Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Presentació

Grups de treball

Els equips de formadors de la nostra institució (equips ICE) estan constituïts per formadors d'una determinada àrea o d'un determinat nucli temàtic amb l’objectiu de contribuir, des de la formació permanent, a la millora de la tasca docent del professorat.

Objectius generals

  • Reflexionar sobre els processos de formació per establir criteris comuns relatius a continguts i a estratègies d’intervenció que tinguin en compte els diferents contextos i la diversitat de l’alumnat.
  • Proposar activitats de formació orientades a la promoció d’innovacions i a la millora de la docència.
  • Promoure l’ús de les TIC a l’aula i a les activitats formatives del professorat.
  • Incorporar en les actuacions formatives activitats que permetin contribuir a la millora personal dels docents.
  • Contribuir a difondre innovacions i recerques educatives realitzades així com proposar i participar en nous estudis o recerques educatives d'interès.