Facultat de Dret

Política i compromís de qualitat UdG

Sens dubte l’aposta per la qualitat, i per tant, per la millora continuada, no és una moda sinó quelcom quotidià i consolidat; quelcom que ha de presidir totes i cadascuna de les activitats universitàries; quelcom que exigeix del compromís, la dedicació i l’esforç de tots els que treballem i gaudim de la Universitat de Girona.

Però, què significa aquesta “qualitat” que, no fa pas massa anys, ni figurava en el diccionari universitari, contràriament al que succeïa al món empresarial. Doncs segurament és un concepte que molta gent podria definir de diferents formes, però que en tot cas té sempre tres característiques principals. En primer lloc la determinen sempre els “stakeholders” de la institució. Alumnes, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis, però també la societat que ens envolta, defineixen conjuntament com ha de ser la qualitat de la nostra Universitat. La qualitat que n’esperen i la que els hi hem d’oferir. Justament per això els procediments d’avaluació associats molt sovint a la gestió de la qualitat, que sovint comporten implícites moltes crítiques, constitueixen un instrument imprescindible per a que la Universitat pugui retre comptes a la societat amb total transparència, complint així el deure ineludible dels organismes públics respecte uns ciutadans que tenen dret a conèixer de forma objectiva els funcionaments dels serveis que ofereix.

La qualitat cal oferir-la durant tot el cicle de vida del producte: des de que un alumne s’interessa per la nostra Universitat fins que en surt titulat, des de que una empresa pensa en un nou producte fins que un grup de recerca en patenta la solució, .... Només així s’aconseguirà la satisfacció de tots els implicats, superant totes les expectatives, ja que com deia el malaguanyat Steve Jobs “Some people aren't used to an environment where excellence is expected”.

Segurament la característica més rellevant, però, és que la qualitat és sempre organitzada. No és mai un accident, sinó el resultat d'un esforç intel·ligent. La sortida d'un treball centrat en provocar la qualitat, mai en controlar-la. I justament per això, per a organitzar-la i difondre'n els seus resultats, neix aquesta nova plana web en la que hi trobaràs tota la informació relacionada amb la gestió de la qualitat a la Universitat de Girona. De fet, la nostra Universitat ja ha assumit fa temps aquests principis de la qualitat com a propis, i són aquests sens dubte els que li han permès crear el prestigi i reconeixement de que actualment disposa, i els que li permetran ser una Universitat excel·lent.   

Ramon Moreno Amich
Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa

 

Qualitat a nivell de centre

Calendari de qualitat curs acadèmic

CQC, composició, reglament i calendari de reunions

Pla de millora del centre