, peixos continentals i marins, aus.
 • Pertorbacions: incendis forestals, explotacions, espècies invasores.
 • Gestió i conservació: regeneració i reforestació, restauració de sistemes llacunars.
 • Estudis poblacionals mitjançant anàlisi genètica i criteris de conservació.
 • Canvi ambiental.
 • Disseny xarxes ecològiques i altres estructures de connexió ecològica.

Experiències rellevants:

 • Mètodes no invasius d'anàlisi genètica per a la identificació i conservació de poblacions amenaçades de llúdriga, Lutra lutra, i almesquera, Galemys pirenaicus. Departament de Medi Ambient i Habitatge - Ministerio de Educación y Ciencia.
 • Impacte ecològic del peixos invasors i la seva avaluació: de la gambúsia (Gambusia holbrooki) al silur (Silurus glanis). Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Estudi sobre l'estat, dinàmica i impactes de la invasió de la formiga argentina (Linepithema humile) en ecosistemas mediterranis. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Avaluació de l'estabilitat temporal dels paràmetres poblacionals i de la diversitat genètica en poblacions de truita comuna (Salmo trutta) sotmeses a diferents status de gestió. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Recuperació i ús sostenible dels prats de sega de les zones humides litorals per la seva utilització com ferratge natural. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Integració de les tecnologies d'informació geogràfica per l'anàlisi dels canvis en els usos del sòl a l'Alt Empordà. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Cartografia i estudi dels hàbitats no forestals de l'Alta Garrotxa (pastures i conreus) amb especial èmfasi dels hàbitats d'interès comunitari. Consorci de l'Alta Garrotxa - Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Canvi climàtic i recursos energètics

Objectius:

Aquest àmbit resulta de la preocupació sobre l'impacte que les activitats humanes tenen en l'entorn global, i inclou tant la recerca sobre el canvi climàtic antropogènic com aspectes que s'hi relacionen, com ara els recursos energètics. Entre els objectius de l'àmbit hi ha: contribuir a millorar les prediccions climàtiques futures, tant a escala global com especialment a escala regional; millorar el coneixement del clima present i passat; donar suport a la implantació més extensiva de l'aprofitament de fons renovables d'energia; i descriure els impactes sobre el nostre entorn provocats pel canvi climàtic.

Línies de recerca:

 • Avaluació del recurs solar i eòlic a partir de dades meteorològics i emprant models de simulació.
 • Implantació d'aprofitaments energètics solars fotovoltaics i tèrmics,
 • Aprofitament energètic de la biomassa.
 • Climatologia de la nuvolositat, radiació a l'atmosfera i interacció amb núvols i aerosols.
 • Canvi climàtic regional (a Catalunya)
 • Estudis d'impacte de les ones electromagnètiques generades per línies d'alta tensió.

Experiències rellevants:

 • Estimació del recurs eòlic mitjançant eines de simulació numèrica de la dinàmica de fluids. Ecotècnia.
 • La biomassa com a font de matèries primeres i d'energia: Estudi de viabilitat. Fundació Abertis.
 • Estudis sobre l'impacte de les ones electromagnètiques. Distints Ajuntaments i Associacions de defensa del territori.
 • Climatologia de la nuvolositat a Catalunya i a la Península Ibèrica. Servei de Meteorologia de Catalunya - Ministerio de Educación y Ciencia.
 • La transferència de radiació a l'atmosfera, efectes dels aerosols i dels núvols. El cas de la radiació UV. Departament de Medi Ambient i Habitatge - Ministerio de Educación y Ciencia.

Ecoproducció

Objectius:

Utilització òptima dels recursos i la introducció dels mètodes preventius en la indústria (reducció a l'origen, reutilització, reciclatge, valorització), com a preferents envers els mètodes de correcció dels problemes generats. Primer dins l'impuls de producció més neta promocionat per el PNUMA i l'ONUDI, i després seguint les directrius de la Unió Europea amb les millors tècniques disponibles. Per altra banda la formació de professionals i la col·laboració en activitats específiques destinades a millorar les condicions ambientals de les empreses alhora que la seva competitivitat.

Línies de recerca:

 • Formulació i difusió dels principis de prevenció i minimització.
 • Conjugar les tecnologies compatibles amb el medi ambient amb la seva gestió a l'empresa.
 • Anàlisi del cicle de vida , ecologia industrial i altres eines de gestió empresa/medi ambient.
 • Implantació de l'ecoproducció en empreses i estudi específic de casos d'ecoeficiència .
 • Suport a l'aplicació de sistemes de gestió ambiental, ISO 14000 i EMAS.
 • Valorització de residus dins el cicle de vida dels recursos.

Experiències rellevants:

 • Estudi per a la reducció dels corrents residuals. Medichem S.A.
 • Prevenció de la contaminació en l'ús de dissolvents. Manual d'ecogestió 22. Departament de Medi Ambient i Habitatge.
 • Aplicació d'una eina d'anàlisi de processos per la presa de decisions amb criteris ambientals en un projecte I+D: producció de carbó actiu a partir de fangs biològics. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Desenvolupament de tècniques òptimes de síntesi i disseny integrat de processos. Aplicació del procés de depuració d'aigües residuals. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Projecte Paperex. Estudi de les alternatives de desenvolupament econòmic i social dels territoris paperers: una aplicació de la metodologia de decisions multicriteri. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Educació ambiental

Objectius:

S'emmarquen en la recent declaració de les Nacions Unides: 2005-2014. Dècada de l'Educació pel Desenvolupament

Sostenible, i en concret són cinc: promoure la incorporació del pensament i l'acció ambiental en els professionals universitaris, disseny i anàlisi de metodologies educatives que contribueixin a una eficaç formació ambiental dels infants i joves, contribuir a la formació social d'una ètica ambiental basada en el coneixement i la reflexió personal com a individus i com a col·lectius socials, estudiar estratègies d'acció com a base pel desenvolupament del pensament científic i ambiental i promoure la participació ciutadana en l'àmbit de sostenibilitat.

Línies de recerca:

 • La formació del professorat i dels educadors ambientals per a la sostenibilitat
 • L'ambientalització curricular dels estudis universitaris i de l'ensenyament obligatori
 • La comunicació ambiental i la participació ciutadana
 • L'avaluació qualitativa de programes d'Educació Ambiental

Experiències rellevants:

 • Projecte de Recerca d'Ambientalització Curricular a l'Ensenyament Obligatori i als estudis superiors.
 • Estratègia Catalana d'Educació Ambiental (ECEA). Departament de Medi Ambient i Habitatge.
 • Competency based curriculum development for education for sustainable development in initial teacher training and in-service training institutions. CSCT Comenius Project.
 • Reorienting Teacher Education to Address Sustainability. UNITWIN/UNESCO International Network.

Ordenació i gestió del territori i del paisatge

Objectius:

La utilització de metodologies específiques d'anàlisi i diagnòstic amb la finalitat de proposar noves formes de planificació i gestió del territori que permetin assolir un adequat equilibri entre les activitats humanes i la conservació del patrimoni natural i cultural. Aquestes noves formes de planificació i gestió també han de servir per propiciar el desenvolupament local (integral i sostenible) dels sistemes territorials locals definits com a àmbits supramunipals. I per altra banda identificar els valors i les funcions del paisatge amb una especial atenció per l'anàlisi, la valoració i l'evolució dels paisatges, tant des d'un punt de vista natural com cultural amb la voluntat d'establir mesures de gestió i planificació del paisatge orientades a la seva conservació i/o restauració.

Línies de recerca:

 • Definició de metodologies per a la concreció d'àrees urbanes i anàlisi i tipificació d'aquestes.
 • Estudis per a l'elaboració de planejament urbanístic i territorial.
 • Estudis per a l'elaboració de planejament estratègic i desenvolupament local.
 • Estudis sobre recursos turístics i sostenibilitat.
 • Elaboració d'Agendes 21 locals (Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat).
 • Anàlisi d'informació socioeconòmica i territorial a diferents escales.
 • Transformació del paisatge.
 • Elaboració del catàlegs i cartes del paisatge
 • Disseny de vies verdes i altres estructures de connexió paisatgística.

Experiències rellevants:

 • Anàlisi demogràfica i definició de l'àrea urbana per a l'estratègia urbana y territorial de Figueres segle XXI. Ajuntament de Figueres.
 • Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Torroella de Montgrí-l'Estartit. Ajuntament de Torroella de Montgrí.
 • Estudi sobre la mobilitat a la comarca de la Garrotxa. Consell Comarcal de la Garrotxa.
 • Diagnosi socioeconòmica i territorial del litoral català. Memòria pel Pla Director del Litoral. Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 • Desenvolupament i validació d'un mètode de valoració del recurs platja com ajut a la gestió integrada de zones turístiques costeres (MeVaPlaya). Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona. Observatori del Paisatge de Catalunya.
 • Definició de la connectivitat de l'espai de Gallecs amb els espais naturals de la Serralada Prelitoral i la Serralada Litorial. Diputació de Barcelona.
 • Cartografia i evolució del paisatge litoral de Catalunya en el període 1800-2000. Ministerio de Ciencia y Tecnologia.