Facultat de Turisme

Màsters oficials: Màster Universitari en Turisme Cultural


Memòria vigent:
Memòria de verificació (2010)
Documentació Procés Any
Informe de seguiment. Curs 16-17 Seguiment 2017
Informe Consejo de Universidades Acreditació 2016
Informe AQU Catalunya Acreditació 2016
Autoinforme Acreditació 2016
Autoinforme Acreditació 2016
Informe ANECA Verificació 2010
Informe Consejo de Universidades Verificació 2010
Memòria de verificació Verificació 2010

Informació General

Indicadors