Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Infantil i Primària

Equips infantil i primària

L’equip ICE de competències personals es va constituir el curs 2008-2009. Som un grup de treball, format per mestres i professorat d’educació infantil, primària i secundària, psicopedagogs, educadors socials i terapeutes, que compartim una visió integral de la persona, la capacitat de creixement en qualsevol etapa de la vida i la importància de les relacions humanes.

El nostre objectiu és oferir formació, orientació  i recursos perquè els docents puguin incloure aquesta mirada integral dins del centre educatiu.

Per aquest motiu oferim diferents tallers, cursos, seminaris, assessoraments sobre:

 • Comunicació
 • Vinculació
 • Resiliència
 • Educació emocional
 • Dinàmica de grups, convivència
 • Resolució de conflictes
 • Ioga
 • Suport al dol
 • Pedagogia sistèmica

Educar és preparar la terra perquè doni els millors fruits”

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

L'Equip ICE d'infantil 0-3 es va constituir el curs 2002-2003 , en aquell moment, com a seminari del qual en ja en formaven part algunes membres de l’equip actual. L’equip està format per professionals d´educació infantil de diferents escoles de la província de Girona i professionals vinculades en la formació en cicles formatius de grau superior d'educació infantil interessades, totes elles, en la formació continuada, el treball innovador i la millora d'aquesta etapa educativa. 

La seva creació s´originà fruit de les inquietuds i expectatives d'un grup de mestres a qui unia l´interès pedagògic que suposava la implantació de la Reforma (LOGSE, 1990), la llei educativa espanyola que substituïa la Llei General d´Educació de 1970 i que atorgava el reconeixement de l´etapa d'educació infantil com a etapa educativa. Aquest interès inicial es va mantenir al llarg del temps (tot i els canvis legislatius: la derogació parcial de la LOGSE per la LODE i la seva substitució, posteriorment, per la implantació de la LOE).

La constitució de l´equip ICE infantil 0-3 a les comarques gironines fou precedida per un creixent interès educatiu, social i professional per l´etapa 0-3. Un context que va permetre un creixement insòlit en el sector 0-3 amb l´obertura de nous centres i la demanda formativa de nous professionals. És en aquest marc, que l´equip s´organitza per respondre a les necessitats formatives i per establir una perspectiva pedagògica sensata basada en el reconeixement d´experiències de dins (Jornades d´Educació Infantil, visites pedagògiques a escoles bressol...) i fóra de la província (assistència i difusió de cursos de formació, participació en viatges formatius...), el coneixement i difusió de perspectives metodològiques noves (cursos, tallers, assessoraments...) i la participació en propostes actuals i innovadores en matèria d´educació infantil (la inclusió de les noves tecnologies aplicades a l'aprenentatge i el coneixement, la difusió de noves eines...).

En la seva trajectòria, ara ja fa més de 20 anys, han participat persones que han aportat coneixements, dinàmiques i experiències que han permès encarar amb més confiança els canvis contextuals, contribuir en la implementació de noves perspectives i paradigmes educatius i, alhora, integrar en la perspectiva de futur una forma de concebre i treballar l´Educació Infantil com una etapa única i d´especial rellevància en el desenvolupament global de la persona.

Membres

 • Maria Angelats Carbó
 • Núria Bernal Vilar
 • Montserrat Cros Serra
 • Anna Durà Rovira
 • Dolors Farrés Roquer
 • Albert López Guàrdia
 • Neus Morera Corral
 • Montserrat Núñez Casadevall
 • Pilar Saus Collell
 • Marta Torras Pastor
 • Montse Viñals Compta
 • Roser Vilà Vendrell

Coordinació

Montserrat Cros Serra

Reponsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

L’Equip ICE d’infantil 3-6 es va constituir el curs 2007-2008 i està integrat per mestres d’educació infantil de diferents escoles de la província de Girona interessades en el treball innovador i la millora en aquesta etapa educativa. 

Una de les finalitats de l’equip és donar resposta a les demandes de formació de la província així com la de crear un espai comú de reflexió per aprofundir i formar-se en temàtiques concretes relacionades amb l’educació dels infants i l’escola de 3-6.

Des dels seus inicis, l’equip ha intervingut en l’organització de jornades d’educació d’infantil. Les tres darreres edicions han estat adreçades a professionals de tota l’etapa educativa 0-6 i es  podem considerar un important referent  formatiu en les comarques gironines.

Membres

 • Carme Güell Serra
 • Dolors Julià Pairó
 • M. Lourdes Masó Darnés
 • Eva Peral Gómez
 • Núria Pujol Feixas
 • Isabel Ramió Vilà
 • Virtu Ropero Mochales
 • Núria Ventura Pujolar
 • Rosa Vila Carrera

Coordinació

Núria Pujol Feixas

Reponsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

L’equip de llengua d’infantil i primària de l’ICE es va constituir el curs 2005-2006 i en formen part persones formadores interessades en la metodologia i la didàctica de la llengua a l’educació infantil i primària. El grup de treball analitza la implementació a les escoles de temes  diferents com l’impuls a la lectura, la immersió lingüística, l’aprenentatge de la llengua oral i escrita,… per a l’optimització d’estratègies, la millora de la intervenció docent i l’aprenentatge a nivell integral.

Les funcions de l’equip són:

 • Actualitzar-se en temes específics de didàctica de la llengua i la literatura, així com també en currículum, intervenció i avaluació.
 • Atendre i resoldre les demandes de formació.

El treball intern de l’equip consisteix en:

 • Formar-se  en llengua, literatura i en  metodologia i organització d’aula. Fer un seguiment dels temes tractats en les recerques actuals i assistir, si és possible,  a trobades i conferències d’experts.
 • Autoformar-se compartint temes referents a la llengua i el llenguatge entre les  persones que integren l’equip.
 • Posar en comú principis bàsics que poden afectar a les formacions que realitzen les persones que integren l’equip.
 • Compartir material i experiències de formació.

Historial equip

Cursos anteriors

L’equip ICE de matemàtiques d’infantil-primària es va constituir el curs 2006-2007 arran del programa de Formació de formadors/res de matemàtiques portat a terme pel Departament d’Educació del curs 2005-2006 al 2007-2008 dins el Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010. L’equip està constituït per mestres d’educació primària i professors de la Facultat d’Educació i Psicologia amb una llarga experiència en formació matemàtica adreçada a escoles i professorat de la nostra demarcació, així com d’un àmbit més ampli.

Del curs  2009-2010 al 2011-2012  l’equip s’ha centrat en l’anàlisi competencial i en l’aprofundiment de coneixements disciplinaris i didàctics de la resolució de problemes i ha ofert cursos adreçats a mestres d’infantil i primària.  Aquests han tractat la resolució de problemes des de diferents àmbits: contextualitzats, amb materials manipulables, amb TAC, amb connexió amb l’àrea de llengua i preventius.

En el curs 2012-2013 l’equip se centra principalment en activitats d’assessorament de matemàtiques en centres de la província de Girona.  

Membres

 • Xavier Fernàndez Bergés
 • Núria Guitart Francàs
 • Sílvia Margelí Voelp
 • Cecília Martinez Coll
 • Dolors Rubirola Sitjas

Coordinació

Dolors Rubirola Sitjas

Reponsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors

L’Equip ICE de metodologies i organització d’aula es va crear el curs 2009-2010 i està integrat bàsicament per mestres i especialistes amb experiència en diferents activitats de formació: assessoraments a centre, cursos, tallers,...

L’equip està format per un grup heterogeni de professionals amb experiència i àmbits diversos pel que respecta a context escolar, projectes, tècniques d’estudi i formació de l’alumnat, metodologies emprades ... en conjunt contemplats com aspectes enriquidors als quals cal afegir un objectiu i un interès comú: la inquietud i  il·lusió que els mou a aprofundir i a reflexionar sobre el què, el com i el per què de la pròpia tasca docent.

En els dos primers cursos l’equip es va centrar en sessions d’autoformació, les quals han facilitat el coneixement dels seus membres i han servit per compartir experteses i/o experiències innovadores o distintives. Aquest curs 2012-2013 l’equip es proposa l’aprofundiment en un tema concret unificant criteris, cercant metodologies i recursos per treballar-lo per poder-ho aplicar i compartir.

La majoria de membres de l’equip han assumit diferents activitats de formació del Pla de Zona i de formació de professorat interí, tant a nivell individual com en parelles o petit grup.

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

Metre és un grup de mestres que es va crear l'octubre de 2012 per compartir inquietuds i estratègies de canvi. Som professionals de totes les especialitats i les etapes educatives amb la voluntat d'avançar i millorar en la nostra pràctica docent. Aquesta diversitat de perfils no priva en cap cas que trobem moltes inquietuds i elements de debat compartits és i sens dubte, un dels nostres trets definidors que ens permetrà fer aportacions riques i globalitzadores.

Creiem que l'educació emprenedora és una via important de renovació de l'educació, tot i que es tracta d'un terme genèric que aglutina concepcions molt diverses de com ha de ser l'educació del segle XXI. Nosaltres l'entenem com un conjunt d'estratègies, metodologies i actituds didàctiques que han d'ajudar a actualitzar els processos d'ensenyament i aprenentatge en la seva globalitat i al llarg de tota la formació (més que no pas una matèria aïllada i vinculada amb el món empresarial). Creiem també que l'educació emprenedora ha d'ajudar els alumnes a saber tirar endavant els seus propis projectes. En tot cas, continuem definint i redefinint aquest concepte en cada reunió.

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

Les components del grup de treball en teràpia psicomotriu partim de diferents trajectòries i compartim la mateixa mirada cap a l’infant. Ens referim a una mirada global que integra les dimensions corporal, cognitiva, afectiva i social. Entenent que la primera relació mare-fill és la que configura la manera de ser i estar en el món.Treballem des del cos en relació, entenent el cos del nen com a mitjà fonamental tant per conèixer-se a ell mateix com per a connectar amb els demés i amb el món que l’envolta. Com a psicomotricistes basem la nostra intervenció en oferir seguretat afectiva i educativa per tal de donar al nen la possibilitat de realitzar un itinerari maduratiu que va del plaer d’actuar al plaer de pensar, garantint el seu desig d’aprendre adquirint unes bones habilitats emocionals i de comunicació.

 

Els nostres principals objectius com a grup són:

 

 • Aprofundir en temes d'interès comú, referents al camp d'intervenció psicomotriu
 • Enriquir coneixements i compartir experiències en els àmbits d'actuació
 • Elaborar i compartir les nostres reflexions
 • Donar a conèixer la psicomotricitat basada en la relació

Membres

 • Georgina Ayats Sala
 • Mercè Juanals Domènech
 • Ramona Sala Morell
 • Núria Sidera Comas
 • Montserrat Valles Majoral

Coordinació

Georgina Ayats Sala

Reponsable ICE

M. Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

 • La Psicomotricitat com a eina per entendre i afrontar la diversitat. Curs 2014-15
 • Sensibilització de la pràctica psicomotriu educativa. Emoció, relació i pensament en joc, per ajudar a créixer. Curs 2015-16
 • Vivenciar la psicomotricitat a Educació Infantil. Curs 2017-18 

L'equip TAC ICE d'infantil i primària es va constituir el curs 2010-2011. Està integrat per un grup de persones formadores en TAC, altament interessades en l'actualització permanent dels seus coneixements i competències en els temes TAC i ben disposades a compartir-ho, tant a nivell de l'equip (autoformació) com amb la resta del professorat (formació). Les funcions de l'equip són:

 •  Reflexionar al voltant del contingut i la finalitat de les accions formatives
 •  Propiciar l'autoformació de l'equip, a partir de les mateixes persones que integren l'equip, però també convidant altres persones quan sigui necessari.
 •  Oferir una acció formativa oberta a d'altres equips ICE, quan es consideri convenient.
 •  Assumir les demandes de formació provinents de centres de la província.

Membres

 • Bartrons Caminal, Laura
 • Bolos Canal, Pilar de
 • Pararols Marcé, Neus
 • Pares Martí, Joan
 • Perez Torrent, Mireia
 • Requena Garcia, Maria Mercè
 • Roca Roger, Ricard
 • Vert Ros, Dolça

Coordinació

Roca Roger, Ricard

Responsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equips

Cursos anteriors

Activitats/documents

L’equip ICE de visual i plàstica d’infantil i primària es creà el curs 2007-2008 responent a la necessitat de crear un grup de treball de formadores entusiastes de l’educació visual i plàstica. Des del seu inici, l’equip ha donat resposta a les demandes de formació del Pla de Zona de les comarques gironines i ha organitzat diverses activitats relacionades amb el llenguatge visual i plàstic adreçades a mestres d’infantil i primària.

L’equip comparteix una mateixa mirada del treball a l’escola del llenguatge visual i plàstic i l’àrea d’educació artística basada en la interdisciplinarietat i connexió amb les altres àrees, en l’art, en l’experimentació i la creativitat. Durant la seva trajectòria, ha organitzat una I Jornada de visual i plàstica a les comarques gironines i diversos tallers adreçats a mestres d’infantil i primària centrats en una temàtica que possibiliten experimentar tècniques plàstiques i aprofundir en continguts relacionats amb el  llenguatge visual i plàstic i l’art.

Membres

 • M. Teresa Bardera Garcia
 • Àngela Bosch Gutiérrez
 • Eva Formiga Alberca
 • Aurelia de la Fuente Martín
 • M. Carme Garriga Verdaguer
 • Dolors Picazo Hugas
 • Gemma Riba Trepat
 • Àngels Rigat Coll
 • Anna Sarrà Alabert
 • Núria Vancells Flotats

Coordinació

M. Teresa Bardera Garcia

Reponsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equips

Cursos anteriors

Activitats/documents

Les fonts sovint es consideren com un element del patrimoni natural. A nivell ecològic són considerades com a ecotons, al trobar-se a la frontera entre els ecosistemes aquàtics superficials i els ecosistemes aquàtics subterranis. El seu estudi pot ser d’enorme interès al donar a conèixer aspectes del cicle de l’aigua que sovint passen desapercebuts, com és el cas de la presència de les aigües subterrànies i de com aquestes permeten mantenir els ecosistemes aquàtics superficials (com és el cas dels rius, llacs, zones humides, etc.); així com de les pressions i impactes a les que es veuen sotmesos aquests ecosistemes. A la vegada, les fonts també són un element del patrimoni cultural i social. Durant segles, les fonts han estat el punt imprescindible pel manteniment i supervivència d’una població i a la vegada la zona d’esbarjo, lleure i relacions socials. 

 

El projecte “De Font en Font” és una oportunitat per acostar als alumnes del nostre país a les fonts més properes al seu entorn i de la seva pròpia escola, i que a través de la seva descoberta puguin treballar tant els aspectes relacionats amb la biologia, geologia, química i física que hi estan vinculats, com d’altres de caire més social i cultural. Per tant, entenem que el projecte De Font en Font és un motiu ideal per tal que els nens i nenes surtin de l’aula, i a través del contacte directe amb les fonts puguin redescobrir aquest patrimoni natural i cultural i, a la vegada, aprenguin diferents conceptes científics.

El projecte “De Font en Font” es crea amb la voluntat de generar materials pedagògics pel conjunt de les escoles de Catalunya. Tot i així, les diferents proves pilot que es generaran al llarg del projecte es realitzaran principalment a les Guilleries i Osona, a més dels altres centres que estan vinculats a la Societat Catalana d’Educació Ambiental a nivell de tot Catalunya.

 

Web: http://www.defontenfont.cat/

 

Membres

 • Pilar Arumi Berga
 • Lluís Benejam Vidal
 • Anna Menció Domingo
 • Julita Oliveras Maramon
 • Lluís Pagespetit Blancafort
 • Fortià Prat Bofill
 • Sílvia Rodriguez Casadevall
 • Maria Roura Ginebra
 • Pilar Salamanca Pérez

Coordinació

 • Lluís Benejam Vidal
 • Anna menció Domingo
 • Pagespetit Blancafort

Reponsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equips

Cursos anteriors

L'Equip ICE en Innovació a l'Educació Física Cooperativa pretén donar resposta a la gestió del projecte telemàtic cooperatiu a l’educació física “Formigues Cooperatives” i oferir formació i acompanyament de tots aquells professionals que vulguin participar en el projecte. I també ajudar-los a iniciar-se en metodologia cooperativa a l'educació física. 

Web: http://formiguescooperatives.cat/

Membres

 • Pere Casals Padró
 • M. Dolores Cañabate Ortiz
 • Cristina Guijosa Quintilla
 • Antonia Maria Montero Pérez
 • Pau Ixent Olivella Morillo
 • Aleix Vila Solà

Coordinació

Pere Casals Padró

Reponsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equips

Cursos anteriors