Facultat de Dret

Tràmits

Informació sobre tràmits acadèmics i administratius

La UdG posa a disposició dels estudiants un seguit de tràmits electrònics. S'hi pot accedir a través de la intranet "La meva UdG".

El catàleg de tràmits electrònics, que es realitzen íntegrament en línia, es va ampliant progressivament per cobrir el màxim possible de gestions academicoadministratives. Actualment des de l'apartat de tràmits de l'expedient personal de cada estudiant es pot optar a demanar: Anul.lació de convocatòria d'una assignatura, anul.lació global de matrícula, Certificat de notes (CAP), Certificat substitutori del títol, Comunicació i/o modificació de dades bancàries, preparació de documentació per a la legalització, reconeixement de crèdits, demanar el títol i SET i/o còpia electrònica, demanar la tramesa del títol a un consulat o ambaixada.

Per als tràmits que encara no estan disponibles telemàticament cal consultar com es realitza el tràmit  a la Facultat i seguir les pautes que s'expliquen.

Més informació sobre tràmits electrònics

Tràmits específics de l’Àrea d’Estudis de Dret i d’Econòmiques

Tràmits específics de l’Àrea d’Estudis de Dret i d’Econòmiques

Ets estudiant d'una altra Universitat, Facultat, o fins i tot de la nostra Facultat, i vols canviar d'estudis? Preveus que entre el teu estudi i el que vols accedir hi poden haver un mínim de 30 crèdits convalidats, en el moment de presentar la sol·licitud?

Si és així, pots demanar trasllat directe. Per al curs 2019/2020 oferim:

Places: Dues a cadascun dels graus de la Facultat (Ciències Polítiques i de l'Administració - Criminologia - Dret) per a estudiants provinents d'estudis espanyols i dues places per a estudiants d'estudis estrangers. A les dobles titulacions no s'ofereixen places.

Termini de sol·licitud: La normativa marca del 15 al 30 d'abril en general. 

Documentació a presentar: Es detalla a la sol·licitud.

Taxa: DECRET 131/2018, de 26 de juny de la Generalitat de Catalunya (una vegada presentada la sol·licitud en cap cas es retornarà l'import de la taxa).

La resolució de les sol·licituds admeses i excloses serà conjunta i no es faran notificacions personals, havent de consultar-ho directament les persones interessades. La resolució es farà pública el 31 de maig en el web de la Facultat.

Ets estudiant de la Facultat d'un grau i vols canviar d'estudis? 

Si és així, pots demanar canvi d'estudi. ​És un trasllat entre estudis de grau amb trajectòria curricular comuna que comparteixin a primer curs un mínim de 30 crèdits. Els estudiants han d'haver superat tots els crèdits de primer curs que comparteixen ambdós estudis.

Per al curs 2019/2020 oferim:

Places: Dues a cadascun dels graus de la Facultat (Ciències Polítiques i de l'Administració - Criminologia - Dret). A les dobles titulacions no s'ofereixen places.

Termini de sol·licitud i documentació a presentar:  Del 15 al 30 de juny.

Només cal presentar la sol·licitud degudament omplerta, es pot  presentar de diferents maneres:

 1. Personar-se a la Secretaria de la Facultat.
 2. Autoritzar a qualsevol persona a fer aquest tràmit, en l’autorització ha de constar-hi el que es demana i acompanyar-la de fotocòpia del DNI de l’estudiant i de la persona autoritzada.
 3. Enviar un correu electrònic, des de l’adreça que l’estudiant ha facilitat a la UdG com a correu de contacte, a secretaria.dretieconomiques@udg.edu, tot adjuntant la sol·licitud omplerta i signada (per això caldrà que s'imprimeixi, es signi i s’escanegi per enviar-la).

La resolució de les sol·licituds admeses i excloses serà conjunta i no es faran notificacions personals, havent de consultar-ho directament les persones interessades. La resolució es farà pública el 8 de juliol a la intranet de la Facultat (meva UdG notícies).

Si la resolució és positiva, la Secretaria Acadèmica procedirà a tancar l’expedient sortint i obrirà el del nou estudi per tal de fer la matrícula correctament en el període que correspongui. S’aplicaran el preus acadèmics vigents en concepte de trasllat d'expedient, estudi d'expedient acadèmic (si escau) i matrícula de crèdits reconeguts.

Ets estudiant d'un doble grau i vols deixar un dels dos estudis? 

Els estudiants de doble grau que volen canviar a un únic estudi de la mateixa doble només cal que presentin una sol.licitud i es farà efectiu aquest abandonament d'un dels dos estudis.

Termini de sol·licitud i documentació a presentar: Del 15 al 30 de juny.

Només cal presentar la sol·licitud degudament omplerta, es pot presentar de diferents maneres:

 1. Personar-se a la Secretaria de la Facultat.
 2. Autoritzar a qualsevol persona a fer aquest tràmit, en l’autorització ha de constar-hi el que es demana i acompanyar-la de fotocòpia del DNI de l’estudiant i de la persona autoritzada.
 3. Enviar un correu electrònic, des de l’adreça que l’estudiant ha facilitat a la UdG com a correu de contacte, a secretaria.dretieconomiques@udg.edu, tot adjuntant la sol·licitud omplerta i signada (per això caldrà que s'imprimeixi, es signi i s’escanegi per enviar-la).

Abans de la matrícula es procedirà a fer el tancament d'expedients de la doble i a activar el grau al qual es vol continuar; d'aquesta ja es podran matricular d'un únic estudi.

Els estudiants als quals els falti una sola assignatura, a banda del TFG/TFM, per a l’obtenció del títol, i si compleixen els requisits establerts a la Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, poden sol·licitar l’avaluació curricular o compensació per tal que aquesta assignatura quedi aprovada en el seu expedient.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants que reuneixin els següents requisits:

 • Tenir pendent una única assignatura, a banda del TFG/TFM.
 • L'assignatura objecte de la compensació ha de ser d'un nombre de crèdits inferior o igual a 9.
 • L'última qualificació de l'assignatura ha de ser 4 o més.
 • L'assignatura ha d'estar matriculada i qualificada en el mateix curs en què se sol·licita la compensació.
 • El TFG/TFM ha d'estar matriculat per poder sol·licitar la compensació.

Documentació a presentar:

Els estudiants que sàpiguen la nota en ferm (l'acta ha d'estar ja tancada), poden iniciar el tràmit.

 • Sol·licitud de compensació emplenada i signada.
 • Per presentar aquesta sol·licitud la persona interessada pot optar a:
  • 1. Personar-se a la Secretaria de la Facultat.
  • 2. Autoritzar a qualsevol persona a fer aquest tràmit, en l’autorització ha de constar-hi el que es demana i acompanyar-la de fotocòpia del DNI de l’estudiant i de la persona autoritzada.
  • 3. Enviar un correu electrònic, des de l’adreça que l’estudiant ha facilitat a la UdG com a correu de contacte, a secretaria.dretieconomiques@udg.edu, tot adjuntant la sol·licitud omplerta i signada (per això caldrà que s'imprimeixi, es signi i s'escanegi per enviar-la).

Resolució i notificació:

Les resolucions es comuniquen per notificació electrònica a través de La Meva UdG.

Els estudiants reben un correu electrònic d'avís que han rebut una notificació. Cal que s’accepti la notificació per poder llegir el contingut i saber si la resolució és positiva o negativa. Si la resolució és positiva, la Secretaria Acadèmica procedirà a incorporar en l'expedient acadèmic de l'estudiant la qualificació de Compensada que tindrà un valor numèric de 5. Si amb aquesta compensació es finalitzen els estudis, la Secretaria Acadèmica procedirà, d'ofici, a fer la revisió de l'expedient per títol (vegeu tràmit corresponent).

L'article 3.2 de les Normes de permanència i progressió en els estudis de grau, especifica que els estudiants de grau disposen de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura.

L'article 3.2 de la Normativa de permanència en els estudis de màster universitari a la Universitat de Girona, especifica que els estudiants de màster disposen de dos convocatòries de qualificació per superar cada assignatura.

En cas que l'estudiant no superi l'assignatura en les convocatòries que disposa podrà sol·licitar una darrera convocatòria de gràcia.

Per aquest motiu un cop tancades les actes de cada convocatòria, s’enviarà un correu a tots els estudiants afectats amb la sol·licitud.

Cal presentar la sol·licitud degudament omplerta a la Secretaria, es pot presentar de diferents maneres:

 1. Personar-se a la Secretaria de la Facultat.
 2. Autoritzar a qualsevol persona a fer aquest tràmit, en l’autorització ha de constar-hi el que es demana i acompanyar-la de fotocòpia del DNI de l’estudiant i de la persona autoritzada.
 3. Enviar un correu electrònic, des de l’adreça que l’estudiant ha facilitat a la UdG com a correu de contacte, a secretaria.dretieconomiques@udg.edu, tot adjuntant la sol·licitud omplerta i signada (per això caldrà que s'imprimeixi, es signi i s’escanegi per enviar-la).

S'acceptaran sol·licituds fins al 13.09.2019.

La resolució s'enviarà per notificació electrònica.

Els estudiants no es podran matricular fins a rebre la resolució.

Quan un grup està ple de les assignatures bàsiques i obligatòries, només en casos justificats, es pot demanar un canvi de grup. Pel que fa a les optatives quan s’omplen no s’amplien places.

Termini de presentació de sol.licitud: 20.09.2019

Pel canvi de grup s'aplica el Reglament de la Facultat de Dret de canvi de grup de les assignatures matriculades aprovat per Comissió de Govern 4/2019 de 13.06.2019