Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Instruments d'anàlisi econòmica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

Entendre la informàtica com un instrument necessari pel futur acadèmic i professional dels estudiants. En aquest sentit, s'introduiran idees bàsiques de la ofimàtica, eines de recerca d'informació i conceptes sobre el comerç electrònic per tal que l'alumne pugui aplicar-ho en les seves futures àrees acadèmiques i professionals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Matemàtiques I (3107G00002)

Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.

Bbàsica 12 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà
D Aanual CAcatalà

Anàlisi d'institucions i agents econòmics i socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història econòmica (3107G00005)

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.

Bbàsica 12 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà
D Aanual CAcatalà

Sociologia (3107G00006)

Continguts bàsics de la disciplina sociològica i eines de coneixement de l'entorn social

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

100%

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit
D 1primer semestre NDno definit

Anàlisi empresarial bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi econòmica bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a l'economia (3107G00012)

90%

Bbàsica 12 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà
D Aanual CAcatalà

Instruments d'anàlisi econòmica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matemàtiques II (3107G00003)

Càlcul diferencial i integral de funcions de diverses variables. Programació matemàtica i aplicacions a l'economia.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Estadística (3107G00004)

Estadística descriptiva bivariant. Probabilitat i variables aleatòries. Mostreig i estimació. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi univariants i bivariants. Model de regressió lineal. Errors d'especificació. Multicolinealitat.

Bbàsica 12 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà

Anàlisi d'institucions i agents econòmics i socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret (3107G00008)

100%

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi empresarial bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), concretament basat en un projecte empresarial que inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat pel grau d’ ADE, és a dir, l’aplicació d’una metodologia d’aprenentatge i elaboració per part dels estudiants d’un projecte que s’iniciarà en aquest curs i finalitzarà en el quart curs, per tant, avarca la titulació complerta. Es tracta d’un mètode d’aprenentatge basat en el principi d’utilitzar un projecte com a punt de partida per a l’adquisició e integració dels nous coneixements. Aquesta metodologia es tradueix en l’elaboració d’un projecte el més proper possible a una situació real, per a què s’introdueixi en un context empresarial i professional. Aquest treball inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat per aquest grau, però degut a que pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, i també és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció, també s’inclourà en algunes assignatures d’aquestes àrees de coneixement. Aquest mètode docent es basa en el model en el que els estudiants planifiquen, implementen i avaluen un projecte que te aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers i la comptabilitat de costos a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta assignatura es pretén que l’estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre cóm i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat, per tant, en aquest primer curs no s’estudia la normativa comptable. Per poder assolir totes aquestes habilitats i pensant que els estudiants que inicien l'estudi d'ADE no tenen coneixements previs comptables se'ls hi demanarà, mitjançant equips de treball, la creació d’una empresa on aniran desenvolupant la seva activitat amb tota la complexitat comptable que comporta. Paral•lelament, aquesta adquisició de coneixements, segons el temari establert, s'anirà adquirint mitjançant l'ajut d'un material multimèdia elaborat específicament per a l'adquisició d'aquests coneixements de forma autònoma. Tanmateix el professor utilitzarà l'aprenentatge reflexiu per ajudar als estudiants a qüestionar-se i trobar per ells mateixos el camí per desenvolupar el projecte. Aquestes reflexions pretenen representar els desafiaments que es trobaran en la pràctica professional i que els ha de motivar per avançar en el seu propi coneixement.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Economia de l'empresa (3107G00011)

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ENanglès
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi econòmica bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Microeconomia (3107G00013)

Teoria del consumidor i la demanda. Teoria de l'empresa i de l'oferta. Anàlisi de mercats de competència perfecta en equilibri parcial. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Macroeconomia (3107G00014)

Conèixer els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades (un dels grups és en català i l'altre en anglès)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Economia internacional (3107G00015)

Grup A docència en anglès

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ESespanyol
C 2segon semestre ESespanyol

Economia industrial (3107G00016)

Aquest curs repassa els principals temes en el camp de l'organització industrial amb un enfocament formal. Posem l'accent als mercats competitius, oligopólistics i monopolitzats. Ens centrem en l'estructura del mercat, la conducta de l'empresa, i el rendiment econòmic de les indústries. D'especial interès és el comportament estratègic de les empreses en la competència amb preus, quantitats o qualitats. Estudiem la fixació de preus i producció en oligopoli, la dissuasió estratègica d'entrada, les estratègies de localització, diferenciació de productes, publicitat, investigació i desenvolupament. També examinem els efectes de la conducta de les empreses sobre el Benestar general i els efectes de retroalimentació sobre l'estructura del mercat. A causa que el comportament de les empreses afecta directament al benestar d'una nació, la comprensió de l'organització industrial és també important per a l'anàlisi de les polítiques públiques. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Instruments d'anàlisi empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Econometria (3107G01020)

Extensions del model de regressió lineal: variables exògenes qualitatives. Pertorbacions no esfèriques: heteroscedasticitat. Models d'elecció binària. Models univariants de sèries temporals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Comptabilitat financera (3107G01102)

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir la normativa comptable i mercantil als coneixements previs que ja posseeixen els estudiants, adquirits en l'assignatura Introducció a la comptabilitat, així com l'estudi, anàlisi i registre d'operacions complexes. El programa està constituït per 6 temes consecutius, ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Direcció d'àrees funcionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció d’operacions i logística (3107G01021)

Direcció d'operacions. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució en planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a curt termini. Gestió de l'estoc.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Direcció comercial (3107G01022)

L'assignatura té com a objectiu principal desenvolupar les capacitats dels estudiants en l'elaboració d'un pla de màrqueting basat en el context d'una empresa i un entorn de mercat real.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Direcció de recursos humans (3107G01023)

L'assignatura pretén facilitar la comprensió del comportament de les persones en les organitzacions i donar pautes per a l'acompanyament del desenvolupament del seu potencial personal i professional.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Direcció financera I (3107G01024)

L'assignatura té com a finalitat donar a l'alumne una visió integrada sobre els tipus d'actius i principis de valoració, la funció dels mercats financers, la rendibilitat i el risc: Selecció de carteres i teoría del Mercat de capitals i la eficiencia dels mercats financers.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Direcció financera II (3107G01025)

El disseny de l'assignatura té com a objectiu proporcionar una visió general de la funció financera de l'empresa, de l'avaluació de projectes d'inversió i dels criteris de decisió, de les fonts de finançament i de l'estructura financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Direcció general

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Empresa i sector públic (3107G01028)

Intervenció del sector públic en una economia de mercat. Impostos i eficiència, incidència impositiva i efectes de la imposició al comportament econòmic. Anàlisi cost-benefici per a la presa de decisions al sector públic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Instruments d'anàlisi empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comptabilitat de costos (3107G01101)

El programa d'aquesta assignatura està constituït per set temes ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Direcció general

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció estratègica (3107G01026)

La direcció estratègica de l'empresa es refereix a la formulació i implantació de l'estratègia a llarg termini de l'empresa, per tal d'aconseguir els objectius i propòsits de l'organització. Per a això, cal definir el camp d'actuació o els negocis, i la forma d'actuar per mitjà d'un model de negoci. La direcció estratègica és responsable de gestionar les prioritats i els recursos per aconseguir l'avantatge competitiu en el mercat, comprometent a tots els nivells de l’organització i definint la naturalesa de les contribucions i beneficis de cadascun dels grups d'interès.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

S’examinen els elements bàsics en els quals es basa la planificació i de quina manera aquesta pot utilitzar-se com a estratègica i competitiva. Aquesta assignatura és una continuació de l'assignatura Direcció Estratègica i presta especial atenció al procés d’elaboració del pla d’empresa i els canvis que l’emprenedoria, la tecnologia i la innovació en les diferents àrees provoquen en l’avaluació de les alternatives estratègiques a implementar i els seus plans operatius. Així mateix l’avaluació de les decisions estratègiques es quantificarà en valor d’empresa, prestant una especial atenció a els compromisos de fondos, a l’estructura financera, a l'organització de l’empresa i als factors fonamentals per a la seva organització previsional, així com els comptes de detall previsionals que clarifiquen la distribució dels recursos econòmics d’inversió i el seu finançament.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Avaluació global de competències de la titutació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball de fi de grau (3107G01098)

El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau.

OBobligatòria 12 A1 2segon semestre CAcatalà

Itineraris d'optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les empreses. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La incidència de la globalització en els aranzels duaners, en la tributació de les operacions financeres i en els impostos mediambientals i sobre el joc.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Dret mercantil (3107G00023)

Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats, etc.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Empresa familiar (3107G00024)

L'assignatura d'empresa familiar té l'objectiu de formar a l'estudiant sobre les característiques, la importància, els punts forts i febles de l'empresa familiar. Així mateix, pretén que utilizin eines de l'anàlisi econòmica per tal d'entendre la seva naturalesa i els mecanismes que permeten aprofitar les fortaleses i disminuir les febleses o controlar-ne l'impacte. D'aquesta manera l'estudiant estarà més preparat per a contribuir a la gestió d'una empresa familiar.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Auditoria (3107G00025)

Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat pública (3107G00026)

Aquesta assignatura intenta analitzar les eines comptables utilitzades per l'administració pública en general, fent especial èmfasi en les administracions locals que són les més properes a la ciutadania.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

L'objectiu general d'aquest curs és que l'estudiant es familiaritzi amb la fiscalitat d'una companyia mercantil i que, un cop superat el curs, comprengui la relació entre fiscalitat i comptabilitat, conegui el sistema fiscal vigent i les obligacions fiscal de l'empresa, sàpiga calcular i registrar els diferents impostos, domini les diferents liquidacions tributàries que ha de presentar, fent èmfasi especial en l'Impost de societats i l'Impost Sobre el Valor Afegit.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

Aquesta assignatura explica el procés complet de disseny i anàlisi d'una enquesta. Està pensada per a estudiants que hagin d'usar enquestes en els seus TFG i en la seva pràctica professional (per exemple en departaments de màrqueting i recursos humans d'empreses o en centres d'estudis públics o privats), i simplement per a qui vulgui tenir un ull crític en la lectura d'informes d'enquestes fetes per altres. CONTINGUT: Metodologia d'enquestes: disseny dels qüestionaris, selecció dels enquestats, recollida i anàlisi de les dades, fiabilitat i validesa.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Comerç exterior (3107G00034)

Les clases s'impartiran en català i castellà

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Gestió de PIME (3107G00035)

Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

Els objectius de l'assignatura són tres: en primer lloc, identificar les principals causes de l'última crisi econòmica (la Gran Recessió); en segon lloc, analitzar com els governs van reaccionar davant la Gran Recessió; finalment, comprendre com tant la crisi com la intervenció del govern han afectat a les persones, així com la forma en què les llars ha intentat fer front als efectes més negatius de la crisi.

OPoptativa 6 A 1primer semestre ENanglès

Economia laboral (3107G00039)

La teoría de la oferta y demanda de trabajo, equilibrio del mercado de trabajo, el desempleo, productividad y empleo, estructura salarial.

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Mercats energètics (3107G00049)

(Google desde l'original en anglès) L'energia és la columna vertebral de les economies industrialitzades i, alhora, una font de problemes mediambientals, ja que la seva producció i consum genera extenses externalitats. Es pot citar l'emissió de diòxid de carboni, contaminants aerotransportats o seguretat nacional (a causa de la distribució desigual dels recursos de combustibles fòssils a tot el món). Equilibrar els beneficis i els costos de l'ús d'energia és un dels reptes més importants al món actual i en un futur previsible. Aquest curs està dissenyat per comprendre com funcionen els mercats energètics i els mercats auxiliars que s'han desenvolupat, que s'entrellacen amb els principals mercats energètics. Examinem el paper de l'energia en l'activitat econòmica, els mètodes econòmics d'avaluació de tecnologies, projectes i polítiques energètiques, i debats sobre escenaris d'energia futurs alternatius. S'estudiaran tant els combustibles fòssils com les energies renovables i nuclears, així com l'eficiència energètica i la conservació. Els temes addicionals inclouen els impactes ambientals de l'ús de l'energia, inclòs el canvi climàtic i el paper de l'energia en el desenvolupament econòmic. El curs no assumeix cap tipus d'experiència econòmica, però assumeix la voluntat i la capacitat d'aprendre mètodes d'anàlisi econòmica de manera ràpida perquè el curs també sigui rellevant per als estudiants en programes basats en economia. No obstant això, és un curs inherentment interdisciplinari, basat en l'economia i les ciències naturals, inclosa la física i la geologia. Els resultats de l'aprenentatge Al final d'aquest curs, els estudiants haurien de: 1. Comprendre el paper de l'energia en l'activitat econòmica. 2. Teniu un coneixement de mètodes per avaluar projectes, tecnologies i polítiques energètiques alternatives. 3. Comprendre l'estructura dels mercats energètics i els patrons de producció i consum d'energia. 4. Conegui quins factors i principis fonamentals cal tenir en compte a l'hora d'avaluar les opcions alternatives de política energètica.

OPoptativa 6 A 1primer semestre ENanglès

Teoria de jocs (3107G00051)

Teoria de la decisió i teoria de jocs. Enfocs cooperatiu i no cooperatiu. Formes extensiva i estratègica. Conceptes de solució i equilibri de Nash. Coordinació i equilibris correlacionats.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Sociologia del consum (3107G00056)

Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Teoria sociològica i consum. El consum a la societat de la informació. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Les corporacions vs l'individu i les associacions de consumidors. Identitats, estils de vida i diferents formes de consum

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Dret del treball (3107G00057)

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Comunicació corporativa (3107G01043)

100 %

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

L'objectiu fonamental de l'assignatura és proporcionar als alumnes les nocions teòriques i les eines metodològiques essencials que els permetin conèixer, entendre i valorar les característiques i el funcionament institucional de la Unió Europea (UE) i de les principals accions i polítiques públiques que porta a terme. Des d'una perspectiva més àmplia, l'assignatura també pretén situar el paper que desenvolupa la UE dintre del procés històric general de la integració europea.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Incertesa i decisió (3107G01064)

Estudi de problemes econòmics concrets on el problema de la informació i el paper dels incentius té especial rellevància.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Mercats i organitzacions (3107G01065)

Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Competència lleial i deslleial (3107G01075)

Aquest curs examina els principals problemes que presenta la defensa de la competència i la política pública a través de l'estudi de la literatura, anàlisi de casos i realització d'un treball . S'abordaran els principals problemes de competència tenint com teló de fons el supòsit que vostè és un economista contractat per instruir un cas antimonopoli. Es tracta d'aplicar l'anàlisi econòmica als problemes pràctics relacionats amb el poder de mercat, les raons de la política de defensa de la competència, el paper de l'economia en l'aplicació de la política de competència i la forma en què els economistes participen en la lluita contra els monopolis.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Polítiques comercials (3107G01077)

L' objectiu d'aquesta assignatura és l' aplicació dels conceptes sobre Màrqueting i Gestió Comercial, alguns apresos en cursos previs, i altres són nous i s'explicaran al llarg del curs. És una assignatura del tot pràctica des de la primera sessió. Per això, al principi de curs es facilitarà el material teòric bàsic, i tots els nous conceptes que apareguin s'aniran explicant enmig dels casos i activitats. La iniciativa i la participació activa - tant a classe com a fora - dels alumnes és clau per un aprofitament òptim. Els alumnes podran proposar temes d'actualitat que els interessin i anar-los comentant i treballant.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

Les pràctiques a empreses són Claus per a desenvolupar les competències personals i professionals necessàries en un entorn laboral.

OPoptativa 12 A1 1primer semestre CAcatalà
B1 2segon semestre CAcatalà
C1 2segon semestre CAcatalà