Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Facultat d'Educació i Psicologia

Qualitat

La Facultat

El marc VSMA

En el marc del sistema universitari de Catalunya, els processos de garantia de qualitat es concreten en la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions oficials, que es realitzen d’acord amb el marc VSMA (AQU, 2016).

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters. Es tracta d'un procés de control de la qualitat, d'acord amb el que estableix l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Sistema de Garantia intern de Qualitat

La Universitat de Girona va aprovar per mitjà de la Comissió de Docència i es va informar degudament al Consell de Govern el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat dels títols (SIGQ) en el qual s'estableixen els procediments per a afavorir la millora contínua dels títols oficials de graus i màster i dels instruments que assegurin i garanteixin la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge. El sistema s'articula entorn del document d'Introducció al SIGQ que descriu l'organització dels procediments i el disseny dels mateixos. Aquest document en la seva versió en castellà va ser informat favorablement per l'ANECA el mes de juliol de 2010.

A l'actualitat els procediments estan en procés de revisió i/o aprovació per les diferents comissions i en procés de traducció al català.

A mesura que el SGIQ del centre es vagi adaptant actualitzar els processos o incloure els nous definits pel Centre Docent.

SGIQ  a la UdG

El procés de seguiment

El sistema de seguiment és l’eina de gestió que ha de permetre el procés de millora contínua i que culmina amb la validació externa dels resultats. El procés es centra en la comparació entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari, ha d’identificar si es produeixen desviacions, avaluar-les i proposar accions de millora per corregir-les. El responsable de qualitat de centre coordina i dóna suport al procés.

L’informe de seguiment es construeix anualment mitjançant l’anàlisi de les dades del curs anterior, l’evolució dels indicadors i el seguiment de les accions de millora programades per a cada un dels estudis. Aquest seguiment es consolida a nivell de centre en un únic document que elabora i aprova la comissió de qualitat, s’informa a la comissió de govern de la Politècnica i s’aprova a la Junta d’escola. Finalment el document s’envia a l’AQU.

Es poden consultar els informes de seguiment i els objectius i accions de millora de la FEP

El procés d’acreditació

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters. Es tracta d'un procés de control de la qualitat, d'acord amb el que estableix l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

Durant el curs 2014-2015, la Facultat d'Educació i Psicologia (FEP) acredita favorablement el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, i durant el curs 2015-2016, supera amb èxit el procés d'acreditació dels sis graus que s'ofereixen (Grau en Educació Social, Grau en Mestre en Educació Infantil, Grau en Mestre en Educació Primària, Grau en Pedagogia, Grau en Psicologia i Grau en Treball Social) i Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans.

Durant el curs 2017-2018 a la Facultat d'Educació i Psicologia es realitza el procés d'acreditació per a les titulacions següents: Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària, Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva, Màster Interuniversitari en Joventut i Societat.