Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Pla de millora

Qualitat

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials analitza el desenvolupament de les titulacions impartides i reflexiona sobre el seu funcionament. Aquesta reflexió es fonamenta tant en la informació pública com en les dades, els indicadors i la informació qualitativa derivada del SGIQ.

Fruit de l’anàlisi valorativa, es detecten fortaleses i àrees per a la millora a les quals es dona resposta mitjançant la definició d’ objectius i accions integrats en un pla de millora propi de la facultat /escola. Aquests objectius de millora poden ser transversals de la universitat, generals del centre docent o específics per a una o vàries titulacions en concret.

 

Més informació

Pla de millora del centre :