Facultat de Dret

Sistema de garantia intern de qualitat

La Universitat de Girona va aprovar per mitjà de la Comissió de Docència i es va informar degudament al Consell de Govern  el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat dels títols (SIGQ), en el qual s'estableixen els procediments per a afavorir la millora contínua dels títols oficials de graus i màster i dels instruments que assegurin i garanteixin la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
El sistema s'articula entorn del document d'Introducció al SIGQ que descriu l'organització dels procediments i el disseny dels mateixos. Aquest document en la seva versió en castellà va ser informat favorablement per l’ANECA el mes de juliol de 2010.

A l’actualitat els procediments estan en procés de revisió i /o aprovació per les diferents comissions i en procés de traducció al català.

A mesura que el SGIQ del centre es vagi adaptant actualitzar els processos o incloure els nous definits pel Centre Docent

SGIQ a la UdG