Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2020-2021

Grau en Economia

Instruments d'anàlisi econòmica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

Entendre la informàtica com un instrument necessari pel futur acadèmic i professional dels estudiants. En aquest sentit, s'introduiran idees bàsiques de la ofimàtica, eines de recerca d'informació i conceptes sobre el comerç electrònic per tal que l'alumne pugui aplicar-ho en les seves futures àrees acadèmiques i professionals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Matemàtiques I (3107G00002)

Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.

Bbàsica 12 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà
D Aanual CAcatalà

Anàlisi d'institucions i agents econòmics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història econòmica (3107G00005)

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.

Bbàsica 12 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà
D Aanual CAcatalà

Sociologia (3107G00006)

Continguts bàsics de la disciplina sociològica i eines de coneixement de l'entorn social

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

50%

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit
D 1primer semestre NDno definit

Anàlisi empresarial bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi econòmica bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a l'economia (3107G00012)

90%

Bbàsica 12 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà
D Aanual CAcatalà

Instruments d'anàlisi econòmica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matemàtiques II (3107G00003)

Càlcul diferencial i integral de funcions de diverses variables. Programació matemàtica i aplicacions a l'economia.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Estadística (3107G00004)

Estadística descriptiva bivariant. Probabilitat i variables aleatòries. Mostreig i estimació. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi univariants i bivariants. Model de regressió lineal. Errors d'especificació. Multicolinealitat.

Bbàsica 12 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà

Anàlisi d'institucions i agents econòmics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret (3107G00008)

100%

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi empresarial bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), concretament basat en un projecte empresarial que inclou algunes assignatures obligatòries de comptabilitat pel grau d'ADE. Es tracta d’un mètode d’aprenentatge basat en el principi d’utilitzar un projecte com a punt de partida per a l’adquisició e integració dels nous coneixements. Aquesta metodologia es tradueix en l’elaboració d’un projecte el més proper possible a una situació real, per què l'estudiantat s’introdueixi en un context empresarial i professional. Aquest mètode docent es basa en el model en el que els estudiants planifiquen, implementen i avaluen un projecte que té aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers i la comptabilitat de costos a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta assignatura es pretén que l’estudiantat es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre com i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat, per tant, en aquest primer curs no s’estudia la normativa comptable. Per poder assolir totes aquestes habilitats i pensant que els estudiants que inicien l'estudi d'ADE no tenen coneixements previs comptables se'ls hi demanarà, mitjançant equips de treball, la creació d’una empresa on aniran desenvolupant la seva activitat amb tota la complexitat comptable que comporta. Paral·lelament, els coneixements, segons el temari establert, s'aniran adquirint mitjançant l'ajut d'un material multimèdia elaborat específicament per a la comprensió dels mateixos de forma autònoma. Tanmateix, el professor utilitzarà l'aprenentatge reflexiu per ajudar als estudiants a qüestionar-se i trobar per ells mateixos el camí per desenvolupar el projecte. Aquestes reflexions pretenen representar els desafiaments que es trobaran en la pràctica professional i que els ha de motivar per avançar en el seu propi coneixement.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
EC 2segon semestre NDno definit

Economia de l'empresa (3107G00011)

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu -nacional i internacional- i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
GA 1primer semestre ENanglès

Anàlisi econòmica bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Microeconomia (3107G00013)

Teoria del consumidor i la demanda. Teoria de l'empresa i de l'oferta. Anàlisi de mercats de competència perfecta en equilibri parcial. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
GA 1primer semestre ENanglès

Macroeconomia (3107G00014)

Conèixer els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades (un dels grups és en català i l'altre en anglès)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
GA 2segon semestre ENanglès

Economia internacional (3107G00015)

Grup GA docència en anglès

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol
C 2segon semestre ESespanyol
GA 2segon semestre ENanglès

Economia industrial (3107G00016)

Aquest curs repassa els principals temes en el camp de l'organització industrial amb un enfocament formal. Posem l'accent als mercats competitius, oligopólistics i monopolitzats. Ens centrem en l'estructura del mercat, la conducta de l'empresa, i el rendiment econòmic de les indústries. D'especial interès és el comportament estratègic de les empreses en la competència amb preus, quantitats o qualitats. Estudiem la fixació de preus i producció en oligopoli, la dissuasió estratègica d'entrada, les estratègies de localització, diferenciació de productes, publicitat, investigació i desenvolupament. També examinem els efectes de la conducta de les empreses sobre el Benestar general i els efectes de retroalimentació sobre l'estructura del mercat. A causa que el comportament de les empreses afecta directament al benestar d'una nació, la comprensió de l'organització industrial és també important per a l'anàlisi de les polítiques públiques. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
GA 2segon semestre ENanglès

Anàlisi d'institucions i agents econòmics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Temes d'història econòmica contemporània (3107G03006)

Temas de historia económica, con acento especial en las relaciones económicas internacionales, el crecimiento económico y las políticas de regulación

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol

Anàlisi econòmica intermitja

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi microeconòmica (3107G03018)

Equilibri general i benestar. Errors de mercat i elecció col.lectiva.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Anàlisi macroeconòmica (3107G03019)

Dominar els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades i aplicar el coneixement al món real

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Economia pública (3107G03020)

Justificació de la intervenció del sector públic en una economia de mercat. Presa de decisions al sector públic. Consecució d'ingressos necesaris per finançar aquesta activitat de la manera més adient.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Econometria (3107G03021)

Macroeconometria: variables exògenes qualitatives; pertorbacions no esfèriques, heteroscedasticitat; introducció a l'anàlisi de sèries temporals; regressors estocàstics, models dinàmics. Microeconometria: models amb variable dependent discreta, models d'elecció binària; models amb variable dependent qualitativa politòmica; models amb variable dependent discreta, model de Poisson; models amb variable dependent limitada, models per a dades truncades i models per a dades censurades; models per a dades de panell.

OBobligatòria 12 A Aanual CAcatalà

Instruments d'economia aplicada (II) (3107G03022)

Instrumentos para el análisis de tendencia y ciclos en las variables económicas, instrumentos para el análisis de la coyuntura económica, introducción a los modelos de equilibrio general computable, instrumentos para el estudio de la economía de largo plazo.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol

Economia internacional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política econòmica I (3107G03023)

Anàlisi dels principals objectius i instruments de la política econòmica: ocupació, estabilitat de preus, creixement econòmic, redistribució de la renta, polítiques de rendes i polítiques d’oferta, polítiques monetària i fiscal, unió monetària.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) (3107G03025)

Instruments econòmics de la política del medi ambient: fonaments, comparació i aplicacions. Tècniques de medició de beneficis i costos ambientals. Aplicacions: polítiques del canvi climàtic, globalitzacions i medi ambient i contaminació de l'aire, el sòl i l'aigua. Explotació de recursos renovables i no renovables. Debat sobre sostenibilitat, biodiversitat, energia i altres temes actuals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Economia internacional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política econòmica II (3107G03024)

Anàlisi econòmic de l‘entorn político-institucional i la seva incidència sobre l’activitat econòmica: la elaboració de la política econòmica, regles de decisió col•lectiva, grups d’ interès, institucions, desigualtat y creixement econòmic, motivacions noeconòmiques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Comerç i creixement econòmic (3107G03026)

Mobilitat de béns i serveis i mobilitat de factors productius. Anàlisi cost-benefici de processos d’integració. Convergència econòmica en els models de creixement. Evidència empírica.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica (3107G03027)

Aquesta assignatura es dedica a l'estudi de les fluctuacions cícliques de l'economia, tant des del vessant teòric, on s'estudien les causes i mecanismes dels cicles, com de l'empíric, on es presenten eines per a l'estudi i la mesura dels cicles. També s'estudien els aspectes de política econòmica anticíclica. La tercera part de l'assignatura es dedica a l'estudi dels macro i micromodels aplicats.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Avaluació global de competències de la titutació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball de fi de grau (3107G03079)

El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau.

OBobligatòria 12 A1 2segon semestre CAcatalà
A2 2segon semestre NDno definit
CE 1primer semestre NDno definit

Itineraris d'optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

Elements essencials de la fiscalitat empresarial. Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal dels Estats. Globalització i impostos directes que graven la renda i el patrimoni de les empreses. Globalització i impostos indirectes que graven el tràfic de les empreses.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Dret mercantil (3107G00023)

Estudi general del Dret mercantil, des de la perspectiva de la regulació de la competència fins l'estudi Del dret concursal, passant per l'estudi de conceptes i disciplines com la regulació de les marques, les patents i altres invencions o innovacions empresarials o el Dret de societats.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Empresa familiar (3107G00024)

L'assignatura d'empresa familiar té l'objectiu de formar a l'estudiant sobre les característiques, la importància, els punts forts i febles de l'empresa familiar. Així mateix, pretén que utilizin eines de l'anàlisi econòmica per tal d'entendre la seva naturalesa i els mecanismes que permeten aprofitar les fortaleses i disminuir les febleses o controlar-ne l'impacte. D'aquesta manera l'estudiant estarà més preparat per a contribuir a la gestió d'una empresa familiar.

OPoptativa 6 A 1primer semestre ESespanyol

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

Part I: En aquest mòdul ens centrarem en la macroeconomia i la política internacionals. En particular, aprendreu com les interaccions de les diferents economies nacionals configuren el patró mundial d’activitat econòmica i obtindreu una introducció als principals models teòrics de determinació del tipus de canvi. Part II: En aquest mòdul examinarem l'economia europea. Concretament, repassarem el procés de decisió de la UE, les teories de la integració econòmica i les polítiques econòmiques importants de la Unió.

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Economia laboral (3107G00039)

La teoría de la oferta y demanda de trabajo, equilibrio del mercado de trabajo, el desempleo, productividad y empleo, estructura salarial.

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

Optimització estàtica i dinàmica. Aprenentatge de programes informàtics per trobar la solució numèrica dels problemes.

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Sociologia del consum (3107G00056)

Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Teoria sociològica i consum. El consum a la societat de la informació. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Les corporacions vs l'individu i les associacions de consumidors. Identitats, estils de vida i diferents formes de consum

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Política de defensa de la competència (3107G03070)

Aquest curs examina els principals problemes que presenta la defensa de la competència i la política pública a través de l'estudi de la literatura, anàlisi de casos i realització d'un treball . S'abordaran els principals problemes de competència tenint com teló de fons el supòsit que vostè és un economista contractat per instruir un cas antimonopoli. Es tracta d'aplicar l'anàlisi econòmica als problemes pràctics relacionats amb el poder de mercat, les raons de la política de defensa de la competència, el paper de l'economia en l'aplicació de la política de competència i la forma en què els economistes participen en la lluita contra els monopolis.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

Les pràctiques a empreses són claus per a desenvolupar les competències personals i professionals necessàries en un entorn laboral.

OPoptativa 12 07 2segon semestre NDno definit
A 1primer semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre NDno definit
D 2segon semestre NDno definit
FC 2segon semestre CAcatalà

Optatives noves modificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció d’empreses internacionals (3107G00069)

Aquesta assignatura té com a objectiu ressaltar continguts relacionats amb la identificació i/o valoració d’oportunitats, posar èmfasis en els fonaments d’estratègia, finances, operacions i recursos humans, així com màrqueting en un context internacional i global.

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Dret de la Seguretat Social (3107G00081)

Aspectes pràctics de les empreses i els treballados dels seus drets i deures envers la Seguretat Social. Assessorament sobre cotitzacions i taxes socials a la Seguretat Social. Especificitats en cotitzacions en matèria d’accidents de treball i malalties professionals. Règim especial de bonificacions a les PIMES per a la concertació de determinats contractes de treball. Assessorament als empresaris que són PIMES sobre el millor règim de protecció social al que poden accedir.

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

L'objectiu d'aquest curs és ensenyar als estudiants els conceptes econòmics fonamentals que caracteritzen l'economia digital i quines són les claus sobretot en termes de màrqueting per a l'èxit de les empreses en aquests entorns.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Gestió pressupostària i comptabilitat pública (3107G03035)

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Hisendes locals i autonòmiques (3107G03086)

La divisió de funcions entre nivells de govern. La determinació de la mida óptima de la jurisdicció. El problema de les externalitats interjurisdiccionals. Tributació i deute públic en un estat federal. Tributació i despesa pública local. La teoria i la utilització de transferències intergubernamentals.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió pública (3107G03089)

Gestió d'ens públics. Control de l'activitat pública. Control intern i funció interventora. Control extern: Sindicatura de Comptes i Tribunal de Cuentas. Auditoria Pública. Transparència i bon govern. Internalització i externalització de serveis.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Avaluació de Polítiques Públiques (3107G03090)

Avaluació de projectes; Models i metodologies d'avaluació; Tècniques econòmiques, economètriques i comptables de l'avaluació pública. Estudi i discussió de casos. Indicadors de gestió. Quadres de Comandament.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi i gestió tributària (3107G03092)

Estructura general del Sistema Fiscal espanyol. L'Impost sobre la Renda de les Persones Físicas, l'Impost de Societats, l'Impost sobre el Valor Afegit. Altres impostos.

OPoptativa 6 A 1primer semestre ESespanyol

Menció en Administració i Gestió Pública

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió pressupostària i comptabilitat pública (3107G03035)

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Hisendes locals i autonòmiques (3107G03086)

La divisió de funcions entre nivells de govern. La determinació de la mida óptima de la jurisdicció. El problema de les externalitats interjurisdiccionals. Tributació i deute públic en un estat federal. Tributació i despesa pública local. La teoria i la utilització de transferències intergubernamentals.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió pública (3107G03089)

Gestió d'ens públics. Control de l'activitat pública. Control intern i funció interventora. Control extern: Sindicatura de Comptes i Tribunal de Cuentas. Auditoria Pública. Transparència i bon govern. Internalització i externalització de serveis.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Avaluació de Polítiques Públiques (3107G03090)

Avaluació de projectes; Models i metodologies d'avaluació; Tècniques econòmiques, economètriques i comptables de l'avaluació pública. Estudi i discussió de casos. Indicadors de gestió. Quadres de Comandament.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi i gestió tributària (3107G03092)

Estructura general del Sistema Fiscal espanyol. L'Impost sobre la Renda de les Persones Físicas, l'Impost de Societats, l'Impost sobre el Valor Afegit. Altres impostos.

OPoptativa 6 A 1primer semestre ESespanyol

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.