Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Presentació

Xarxes d'innovació docent

Les Xarxes d’Innovació Docent (XID) es creen al voltant de temàtiques relacionades amb les línies prioritàries de formació a la Universitat de Girona i d’acord amb els interessos del professorat de la UdG. Estan integrades per membres del PDI (Personal Docent i Investigador) interessats en emprendre un procés de formació avançat i basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica docent.

INFORMACIÓ

La coordinació d’aquestes xarxes és a càrrec de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach.

Els objectius de les XID són:

 • Afavorir un tipus de formació docent basada en l'intercanvi i la reflexió del professorat sobre la pròpia docència.
 • Crear espais per dur a terme aquesta reflexió.
 • Promoure xarxes de treball estables entre el professorat interessat en millorar determinats aspectes de la seva docència.
 • Incorporar una dinàmica de reflexió continuada i compartida sobre la pràctica docent.

Per a desenvolupar el seu treball, cada xarxa disposa dels recursos següents:

 • Pressupost per a formació i difusió del treball desenvolupat.
 • Espai al Moodle per compartir documentació.
 • Suport tècnic i assessorament per part de l’ICE.
 • Suport administratiu per part de l’ICE.
 • Sales de treball a la seu de l’ICE.

Les persones que hi participen accepten per la seva part, aquests compromisos:

 • Reunir-se periòdicament (una reunió mensual, aproximadament) i fer actes de les reunions que permetin fer un seguiment del treball.
 • Participar activament en les innovacions docents realitzades des de la xarxa i en la difusió del treball dut a terme (congressos, jornades, revistes científiques, etc.)
 • Compartir el treball desenvolupat i participar en activitats de formació adreçades al PDI de la UdG.
 • Fer una memòria anual (compilació d’actes, documents de treball, publicacions...) i participar en l’avaluació a final de curs.

Cal tenir en compte que les xarxes no són un espai de formació inicial sobre el tema que tracten, sinó un espai d’intercanvi i reflexió sobre la pròpia pràctica i experiència docent en la temàtica en qüestió, amb l’objectiu de desenvolupar innovacions i contribuir a un aprenentatge de més qualitat dels nostres estudiants. Des de l’ICE es programaran periòdicament, activitats de formació inicial sobre les metodologies i àmbits de treball de les xarxes, adreçades a les persones que hi tinguin interès i vulguin disposar d’aquesta formació.

És important mantenir el compromís de treball establert pels membres amb cada xarxa, per això només es pot participar en una xarxa cada curs. Tot i que no hi ha un nombre mínim o màxim de membres, es recomana que les xarxes tinguin al voltant de 10 membres.

Xarxes anteriors