Facultat de Ciències

Pràctiques externes

Què entenem per pràctiques en empreses?

Per a consultes específiques - HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Dilluns - Dimecres - Divendres de 10 a 13h
Per a consultes (Estudiants i Empreses)
Telèfon -  972419575
     practiques.fc@udg.edu
 Com sol.licitar una plaça

 A través de la plataforma web de pràctiques en empresa  (consultar guia de l'estudiant)

Dates de presentació de la memòria de pràctiques en empresa
 GRUP F  La convocatòria d'avaluació és al febrer (data límit de presentació de memòria - 10 de gener)
GRUP J La convocatòria d'avaluació és al juny (data límit de presentació de la memòria - 13 de juny)
GRUP S La convocatòria d'avaluació és al setembre (data límit de presentació de la memòria - 2 de setembre)
Com presentar la memòria (abans de la data límit de presentació per cada convocatòria)

S'ha de penjar la memòria i fer la valoració a la plataforma web de pràctiques en empresa 

Cal recordar al tutor de l'empresa i al tutor de la UdG que han de fer la valoració de les pràctiques a través de la plataforma de pràctiques en empresa
              
 Fer la valoració de l'estudiant

S’entén per pràctiques en empreses l’acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball i suposaran la superació com a requeriments per a obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent.

Les pràctiques han de servir per a:

  •  Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions.
  • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral.
  • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar els seus punts forts i febles.
  • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis.
  • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

En els estudis de graus impartits a la Facultat de Ciències de la UdG (Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química) les pràctiques externes curriculars es matriculen dins l'assignatura optativa de 6 crèdits 'Pràctiques en empreses' i tindran una durada de 150h.

  • Els estudiants de grau que tinguin aprovats com a mínim el 50% dels crèdits de la titulació i estiguin matriculats de tercer o posteriors cursos. 
  • Els estudiants de doble grau que estiguin matriculats a 3r o posteriors cursos i que tinguin aprovats com a mínim el 43% de l’itinerari del Doble Grau. 

Cal estar matriculat/ada el curs vigent.

Només es poden fer unes pràctiques en empresa durant la titulació.