Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Treball final de grau (TFG)

El treball de final de grau (TFG) és una monografia o assaig amb sentit complet (plantejament, argumentació i conclusions) sobre algun aspecte d'una disciplina científica.

El TFG té per objectiu comunicar, d'una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions a què s'ha arribat en l'estudi d'un tema, així com la metodologia que s'ha utilitzat, el procés seguit, els documents consultats, etc.

La gestió del TFG/TFM es fa majoritàriament des d'una aplicació creada per a tal efecte.

En aquest es gestionarà des de l'elecció de tutor, passant per la presentació del TFG en paper fins a l'avaluació per part del tutor i del tribunal.

El TFG s'ha de realitzar amb el màxim rigor, ha de tenir una estructura i una argumentació adequades al tema que s'hi desenvolupa i s'ha de fer una presentació correcta. La memòria tindrà una extensió màxima de text de 8.000 paraules sense considerar taules, gràfics o imatges. Com a annexos només es podran incloure materials que es corresponguin a una elaboració pròpia de l’alumne.

Des de la Facultat s'ha elaborat una guia d'ajuda per a una bona elaboració del TFG.